Χρηματοοικονομική Διοίκηση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 4 5
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής/Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01246/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές/φοιτήτριες με τις βασικές έννοιες της χρηματοοοικονομικής διοίκησης και ειδικότερα τους  χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και το κόστος, τον κίνδυνο  και τη διαχείριση κεφαλαίων .

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·       Γνωρίζουν/κατανοούν τις βασικές έννοιες της χρηματοοοικονομικής διοίκησης

·       Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της  χρηματοοικονομικής διοίκησης στις γεωργικές επιχειρήσεις

·       Έχουν κατανοήσει και εκτιμήσει τη σημασία της ανάλυσης κινδύνου στη λήψη αποφάσεων

·        Συνδυάσουν τις γνώσεις τους και εξετάσουν κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα

·       Αναλύουν/ερμηνεύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις

• Καταρτίζουν/αναλύουν αριθμοδείκτες και ισολογισμούς επιχειρήσεων κυρίως του    αγροδιατροφικού τομέα

 

Γενικές Ικανότητες
• Αυτόνομη Εργασία

• Ομαδική Εργασία

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

• Λήψη αποφάσεων

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα      Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

1.       Βασικές έννοιες και ορισμοί

2.       Αρχές και μέθοδοι χρηματοοικονομικής διοίκησης

3.       Ανάλυση καθαρών ταμειακών ροών

4.       Ανάλυση νεκρού σημείου

5.       Ανάλυση ευαισθησίας

6.       Βασικές οικονομικές καταστάσεις

7.       Ανάλυση και αξιολόγηση αριθμοδεικτών

8.       Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

9.       Αποτίμηση ομολογιών. Μετοχές. Υποδείγματα αποτίμησης μετοχών

10.    Μόχλευση-Κερδοφορία

11.    Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, οργανισμοί και εργαλεία

12.     Διαχείριση επενδυμένων κεφαλαίων για μέγιστη απόδοση και ικανή ρευστότητα

13.      Κόστος, κίνδυνος και απόδοση κεφαλαίων

Εβδομάδα      Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων/Ασκήσεων Πράξης

1.       Χρονική αξία του χρήματος

2.       Μέτρηση κινδύνου-Σενάρια

3.       Ανάλυση καθαρών ταμειακών ροών

4.       Ανάλυση νεκρού σημείου

5.       Ανάλυση ευαισθησίας

6.       Βασικές οικονομικές καταστάσεις

7.       Ανάλυση και αξιολόγηση αριθμοδεικτών

8.       Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

9.       Ομόλογα. Μετοχές. Υποδείγματα αποτίμησης μετοχών

10.    Μόχλευση-Κερδοφορία

11.    Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, οργανισμοί και εργαλεία

12.    Ανάλυση κινδύνου με δένδρα αποφάσεων

13.    Μελέτες περίπτωσης

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Ανάλυση βιβλιογραφίας και παρουσίαση στην τάξη 10
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα διαχείρισης 15
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 15
Αυτοτελής μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά).

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά.

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Νούλας, Α. 2019. Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Τζιόλας. Θεσσαλονίκη.

2. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν. 2018. Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική. Rosili. Αθήνα.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Money, Credit and Banking