Γενική Βιοχημεία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0016 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01202/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η κατανόηση από τους φοιτητές, του φαινομένου της ζωής σε διάφορα βιολογικά συστήματα. Συγκεκριμένα παρέχονται βασικές γνώσεις για τη γνωριμία με τη δομή, λειτουργία, οργάνωση, ρύθμιση και εξέλιξη των βιολογικά ενεργών μακρομορίων καθώς και τον ενδιάμεσο μεταβολισμό αυτών. Απώτερος σκοπός είναι η προετοιμασία των φοιτητών σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία άπτονται στενότερα της επιστήμης της Γεωπονίας και τα οποία ακολουθούν στα επόμενα έτη των σπουδών τους.

Συμπερασματικά ως κύρια μαθησιακά αποτελέσματα προκύπτουν τα εξής:

 • Κατανόηση του βιολογικού ρόλου και της βιοχημικής λειτουργίας των κύριων βιολογικών μορίων (πρωτογενείς μεταβολίτες) όπως και των μετοβολικών μονοπατιών.
 • Ανάπτυξη γνώσεων στο σχεδιασμό και μεθοδολογική προσέγγιση που άπτονται του πεδίου της Βιοχημείας.
 • Ενδυνάμωση απαραίτητων γνώσεων για την εισαγωγή και κατανόηση εξειδικευμένων αντικειμένων της επιστήμης της Γεωπονίας όπως π.χ. η Μοριακή Γεννετική.
 • Ανάπτυξη ικανότητας μελέτης ελληνικής και αγγλόφωνης ερευνητικής βιβλιογραφίας είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία (ομαδική εργασία).
 • Ανάπτυξη της συνεργατικότητας με τον διδάσκοντα, με δια ζώσης καθοδήγηση, στα πλαίσια προετοιμασίας εργασίας.
 • Ανάπτυξη ικανότητας και ευχέρειας παρουσίασης των αποκτηθέντων γνώσεων τόσο σε ειδικό όσο και μη ειδικό κοινό (προφορική παρουσίαση/υποστήριξη ομαδικής εργασίας).
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ομαδική εργασία

§  Λήψη  αποφάσεων

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

H διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 1. Βιολογικός ρόλος των αμινοξέων, πεπτιδίων και πρωτεΐνών.
 2. Εξειδικευμένος βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών (υποδοχείς – λεκτίνες – αντισώματα).
 3. Εξειδικευμένος βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών (χρωμοπρωτεΐνες – πρωτεϊνες μεταφοράς οξυγόνου και ηλεκτρονίων).
 4. Ένζυμα.
 5. Βιολογικός ρόλος των υδατανθράκων (απλά Σάκχαρα – δισακχαρίτες – ολοζίτες – ετεροπολυσακχαρίτες – ετεροζίτες).
 6. Δομή και βιολογικός ρόλος λιπιδίων και μεμβρανών – λιπιδική υπεροξείδωση
 7. Ενεργειακά λιπίδια – δομικά λιπίδια – λιπίδια ειδικού βιολογικού ρόλου – μεμβράνες κυττάρων).
 8. Δομή και βιολογικός ρόλος των νουκλεϊκών οξέων (νουκλεοτίδια – νουκλεοτιδικές αλυσίδες – δομή DNA και RNA.
 9. Εισαγωγή στον ενεργειακό μεταβολισμό.
 10. Οξειδωτική φωσφορυλίωση και φωτοφωσφορυλίωση.
 11. Μεταβολισμός των υδατανθράκων.
 12. Μεταβολισμός των λιπιδίων.
 13. Μεταβολισμός των πρωτεϊνών.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ομαδικές Εργασίες 35
Αυτοτελής Μελέτη 25
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητριών /τών πραγματοποιείται ως εξής:

 1. στην θεωρία του μαθήματος
 • με γραπτή πρόοδο στην έβδομη εβδομάδα του εξαμήνου
 • ανάληψη ομαδικής βιβλιογραφικής εργασίας (ως παραδοτέα νοούνται πλήρες κείμενο και προφορική παρουσίαση σε power point)
 • με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
 1. στο εργαστήριο
 • με την παράδοση εργαστηριακού ημερολογίου για το σύνολο των ασκήσεων
 • προφορική αξιολόγηση εντός του εργαστηρίου και τέλος
 • γραπτή πρόοδο στο τέλος του εξαμήνου.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. « Εισαγωγή στη Βιοχημεία», του Γρηγόρη Διαμαντίδη.

2. « Βιοχημεία », Τόμος Ι των Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer.