Σηροτροφία


Τύπος μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4o -5o
Eξάμηνο διδασκαλίας: 7o ή 9
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5
Περιεχόμενα μαθήματος:
Ιστορική εξέλιξη και οικονομική σημασία της Σηροτροφίας. Στοιχεία βιολογίας, ανατομίας και φυσιολογίας του μεταξοσκώληκα. Καλλιέργεια της μουριάς, εκτροφή του μεταξοσκώληκα, απόπνιξη, αναπήνιση κουκουλιών και η κατεργασία της μετάξινης ίνας. Οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες του μεταξοσκώληκα.

Γεωργική Εκπαίδευση


ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     7 ο, 9o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γεωργική Εκπαίδευση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΌΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01226/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης, από την πλευρά των φοιτητών, του ρόλου της γεωργικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Να κατανοούν τη χρησιμότητα της γεωργικής εκπαίδευσης στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της υπαίθρου.

·         Να παρουσιάζουν και να αναλύουν τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στον αγροτικό χώρο.

·      Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στον αγροτικό χώρο και να μπορούν να προτείνουν τρόπους για την περαιτέρω βελτίωσή του.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

§  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Εισαγωγή στις έννοιες της παιδείας, της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης.
 2. Η σημασία της εκπαίδευσης στους ενήλικες και της δια βίου μάθησης.
 3. Ο ρόλος της γεωργικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και της υπαίθρου -Οφέλη εκπαίδευσης στους αγρότες και στον αγροτικό χώρο – Η ανισότητα στην εκπαίδευση.
 4. Η ιδιαιτερότητα του αγροτικού επαγγέλματος και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των αγροτών.
 5. Οι μορφές και οι φορείς της γεωργικής εκπαίδευσης.
 6. Η ιστορική αναδρομή της εξέλιξής της γεωργικής εκπαίδευσης σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.
 7. Συστήματα γεωργικής εκπαίδευσης στην ΕΕ.
 8. Έννοια του διδακτικού στόχου και της διδακτικής δραστηριότητας.
 9. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον αγροτικό χώρο.
 10. Συνδυασμός γενικής εκπαίδευσης, τεχνικής και γεωργικής.
 11. Μορφές μεθόδων διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης γεωργικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 12. Παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών γεωργικής εκπαίδευσης.

13.   Παρουσίαση εργασιών.

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 52
Βιβλιογραφική εργασία 33
Μη καθοδηγούμενη Μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος

 

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου) (50%)

 

Γραπτή εργασία (50%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Παπαδάκη – Κλαυδιανού, Αφροδίτη. Γεωργική εκπαίδευση. 1η έκδ. – Θεσσαλονίκη : Γράφημα, 2009, σελ. 234.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Έλενα Ράπτου & Χρήστος Καρελάκης
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα elenra@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) OXI
Τρόποι εξέτασης: (2) Παράδοση ατομικής εργασίας μέσω eclass
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (3) Η εξέταση του μαθήματος της  θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση και βαθμολόγηση των ατομικών εργασιών που εκπονήθηκαν από τους φοιτητές (όπως ορίστηκε από την αρχή του εξαμήνου). Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν παραδώσει τις εργασίες τους μέσω eclass έως την ημέρα εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.

 

Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FOOD0017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01119/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
·            Η κατανόηση από τους φοιτητές της έννοιας της ασφάλειας των τροφίμων , όπως και την περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό.

·            Η κατανόηση από τους φοιτητές βασικών εννοιών και συστημάτων όπως HACCP, ISO κα.

Γενικές Ικανότητες
§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

§  Αυτόνομη Εργασία

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγή- Έννοια της ποιότητας

2.       Βασικές αρχές του ποιοτικού ελέγχου στα τρόφιμα.

3.       Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

4.       Ασφάλεια τροφίμων

5.       HACCP

6.       Πρότυπα

7.       ISO

8.       ISO 2200

9.       Αρχές διαχείρισης ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων (Μέρος Α).

10.     Αρχές διαχείρισης ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων (Μέρος Β).

11.    Ανάλυση των συντελεστών ποιότητας και εργαστηριακή, μακροσκοπική και οργανοληπτική αξιολόγηση τούτων (Μέρος Α).

12.    Ανάλυση των συντελεστών ποιότητας και εργαστηριακή, μακροσκοπική και οργανοληπτική αξιολόγηση τούτων (Μέρος Β).

13.    Νομοθεσία

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομικές εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Εργαστηριακές αναφορές

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΗ, Ι. 2006. ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ.

 

 

Ειδικά Κεφάλαια Γεωργικής Επιχειρησιακής Έρευνας


Προβλήματα διαδρομής και αντικατάστασης εργαλείων. Στοχαστικά προβλήματα διαδρομής. Κατανομή υλικού. Το πρόβλημα της ελάχιστης διαδρομής. Το πρόβλημα του βέλτιστου φορτίου. Προβλήματα παραγωγής και αποθήκευσης. Προβλήματα μεταφοράς. Ανάλυση ευαισθησίας στα προβλήματα μεταφοράς. Προβλήματα καταμερισμού εργασίας. Ο Ουγγρικός Αλγόριθμος.
Special Topics in Agricultural Operations Research

Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO1006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο, 9ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής/Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/eclass/courses/OPE02114/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις έννοιες του τουρισμού και της τουριστικής ανάπτυξης και εμβάθυνση στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τις κοινωνικές, οικονομικές, αναπτυξιακές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

•Κατανοούν τις έννοιες του τουρισμού και ειδικότερα των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που αναπτύσσονται κυρίως στις αγροτικές  και ορεινές περιοχές

• Χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη τεχνολογία για να συγκεντρώσουν στοιχεία που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη, τα επεξεργαστούν, τα αναλύσουν και εξάγουν συμπεράσματα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη διαφόρων περιοχών

• Έχουν κατανοήσει και εκτιμήσει τη σημασία των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη

•Συνδυάσουν τις γνώσεις τους και εξετάσουν τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξη ειδικά του ορεινού χώρου, ώστε αυτός να μπορεί να προσφέρει ισορροπημένα το σύνολο των υπηρεσιών του στο κοινωνικό σύνολο.

•Διενεργούν έρευνες για την ειδική αυτή τουριστική αγορά

• Καταρτίζουν σχέδια τουριστικής αξιοποίησης και ανάπτυξης αγροτικών και ορεινών περιοχών

 

Γενικές Ικανότητες
•       Λήψη αποφάσεων

•       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•        Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

•         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

•    Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•    Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

•     Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες

2. Τα κυριότερα πρότυπα της τουριστικής ανάπτυξης

3. Προσφορά και ζήτηση τουριστικού προϊόντος

4. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

5. Η ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

6. Ορεινός τουρισμός, Αγροτουρισμός

7. Τουριστικός προγραμματισμός, στρατηγικές και μέθοδοι αξιολόγησης

8. Εργάσιμος και ελεύθερος χρόνος, κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου

9. Το «ταξίδι» ως προϊόν. Κίνητρα και συμπεριφορά του τουρίστα ως ταξιδιώτη και ως καταναλωτή

10. Μεθοδολογία ανάλυσης, έρευνα αγοράς και «βιομηχανία» του ταξιδιού και του τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές εναλλακτικές μορφές

11. Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό

12. Η τουριστική διαφήμιση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού

13. Τουρισμός και επικοινωνία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

 

Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων

1. Οι οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού

2. Η χρήση δεικτών στον τουρισμό

3. Προσφορά και ζήτηση τουριστικού προϊόντος

4. Μέθοδοι αξιολόγησης στον τουρισμό

5. Μέθοδοι αξιολόγησης στον τουρισμό

6. Κατάρτιση σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης με έμφαση στον αγροτουρισμό

7. Αξιολόγηση προγραμμάτων και σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης

8. Μελέτες περίπτωσης

9. Μεθοδολογίες έρευνας τουριστικής αγοράς

10. Μεθοδολογίες έρευνας τουριστικής αγοράς

11. Οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό

12. Η τουριστική διαφήμιση

13. Τουρισμός και επικοινωνία

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Ανάλυση βιβλιογραφίας και παρουσίαση στην τάξη 10
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα 15
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 15
Αυτοτελής Μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά)

Προσωπική ή Ομαδική Εργασία

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Κοκκώσης Χ.,Τσάρτας,Π και Γκίρμπα Ε. 2011.  Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Εκδόσεις Κριτική.
Κοκκώσης Χ.,Τσάρτας,Π. 2019. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον. Εκδόσεις Κριτική.

Vanhove Norbert,Αγιομυργιανάκης Γ,Μενεγάκη Α(επιμ.). 2019. Τα οικονομικά των τουριστικών προορισμών. Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε. Αθήνα.

Βαρβαρέσος, Σ. 2013. Οικονομική του Τουρισμού. Εκδόσεις Προπομπός

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Tourism Management, Journal of Sustainable Tourism, Annals of Tourism Research

 

 

 

 

Αξιολόγηση Επενδύσεων-Αγροτική Χρηματοδότηση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o/9o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση Επενδύσεων – Αγροτική Χρηματοδότηση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/GEO130/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και ο εφοδιασμός των φοιτητών/φοιτητριών με τις βασικές έννοιες των επενδύσεων και τις τεχνικές της αξιολόγησης τους, καθώς και τη χρηματοδότηση και αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική ανάπτυξη.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες  θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις έννοιες της επένδυσης, της αξιολόγησης των επενδύσεων, των έργων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Καταρτίζουν επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανάπτυξη της υπαίθρου
 • Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της αξιολόγησης σε αυτήν και αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα της αξιολόγησης
 • Εντοπίζουν τα καίρια στοιχεία ενός έργου αξιολόγησης και επιλέγουν την καταλληλότερη μεθοδολογία
 • Χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη τεχνολογία για να συγκεντρώσουν στοιχεία που αφορούν στις επενδύσεις, τα έργα και τα αναπτυξιακά προγράμματα μιας περιοχής, τα επεξεργαστούν, τα αναλύσουν και εξάγουν συμπεράσματα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη αυτών των περιοχών
 • Έχουν κατανοήσει και εκτιμήσει τη σημασία των επενδύσεων στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας
 • Συνδυάσουν τις γνώσεις τους και εξετάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων στην ανάπτυξη μιας περιοχής ή/και της χώρας

 

Γενικές Ικανότητες
•       Λήψη αποφάσεων

•       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•        Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

•       Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

•     Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

1. Βασικές έννοιες, δημόσιες δαπάνες και, επενδύσεις

2. Τα όρια της αγοράς και οι παρεμβάσεις του κράτους. Αποτελεσματικότητα και ευημερία

3. Επενδυτικά σχέδια και μέθοδοι αξιολόγησης

4. Επενδυτικά σχέδια και μέθοδοι αξιολόγησης

5. Κίνδυνος και αβεβαιότητα. Κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο

6. Τεχνικές αξιολόγησης και συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κανονισμών και πρωτοβουλιών στην ανάπτυξη της υπαίθρου

7. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων

8. Σχεδιασμός, ανάλυση, διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης

9.  Ανάλυση κόστους-ωφέλειας

10. Αγροτικές , ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

11. Χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12. Οικονομική και πολιτική της αγροτικής χρηματοδότησης

13. Η αγροτική πίστη στην Ελλάδα

 

Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων

1. Επενδυτικά κριτήρια ανεξάρτητων έργων

2. Επενδυτικά κριτήρια ανεξάρτητων έργων

3. Ανάλυση κόστους – οφέλους

4. Ανάλυση κόστους – οφέλους

5. Κίνδυνος και αβεβαιότητα

6. Σύνταξη και αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

7. Σύνταξη και αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

8. Σύνταξη αναπτυξιακού σχεδίου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον

9. Σύνταξη στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου στον πρωτογενή τομέα

10. Κριτήρια ιεράρχησης επενδύσεων και πόρων

11. Πολυκριτήριες μέθοδοι

12. Μελέτες περίπτωσης

13. Μελέτες περίπτωσης

 

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Ανάλυση βιβλιογραφίας και παρουσίαση στην τάξη 10
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα 15
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 15
Αυτοτελής Μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά)

Προσωπική ή Ομαδική Εργασία

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Μέργος, Γ. 2007. Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων και πολιτικών. Τόμος Α΄. Εκδόσεις Ε. Μπένου. Αθήνα.

2. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν. 2018. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Rosili. Αθήνα.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Agricultural Economics, American Journal of Agricultural Economics, Journal of Finance, Regional Studies

 

 

 

 

Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά)


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0008 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδική Γεωργία (Σιτηρά-Ψυχανθή-Χορτοδοτικά Φυτά)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/AGRON0008.shtml

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         κατανοούν ειδικές τεχνικές έννοιες που σχετίζονται με την καλλιέργεια των σιτηρών, των ψυχανθών και των χορτοδοτικών φυτών

·         κατανοούν εξειδικευμένα προβλήματα που προκύπτουν κατά την αύξηση και ανάπτυξη των παραπάνω φυτών και την επίλυσή τους με τις βέλτιστες τεχνικές

 

Γενικές Ικανότητες
§      Αυτόνομη εργασία

§      Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§      Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
–          Σημασία των σιτηρών, ψυχανθών και χορτοδοτικών φυτών

–          Μορφολογικά χαρακτηριστικά των σιτηρών

–          Φυσιολογικά χαρακτηριστικά των σιτηρών

–          Βασικές αρχές λίπανσης των σιτηρών

–          Σιτάρι – καλλιεργητική πρακτική, προϊόντα

–          Κριθάρι – καλλιεργητική πρακτική, προϊόντα

–          Σίκαλη, βρώμη, τριτικάλε – καλλιεργητική πρακτική, προϊόντα

–          Αραβόσιτος – διάδοση, βοτανική ταξινόμηση, είδη

–          Αραβόσιτος – καλλιεργητική πρακτική, προϊόντα

–          Ρύζι – διάδοση, βοτανική ταξινόμηση, είδη

–          Ρύζι – καλλιεργητική πρακτική, προϊόντα

–          Κτηνοτροφικό μπιζέλι, κουκί καλλιεργητική πρακτική, προϊόντα

–          Μηδική – καλλιεργητική πρακτική, προϊόντα

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§      Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 0
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 71
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·         Τασοπούλου-Παπακώστα, Δ. 2003. «Ειδική Γεωργία – ΣΙΤΗΡΑ & ΨΥΧΑΝΘΗ», Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Ειδική Γεωργία (Σιτηρά-Ψυχανθή-Χορτοδοτικά Φυτά)
Κωδικός Μαθήματος AGRON0008
Διδάσκων: Χρήστος Δαμαλάς
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα cdamalas@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 6ο-8o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με άσκηση ερωτήσεων σωστό/λάθος στο e-class την Τετάρτη 01-07-2020 στις 8:00. Η εξέταση θα είναι ταυτόχρονη για όλους τους φοιτητές.

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν με την σελίδα του μαθήματος στο e-class, να μεταβούν στην ενότητα ασκήσεις και στη συνέχεια στο πεδίο εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα και να έχουν δηλώσει την πρόθεση συμμετοχής σε εξετάσεις.

 

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01252/

 

Κάθε φοιτητής θα κληθεί να αναγνωρίσει αν καθεμία απο 20 συνολικά προτάσεις ειναι ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ, επιλέγοντας τη μοναδική σωστή απάντηση (από τις δυο συνολικά επιλογές) σε κάθε πρόταση. Η κάθε σωστή επιλογή βαθμολογείται με +5 μονάδες (άριστα το 100) και η κάθε λανθασμένη επιλογη με -2 μονάδες (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ). Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 20 λεπτά.