Παραγωγή-Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο / 9ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Προαιρετικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01128/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοούν:

α) Βασικές αρχές παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού

β) Τη σημασία της ποιότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού

γ) Τους φορείς ελέγχου και διενέργειας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού

Γενικές Ικανότητες
§  Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του πολλαπλασιαστικού υλικού

§  Ικανότητα παραγωγής και διαχείρισης πολλαπλασιαστικού υλικού

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Φορείς ελέγχου και διενέργειας παραγωγής ΠΥ, δομή και ανάπτυξη σπόρου, σποροπαραγωγικές ζώνες – απομόνωση σποροαγρών, φυσιολογία βλάστησης σπόρων, βιωσιμότητα και διατήρηση βλαστικής ικανότητας σπόρων, μεταχείριση και αποθήκευση σπόρων, καθαρισμός σπόρων, δειγματοληψία σπόρων, πιστοποίηση σπόρων (επιθεωρήσεις σποροαγρών, ανάλυση καθαρότητας-βλαστικότητας-ζωτικότητας), σποροπαραγωγή αυτό- και σταυρογονιμοποιούμενων, in vitro αναπαραγωγή ΠΥ.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με ενδιάμεσες γραπτές αξιολογήσεις και τελικές γραπτές σε:

§  Θέματα κριτικής σκέψης.

§  Ασκήσεις τεκμηρίωσης της θεωρητικής γνώσης. 

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

–          Σποροπαραγωγή: Θεωρία και Ασκήσεις (Ξυνιάς Ι., Τοκατλίδης Ι. εκδόσεις Έμβρυο)

–          Παραγωγή και Διακίνηση σπόρων (Τσαυτάρης Α., Κούτσικα-Σωτηρίου Μ. εκδόσεις Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή ΟΕ)

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.