Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωργική Λογιστική και Εκτιμιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0006.shtml

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί και θα είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα που αφορούν:

 • Tη γενική και γεωργική λογιστική,
 • Tις λογιστικές μεθόδους στη γεωργία,
 • Tους ισολογισμούς, στην ανάλυση και ερμηνεία γεωργικών λογαριασμών,
 • Tη λογιστική παρακολούθηση κλάδων αγροτικής παραγωγής και γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
 • Tις μεθοδολογίες εκτίμησης της αγροτικής περιουσίας και την εκτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Tο μάθημα ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται με βασικές αρχές και γνώσεις της Γεωργικής Λογιστικής και Εκτιμητικής και αναλύονται τα παρακάτω:

 1. Βασικές έννοιες και ορισμοί
 2. Λογιστικές μέθοδοι στη γεωργία
 3. Ισολογισμοί
 4. Ανάλυση και ερμηνεία γεωργικών λογαριασμών
 5. Λογιστική παρακολούθηση κλάδων αγροτικής παραγωγής
 6. Λογιστική παρακολούθηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 7. Κεφαλαιοποίηση δαπανών και υπολογισμός αξίας προσόδων
 8. Μεθοδολογίες εκτίμησης της αγροτικής περιουσίας
 9. Εκτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 10. Εκτίμηση οικονομικών αποτελεσμάτων με τη χρήση τεχνικο–οικονομικών δεικτών
 11. Μεθοδολογίες αγροτικής εκτιμητικής
 12. Μεθοδολογίες εκτίμησης αγροτικής περιουσίας
 13. Εκτίμηση αξίας περιουσιακών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 15
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 56
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·         Μαρτίκα-Βακιρτζη, Δημητριάδου, “Λογιστική παρακολούθηση τύπων αγροτικών εκμεταλλεύσεων”, Εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη, 2007.

·         Κιτσοπανίδης, “Γεωργική Λογιστικήκαι Εκτιμητική” Εκδ. ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2007.