Γενική Βιοχημεία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0016 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01202/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η κατανόηση από τους φοιτητές, του φαινομένου της ζωής σε διάφορα βιολογικά συστήματα. Συγκεκριμένα παρέχονται βασικές γνώσεις για τη γνωριμία με τη δομή, λειτουργία, οργάνωση, ρύθμιση και εξέλιξη των βιολογικά ενεργών μακρομορίων καθώς και τον ενδιάμεσο μεταβολισμό αυτών. Απώτερος σκοπός είναι η προετοιμασία των φοιτητών σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία άπτονται στενότερα της επιστήμης της Γεωπονίας και τα οποία ακολουθούν στα επόμενα έτη των σπουδών τους.
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ομαδική εργασία

§  Λήψη  αποφάσεων

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

H διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

·         Αμινοξέα – Πεπτίδια – Πρωτεΐνες.

·         Βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών (ένζυμα – Υποδοχείς – Λεκτίνες – Αντισώματα).

·         Βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών (Χρωμοπρωτεΐνες – Μεταφοράς – Οξυγόνου και Ηλεκτρονίων).

·         Δομή των Υδατανθράκων (Απλά Σάκχαρα – Δισακχαρίτες – Ολοζίτες – Ετεροπολυσακχαρίτες – Ετεροζίτες).

·         Δομή Λιπιδίων και Μεμβρανών – Λιπιδική Υπεροξείδωση (Ενεργειακά Λιπίδια – Δομικά Λιπίδια – Λιπίδια Ειδικού Βιολογικού Ρόλου – Μεμβράνες Κυττάρων).

·         Δομή Νουκλεϊκών Οξέων (Νουκλεοτίδια – Νουκλεοτιδικές Αλυσίδες – Δομή DNA και RNA.

·         Εισαγωγή στον Ενεργειακό Μεταβολισμό.

·         Οξειδωτική Φωσφορυλίωση και Φωτοφοσφωρυλίωση.

·         Μεταβολισμός Υδατανθράκων.

·         Μεταβολισμός Λιπιδίων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ομαδικές Εργασίες 35
Αυτοτελής Μελέτη 25
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

·                     στην θεωρία του μαθήματος με γραπτή πρόοδο στην έβδομη εβδομάδα του εξαμήνου και με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

·                     στο εργαστήριο με την παράδοση εργαστηριακού ημερολογίου για το σύνολο των ασκήσεων, αξιολόγηση πειραματικών ικανοτήτων με ανάλυση ¨άγνωστων δειγμάτων¨ , προφορική αξιολόγηση εντός του εργαστηρίου και τέλος γραπτή πρόοδο στο τέλος του εξαμήνου.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. « Εισαγωγή στη Βιοχημεία», του Γρηγόρη Διαμαντίδη.

2. « Βιοχημεία », Τόμος Ι των Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer.