Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων


Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα / Επιλογής

Κατεύθυνση: Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Συντονιστής: Κ. Γαλανόπουλος

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Κ. Γαλανόπουλος / προσκεκλημένοι ομιλητές

Email: kgalanop@agro.duth.gr

Τηλ. γραφείου: 25520 41114

Ιστοσελίδα: http://pms.agro.duth.gr/index.files/PECON04_COURSE.htm

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω email)

 

Περιγραφή μαθήματος:

Θεωρία Καταναλωτή και Επιλογές Καταναλωτή. Θεωρία Παραγωγής (Τεχνολογία, Συναρτήσεις Παραγωγής, Καμπύλες Κόστους, Ελαχιστοποίηση κόστους και μεγιστοποίηση παραγωγής). Συμπεριφορά επιχειρήσεων σε διάφορες μορφές αγορών (Τέλειος ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Ολιγοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός). Μορφές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ανάλυση και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Επιχειρηματικές αποφάσεις με κίνδυνο και αβεβαιότητα. Λειτουργία και οργάνωση της αλυσίδας εμπορίας

Δικτυακός τόπος μαθήματος:

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01183/index.php

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking. J. Zhu. ISBN 1-4020-7082-9

An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. 1998. Coelli, T., Prasada Rao, D.S., Battese, G.E. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts

Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας. Τόμος Ι – Μικροοικονομική. G.N. Mankiw, M.P.Taylor. 978-960-01-1328-0

Μικροοικονομική. R.A. Arnold. 978-960-489-144-3

 

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Κατανοήσουν τη λειτουργία των αγορών τροφίμων και της καταναλωτικής συμπεριφοράς
  • Κατανοήσουν τη λειτουργία και οργάνωση επιχειρήσεων με έμφαση στις αγροτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τροφίμων
  • Χρησιμοποιούν επιτυχώς μικροοικονομικά εργαλεία για να αναλύουν θέματα λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων (π.χ. εύρεση άριστου σημείου, ελαχιστοποίηση κόστους, κτλ.)
  • Εστιάσουν σε περίπλοκα θέματα έρευνας ανάλυσης αγορών και οικονομικής των επιχειρήσεων τροφίμων
  • Χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό και σύγχρονες τεχνολογίες στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων.

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

§   Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

§   Υποβολή γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και προφορική παρουσίαση.

Τελική βαθμολογία: Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100 μονάδες):

  1. Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 70 μονάδες
  2. Eργασίες: 30 μονάδες

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων’

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
1η Ενότητα Θεωρία Παραγωγής
Υποθέσεις της θεωρίας της παραγωγής. Συναρτήσεις Παραγωγής Κ. Γαλανόπουλος
Καμπύλες Κόστους. Ελαχιστοποίηση Κόστους και μεγιστοποίηση παραγωγής Κ. Γαλανόπουλος
Προεκτάσεις της θεωρίας παραγωγής. Αριστοποίηση Συμπεριφοράς Παραγωγικών Μονάδων Κ. Γαλανόπουλος
Μέθοδοι μέτρησης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας (παραμετρικές, μη-παραμετρικές) Κ. Γαλανόπουλος
Εφαρμογές σε Η/Υ. Χρήση οικονομετρικών και μαθηματικών πακέτων Κ. Γαλανόπουλος
Εφαρμογές σε Η/Υ. Χρήση οικονομετρικών και μαθηματικών πακέτων Κ. Γαλανόπουλος
Παρουσιάσεις εργασιών Κ. Γαλανόπουλος
2η Ενότητα Μορφές Αγοράς
Τέλειος ανταγωνισμός Κ. Γαλανόπουλος
Μονοπώλιο / Ολιγοπώλιο Κ. Γαλανόπουλος
10η Θεωρία των Παιγνίων και ανταγωνιστικές λύσεις

 

 

Κ. Γαλανόπουλος
11η Παρουσιάσεις εργασιών βιβλιογραφικής ανασκόπησης Κ. Γαλανόπουλος
3η Ενότητα Επιχειρηματική Λειτουργία
12η Επιχειρηματικές αποφάσεις υπό συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας Προσκεκλημένος Ομιλητής
13η Αξιολόγηση Επενδύσεων

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Προσκεκλημένος Ομιλητής
14η Λειτουργία και οργάνωση της αλυσίδας εμπορίας

 

Προσκεκλημένος Ομιλητής
15η Γραπτές Εξετάσεις