Γενετική


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Β0012

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

4Ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενετική

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κορμού Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01126/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοούν:

α) τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται και εκφράζονται τα χαρακτηριστικά

β) τις αρχές κληρονομικότητας των ποιοτικών χαρακτηριστικών

γ) βασικές αρχές της μοριακής γενετικής

Γενικές Ικανότητες

Επίλυση προβλημάτων μεντελικής κληρονομικότητας
Αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα κληρονομικότητας και γενικότερα σε θέματα γενετικής τεχνολογίας
Προαγωγή κριτικής σκέψης σε εφαρμοσμένα θέματα γεωπονικού ενδιαφέροντος που άπτονται της γενετικής

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα οργανώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Δομή (πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα, οργάνωση γενετικού υλικού, μίτωση-μείωση).
Λειτουργία γενετικού υλικού (αντιγραφή DNA, μεταγραφή-μετάφραση γενετικής πληροφορίας)
Γονιδιακές μεταλλάξεις
Κληρονομικότητα μιας γονιδιακής θέσης (αλληλόμορφα γονίδια, αλληλεπίδραση αλληλόμορφων, πολλαπλά αλληλόμορφα)
Γαμετογένεση
Κληρονομικότητα και αλληλεπίδραση ασύνδετων γονιδιακών θέσεων
Κληρονομικότητα συνδεδεμένων γονιδιακών θέσεων
ομόπλευρη-αντίπλευρη σύνδεση, διερεύνηση σύνδεσης,
χίασμα και ανταλλαγή, προσδιορισμός ποσοστού ανταλλαγής-χαρτογράφηση
Φυλετικά χρωμοσώματα και γονίδια που σχετίζονται με το φύλο.
Πολυπλοειδία (αυτοπολυπλοειδή, αλλοπολυπλοειδή, ανευπλοειδή).
Μεταβολές χρωμοσωμάτων (ελλείμματα, διπλασιασμοί, αναστροφές, μετατοπίσεις).
Στοιχεία Μοριακής Γενετικής (απομόνωση και χειρισμός νουκλεϊκών οξέων, τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, γενετική τροποποίηση φυτών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικές παρουσιάσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Αυτοτελής Μελέτη

60

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται με γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Lewin B., «Genes VIII»

2. RUSSELL J. PETER, «iGENETICS ΜΙΑ ΜΕΝΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»