Γενετική


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0012 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01126/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοούν:

α) τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται και εκφράζονται τα χαρακτηριστικά

β) τις αρχές κληρονομικότητας των ποιοτικών χαρακτηριστικών

γ) βασικές αρχές της μοριακής γενετικής

Γενικές Ικανότητες
§  Επίλυση προβλημάτων μεντελικής κληρονομικότητας

§  Αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα κληρονομικότητας και γενικότερα σε θέματα γενετικής τεχνολογίας

§  Προαγωγή κριτικής σκέψης σε εφαρμοσμένα θέματα γεωπονικού ενδιαφέροντος που άπτονται της γενετικής

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δομή και λειτουργία γενετικού υλικού (πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα, οργάνωση γενετικού υλικού, μίτωση-μείωση, αντιγραφή DNA, μεταγραφή-μετάφραση γενετικής πληροφορίας, γονιδιακές μεταλλάξεις). Κληρονομικότητα μιας γονιδιακής θέσης (τα αλληλόμορφα γονίδια, αλληλόμορφα και γαμετογένεση, αλληλεπίδραση αλληλόμορφων, πολλαπλά αλληλόμορφα). Κληρονομικότητα και αλληλεπίδραση ασύνδετων γονιδιακών θέσεων. Κληρονομικότητα συνδεδεμένων γονιδιακών θέσεων (ομόπλευρη-αντίπλευρη σύνδεση, διερεύνηση σύνδεσης, χίασμα και ανταλλαγή, προσδιορισμός ποσοστού ανταλλαγής-χαρτογράφηση). Φυλετικά χρωμοσώματα και γονίδια που σχετίζονται με το φύλο. Πολυπλοειδία (αυτοπολυπλοειδή, αλλοπολυπλοειδή, ανευπλοειδή). Μεταβολές χρωμοσωμάτων (ελλείμματα, διπλασιασμοί, αναστροφές, μετατοπίσεις). Στοιχεία Μοριακής Γενετικής (απομόνωση και χειρισμός νουκλεϊκών οξέων, τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, γενετική τροποποίηση φυτών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με ενδιάμεσες γραπτές αξιολογήσεις και τελικές γραπτές σε:

§  Θέματα κριτικής σκέψης.

§  Ασκήσεις τεκμηρίωσης της θεωρητικής γνώσης. 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
–          iGenetics – Mια Μεντελική προσέγγιση (Peter J. Russell, Aκαδημαϊκές Εκδόσεις Ι.)

–          Γενετική: Θεωρία & Ασκήσεις (Ι. Τοκατλίδη, https://eclass.duth.gr/)

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.