Ανόργανη Χημεία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο /  3 ο / 5 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01199/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η επιστήμη της Χημείας έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη εξειδικευμένων κλάδων όπως η γεωργική χημεία, φαρμακευτική χημεία, γεωχημεία κ.α. Η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ο τρόπος διδασκαλίας αλλά και το μέτρο της εμβάθυνσης του συγκεκριμένου μαθήματος είναι απόλυτα προσανατολισμένα και εναρμονισμένα με τους μαθησιακούς στόχους του Τμήματος. Ως εκ τούτου με την επιτυχή ολοκλήρωση του  μαθήματος αφενός μεν θα καλυφθούν πιθανά κενά στις γνώσεις των φοιτητών από την δευτεροβάθμια μαθητική τους εκπαίδευση αφετέρου δε και σημαντικότερα, θα εξοικειωθούν με νέα ζητήματα τα οποία άπτονται  θεμελιωδών αρχών  άλλων μαθημάτων του συγκεκριμένου Τμήματος. Συγκεκριμένα, θα αποκτηθούν γνώσεις εμβάθυνσης που αφορούν στην δομή και συμπεριφορά της ύλης είτε ως καθαρές ενώσεις είτε σε μορφή διαλυμάτων. Ουσιαστικά αποτελεί πρόδρομη πηγή γνώσεων η οποία βοηθά καθοριστικά στην ομαλή μετάβαση των πρωτοετών φοιτητών  προς την απόκτηση της Επιστημονικής τους ειδίκευσης που είναι η Γεωπονία. Στα παραπάνω συμβάλλει καθοριστικά και το πρακτικό μέρος του μαθήματος,  το οποίο αναλαμβάνει να μυήσει και να  εκπαιδεύσει τους φοιτητές στον τρόπο λειτουργίας ενός εργαστηρίου από τα πλέον βασικά ζητήματα (κανόνες ασφαλείας, τρόπος χειρισμού αντιδραστηρίων) έως εξειδικευμένα (ποιοτική και  ποσοτική ανάλυση). Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζονται για την πληθώρα των εργαστηρίων που θα ακολουθήσουν στα επόμενα εξάμηνα.

Συμπερασματικά ως κύρια μαθησιακά αποτελέσματα προκύπτουν τα εξής:

 • Θα αναπτυχθούν δεξιότητες που σχετίζονται με την Ανόργανη Χημεία και συνδέονται άμεσα με την την κατανόηση της επιστήμης της Γεωπονίας.
 • Θα δοθούν τα κατάληλα εργαλεία ώστε ένας μελλοντικός γεωπόνος να μπορεί να κατανοεί και να επιλύει ζητήματα που σχετίζονται με την επιστήμη της χημείας.
 • Ο φοιτητής θα μπορεί να χρησιμοποιεί ενόργανες αναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται από την Ανόργανη Χημεία.
 • Θα αναπτυχθούν δεξιότητες ως προς την επιστημονική μέθοδο σχεδιασμού, ανάπτυξης, διεξαγωγής, ανασκόπησης και αναφοράς πειραμάτων.
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ομαδική εργασία

§  Λήψη  αποφάσεων

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Tο μάθημα ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται με βασικές αρχές και γνώσεις του κλάδου της Ανόργανης Χημείας και συγκεκριμένα αναλύει και διαλέγεται τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

1.       Θεμελιώδεις Δομικοί Λίθοι του Ατόμου, ο Ατομικός Πυρήνας, τα Πρότυπα των Rutherford και Bohr.

2.       Η Νεώτερη Κβαντομηχανική Θεωρία του Ατόμου.

3.       Ηλεκτρονική Δομή και Ιδιότητες των Ατόμων.

4.       Χημικός Δεσμός : Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός.

5.       Διαμοριακές Ελκτικές Δυνάμεις.

6.       Υγρά και Στερεά.

7.       Διαλύματα.

8.       Χημική Κινητική.

9.       Χημική Ισορροπία.

10.   Οξέα και Βάσεις.

11.   Ιοντικές Ισορροπίες.

12.   Σύμπλοκες Ενώσεις.

13.   Οξειδοαναγωγή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ομαδικές Εργασίες 35
Αυτοτελής Μελέτη 25
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητριών /τών πραγματοποιείται ως εξής:

 1. στην θεωρία του μαθήματος
 • με γραπτή πρόοδο στην έβδομη εβδομάδα του εξαμήνου και
 • με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

 

 1. στο εργαστήριο
 • με την παράδοση εργαστηριακού ημερολογίου για το σύνολο των ασκήσεων
 • αξιολόγηση πειραματικών ικανοτήτων με ανάλυση ¨άγνωστων δειγμάτων¨,
 • προφορική αξιολόγηση εντός του
 • εργαστηρίου και τέλος γραπτή πρόοδο στο τέλος του εξαμήνου.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. « Βασική Ανόργανη Χημεία», του Νικολάου Κλούρα.

2. «Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας», των Γ. Πνευματικάκη – Χ. Μητσοπούλου – Κ. Μεθενίτη.