Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό (ΠΠΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0014 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     8 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS    Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01225/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης, από την πλευρά των φοιτητών, για το ρόλο της έρευνας αγοράς και της γεωργοοικονομικής έρευνας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων για το σχεδιασμό ενός σχεδίου έρευνας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Να κατανοούν τα βασικά στάδια διεκπεραίωσης μίας έρευνας, καθώς και τη λογική του κάθε σταδίου και την αλληλουχία μεταξύ τους.

·         Να κατανοούν τα είδη της έρευνας και τη χρήση του καθενός, ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν το καταλληλότερο για να πετύχουν τους στόχους της έρευνάς τους και να καταλήξουν σε αξιόπιστα αποτελέσματα.

·         Να αναλύουν σε βάθος τη διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων και διεκπεραίωσης της ποιοτικής και της  ποσοτικής έρευνας.

·    Να αξιολογούν της μεθόδους ανάλυσης στην έρευνα αγοράς και να τις συνδυάζουν μεταξύ τους.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Λήψη αποφάσεων

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

§  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Λήψη αποφάσεων, γεωργοοικονομική έρευνα και έρευνα αγοράς.

2.       Περιεχόμενο και ρόλος της γεωργοοικονομικής έρευνας και της έρευνας αγοράς στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης. Στάδια εμπειρικής έρευνας.

3.       Σχεδιασμός έρευνας και εφαρμογή. Είδη σχεδίων έρευνας.

4.       Δευτερογενή δεδομένα – Μέθοδοι συγκέντρωσης δευτερογενών δεδομένων – Κατηγορίες δευτερογενών δεδομένων.

5.       Πρωτογενή δεδομένα – Μέθοδοι συγκέντρωσης πρωτογενών δεδομένων.

6.       Απογραφή – Δειγματοληψία – Μέθοδοι δειγματοληψίας

7.       Καθορισμός μεγέθους δείγματος – Επιλογή δείγματος.

8.       Ποιοτική έρευνα – Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας.

9.       Ποσοτική έρευνα – Σχεδιασμός ερωτηματολογίου ποσοτικής έρευνας.

10.   Μετρήσεις μεταβλητών – Επίπεδα μέτρησης – Κλίμακες/Είδη κλιμάκων

11.   Εγκυρότητα – Αξιοπιστία.

12.   Πινακοποίηση στατιστικού υλικού – Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς.

13.   Ειδικά θέματα έρευνας αγοράς για αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα.

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου) (50%)

 

Επίλυση προβλημάτων (στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου) (50%)

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

·         Σταθακόπουλος Β. Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς. Εκδόσεις Σταμούλη, 2017.

·         Δαουτόπουλος Γ. Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών. Εκδόσεις Ζυγός, 2011.

·     Saunders Μ., Lewis P., Thornhill A. Μέθοδοι Έρευνας στις Επιχειρήσεις και την Οικονομία. Επιμέλεια: Τσουκάτος Ε., Βρόντης Δ. Εκδόσεις Δίσιγμα, 2019.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Έλενα Ράπτου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα elenra@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) OXI
Τρόποι εξέτασης: (2) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (3) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 4 ατόμων ανά 20 λεπτά της ώρας στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5 μονάδες.