Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό (ΠΜΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PECO6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3 7.5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεταπτυχιακό/Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS    Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/1426248/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα μέσα επιστημονικής έρευνας μαζί με τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας, των μεθοδολογιών και των τεχνικών που εφαρμόζονται, της μορφής της έρευνας και της παρουσίασής της, καθώς και της διαχείρισης και της ανάλυσης δεδομένων μέσω των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων στατιστικών μεθόδων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• Να γνωρίζουν τον ρόλο των στατιστικών μεθόδων στην επιχειρηματική έρευνα.

• Να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν βασικές μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας

• Κάνουν κριτική αξιολόγηση του μεθοδολογικού περιεχομένου σε επιστημονικά άρθρα.

• Να παρουσιάζουν ποσοτική μεθοδολογία σε γραπτή και προφορική μορφή.

• Να γνωρίζουν εναλλακτικές στατιστικές τεχνικές για να μπορούν να επιλέγουν τις πιο κατάλληλες μεθόδους.

• Να διεξάγουν έρευνες σε όλα τα στάδια τους, επιλέγοντας μεθόδους, κατασκευάζοντας ερωτηματολόγια, πραγματοποιώντας δείγματα, αναλύοντας και παρουσιάζοντας δεδομένα.

 

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

§  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος «Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας»

 

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
1η Μεθοδολογία έρευνας – Σχέδιο έρευνας – Ποιοτική έρευνα – Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας Ε. Ράπτου
2η Ποσοτική έρευνα – Μέθοδοι συλλογής δεδομένων ποσοτικής έρευνας – Κατασκευή ερωτηματολογίου – Κλίμακες – Αξιοπιστία και εγκυρότητα κλίμακας Ε. Ράπτου
3η Ανάλυση Παραγόντων Ε. Ράπτου
4η Ανάλυση Ομάδων Ε. Ράπτου
5η Ανάλυση Διακύμανσης Ε. Ράπτου
6η Μέθοδοι Δειγματοληψίας Ε. Ράπτου
7η Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης σε βάση δεδομένων Ε. Ράπτου
8η Ανάλυση παλινδρόμησης Χ. Καρελάκης
9η Συστήματα διαρθρωτικών εξισώσεων Χ. Καρελάκης
10η Διεξαγωγή επιχειρηματικής έρευνας – Συγγραφή επιστημονικής μελέτης Χ. Καρελάκης
11η 1η Μελέτη Περίπτωσης (case study): Εφαρμογή στην Επιχειρηματική Έρευνα Χ. Καρελάκης
12η 2η Μελέτη Περίπτωσης (case study): Εφαρμογή στην Επιχειρηματική Έρευνα Χ. Καρελάκης
13η 3η Μελέτη Περίπτωσης (case study): Εφαρμογή στην Επιχειρηματική Έρευνα Χ. Καρελάκης
14η 4η Μελέτη Περίπτωσης (case study): Εφαρμογή στην Επιχειρηματική Έρευνα Χ. Καρελάκης
15η Γραπτές εξετάσεις

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία (Power point, videos, e-class, Microsoft Teams)

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (webmail, Microsoft Teams)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

Συγγραφή εργασίας

 

43.5

40

 

Μη καθοδηγούμενη μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος 187.5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα αξιολόγησης φοιτητών

Ελληνικά

 

Τρόποι αξιολόγησης φοιτητών/                   Ποσοστό

 Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων                                 50%

Γραπτή Εργασία (υποχρεωτική)                                50%

 

Κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών:

α. πρόσφατη βιβλιογραφία

β. πρωτοτυπία σχεδιασμού μαθήματος / υλικού

γ. δομή, μορφή και ποιότητα περιεχομένου.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·         Aaker DA, Kumar V, Leone RP, Day GS. Marketing Research, 11th Edition, Wiley Global Education, 2012, pp. 768.

·         Bradley N. Marketing Research: Tools and Techniques, Third Edition. Oxford University Press, 2013, pp.552.

·         Hair J, Anderson RE, Tatham LR, Black CW. Multivariate data analysis, 7th edn. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2010.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Χρήστος Καρελάκης & Έλενα Ράπτου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα chkarel@agro.duth.gr

elenra@agro.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) OXI
Τρόποι εξέτασης: (2) Εξ’ αποστάσεως προφορική εξέταση και παράδοση εργασιών
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (3) Α. H προφορική εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την προγραμματισμένη ημέρα εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω MS teams. Μία ημέρα πριν την εξέταση εμφανίζεται ο σύνδεσμος της άσκησης στο eclass σε όσες/όσους έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα (MS teams), και πριν την έναρξη της εξέτασης θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους H προφορική εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 4 ατόμων ανά 30 λεπτά της ώρας.

Β. Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να έχουν παραδώσει τις εργασίες τους μέσω eclass έως την ημέρα εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Η προφορική παρουσίαση της εργασίας θα γίνει με το MS teams μετά την προφορική εξέταση του μαθήματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται με ανακοίνωση στο e-class.

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων


Ειδικά Θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα

Κατεύθυνση: Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Συντονιστής: Ε. Ζαφειρίου

Εξάμηνο: 2ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες Ε.Ζαφειρίου, Κ. Γαλανόπουλος / προσκεκλημένοι ομιλητές

E-mail: kgalanop@agro.duth.gr

Τηλ. γραφείου: 25520 41114

Ιστοσελίδα:  https://eclass.duth.gr/courses/OPE01191/

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω email)

 

Περιγραφή μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναλυθούν βασικά στοιχεία του μάνατζμεντ ως μέσου για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων, μεταξύ των οποίων θα  περιλαμβάνονται ο ρόλος των διοικητικών στελεχών, το μίκρο- και μάκρο–περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις, η οργανωσιακή δομή και ο ρόλος αυτής στην αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων της επιχείρησης, ενώ επιπλέον αναλύονται ο ρόλος του οργανωσιακού περιβάλλοντος, η διαδικασία της λήψης των αποφάσεων σε μία επιχείρηση, καθώς και τα εμπόδια στην αποτελεσματική λήψη αυτών. Στην συνέχεια θα αναλυθούν ζητήματα  της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, όπως οι επιλογές των εργαζομένων και τεχνικές ενίσχυσης της εργασιακής αποτελεσματικότητας, η διαδικασία της επικοινωνίας της επιχείρησης με το δυνητικό πελατολόγιο και ο ρόλος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγοράς στην οποία απευθύνονται, οι θεωρίες της ηγεσίας. Θα υπάρχουν εξειδικευμένες ενότητες σε θέματα όπως η έννοια του διεθνούς μάνατζμεντ, ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης και η έννοια των πολυεθνικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα τρόφιμα. Επιπλέον, θα αναλυθεί η διαδικασία ελέγχου του μάνατζμεντ ως προς την αποτελεσματικότητα του και θα συζητηθεί η αναδιαμόρφωση των ακολουθούμενων στρατηγικών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.  Αναλύονται επίσης βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες που περιγράφουν την απόδοση μιας επιχείρησης  και η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων τροφίμων ενώ αναλύονται και το ζήτημα της διάκρισης των τιμών. Τέλος, γίνεται συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας για τη διαχείριση των αποθεμάτων και επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο κλάδος των τροφίμων.

Δικτυακός τόπος μαθήματος: https://eclass.duth.gr/courses/OPE01191/

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας. Τόμος Ι – Μικροοικονομική. G.N. Mankiw, M.P.Taylor. 978-960-01-1328-0

Corporate Finance. Hillier, D. J., Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., & Jordan, B. D. McGraw-Hill, 2010.

Economics and Management of the Food Industry. Dorfman, J. H. Routledge 2014.

Handbook of Innovation in the Food and Drink Industry. Rama, R. (2008). The Hayworth Press, Taylor & Francis Group, New York, 2008. ISBN 978-1-56022-298-9

International Business Strategy. Alain Verbeke.  Cambridge University Press; 2nd edition, 2013.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές, με έμφαση σε άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων τροφίμων
 • να έχουν κατανοήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια επιχείρηση κάτω από διαφορετικές συνθήκες εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
 • να έχουν εξοικειωθεί με τις αρχές διοίκησης ανθρώπινων πόρων
 • να έχουν κατανοήσει την έννοια του ανταγωνισμού και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • να έχουν εξοικειωθεί με τις αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης μιας επιχείρησης και τις μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων
 • να έχουν κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία ανάγεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης και μιας οικονομίας.
 • να έχουν αποκτήσει γνώσεις και εμπειρία στην οικονομική ανάλυση, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους με τη χρήση ων κατάλληλων οικονομικών θεωριών, αρχών, ορολογίας και μεθόδων.
 • να έχουν αποκτήσει εμπειρική γνώση στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων μέσω των διαλέξεων από εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων.

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

§  Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

§  Υποβολή γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και προφορική παρουσίαση.

Τελική βαθμολογία: Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100 μονάδες):

 1. Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 70 μονάδες
 2. Eργασίες: 30 μονάδες

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος Ειδικά Θέματα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων’

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
Επίδραση του μίκρο και μακροπεριβάλλοντος στην λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων Ε. Ζαφειρίου
Η οργανωσιακή δομή της επιχείρησης και ο ρόλος της στην αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων Ε. Ζαφειρίου
Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων και οι παράγοντες που επιδρούν σε αυτήν Ε. Ζαφειρίου
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (επιλογή, εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων, τεχνικές ενίσχυσης εργασιακής αποτελεσματικότητας) Ε. Ζαφειρίου
Επιχειρησιακή Επικοινωνία και διαπροσωπική διαδικασία ( Ο ρόλος της κουλτούρας) Ε. Ζαφειρίου
Διεθνές Μάνατζμεντ. Η έννοια της παγκοσμιοποίησης, ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων και παραδείγματα πολυεθνικών επιχειρήσεων τροφίμων. Ε. Ζαφειρίου
Η λειτουργία της επιχείρησης στον Τέλειο Ανταγωνισμός Κ. Γαλανόπουλος
Η λειτουργία της επιχείρησης στο Ολιγοπώλιο Κ. Γαλανόπουλος
Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Αξιολόγηση Επενδύσεων Κ. Γαλανόπουλος
10η Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Απόδοσης μιας επιχείρησης. Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Κ. Γαλανόπουλος
11η Θεωρία Αποθεμάτων. Ιδιαιτερότητες στον κλάδο των τροφίμων

 

Κ. Γαλανόπουλος
12η Έλεγχος μάνατζμεντ: Αναγκαιότητα και αναδιαμόρφωση υφιστάμενων στρατηγικών για βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης Κ. Γαλανόπουλος
13η Τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων τροφίμων και το ζήτημα της διάκρισης των τιμών Κ. Γαλανόπουλος
14η Παρουσιάσεις εργασιών των φοιτητών Ε. Ζαφειρίου / Κ. Γαλανόπουλος
15η Γραπτές Εξετάσεις