Γενικά


Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσιάζει μια διαρκώς αυξανόμενη ερευνητική δραστηριότητα (Γράφημα 1). Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος από την ανάληψη καθηκόντων τους στο Τμήμα και έως σήμερα, απαριθμεί το εξής συνολικό δημοσιευμένο έργο:

  • 119 δημοσιεύσεις σε διεθνή  επιστημονικά περιοδικά με κριτές
  • 11 δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές
  • 91 πλήρεις εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές
  • 66 πλήρεις εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές
  • 51 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (δημοσιεύτηκαν ως περιλήψεις στα πρακτικά)
  • 57 ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια (δημοσιεύτηκαν ως περιλήψεις στα πρακτικά)
  • 8 κεφάλαια σε βιβλία
  • 3 μονογραφίες
  • 40 διάφορα δημοσιεύματα

 

Γράφημα 1: Δημοσιευμένο έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης κατά τη θητεία τους στο Τμήμα, 2000-2009.

2009: Α΄Εξάμηνο