Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξειδίκευσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

·       να κατανοήσουν την χρησιμότητα των μαθηματικών εννοιών στην ανάλυση της οικονομικής θεωρίας.

·       Να εφαρμόσουν την κατάλληλη μαθηματική θεωρία για την μελέτη οικονομικών φαινομένων.

Γενικές Ικανότητες
§  Καλή γνώση μαθηματικών εννοιών

§  Αναλυτική και συνθετική σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικές έννοιες (Ορισμός του οικονομικού υποδείγματος, Είδη μεταβλητών, Είδη εξισώσεων), Ελαστικότητα (Εισαγωγή, Ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, Ελαστικότητα της προσφοράς ως προς την τιμή, Τιμές της ελαστικότητας, Η ελαστικότητα ζήτησης με πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές). Συγκριτική στατική και η χρήση της παραγώγου σ’ αυτήν (Τι είναι συγκριτική στατική ανάλυση, Συναρτήσεις Οριακού εσόδου-κόστους, Καθορισμός του οριακού εσόδου από την συνάρτηση εσόδου, Καθορισμός του οριακού κόστους από την συνάρτηση, κόστους, Οριακό προϊόν εργασίας στο κλασσικό οικονομικό σύστημα, Στιγμιαίος ρυθμός μεγέθυνσης στην οικονομία). Μέγιστα-ελάχιστα στην οικονομική θεωρία (Γενικά, Μεταβολή του Οριακού εσόδου, Μεγιστοποίηση – ελαχιστοποίηση οικονομικών συναρτήσεων, Μεγιστοποίηση των εσόδων, Ελάχιστο μέσο κόστος, Μεγιστοποίηση κερδών μονοπωλίου, Μεγιστοποίηση κερδών μονοπωλίου με επιβολή φόρου, Μεγιστοποίηση των φορολογικών εσόδων). Η ολοκλήρωση στην οικονομική θεωρία (Εφαρμογές αόριστου ολοκληρώματος στην οικονομική θεωρία, Εύρεση της συνολικής συνάρτησης από την οριακή συνάρτηση, Εύρεση της συνάρτησης αποταμίευσης από την οριακή ροπή αποταμίευσης, Σχέση συσσώρευσης κεφαλαίου και καθαρής επένδυσης, Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος στην οικονομική θεωρία, Το πλεόνασμα του καταναλωτή, Το πλεόνασμα του παραγωγού Συσσώρευση κεφαλαίου σε ορισμένο χρονικό διάστημα).

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Εργαστηριακές ασκήσεις 23
Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ·         Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

·         Επιπλέον πραγματοποιείται και ενδιάμεση προαιρετική εξέταση για επιπλέον μοριοδότηση

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·         Βιβλίο [11445]: Ποσοτική οικονομική ανάλυση, Κουτρουμανίδης Θεόδωρος, Ζαφειρίου Ελένη

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος