Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας


Περιγραφή μαθήματος:

Tο εν λόγω μάθημα περιγράφει το πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού, αναλύοντας τόσο τη γραφική και την αλγεβρική λύση του με τη μέθοδο simplex καθώς επίσης και το δυϊκό πρόβλημα ενώ παρουσιάζεται και το ζήτημα της ανάλυσης ευαισθησίας. Επιπλέον δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο για το πρόβλημα μεταφοράς, το πρόβλημα ανάθεσης, το πρόβλημα των ελάχιστων διαδρομών και το πρόβλημα μέγιστης ροής. Τέλος στα πλαίσια των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση προβλημάτων απόφασης υπό καθεστώς κινδύνου αναλύεται η τεχνική των δέντρων αποφάσεων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το θεωρητικό υπόβαθρο θα τεκμηριώνεται από μία σειρά μελετών περιπτώσεων μέσω των οποίων αναμένεται να γίνει και πιο αποτελεσματική η κατανόηση αυτού.

Δικτυακός τόπος μαθήματος:

 

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

Operations and supply chain management 2012 F. Robert JacobsRichard B. Chase, Richard Chase ISBN-13: 978-0073525235

Business Research Methods 2013   Donald Cooper  Pamela Schindler ISBN-13: 978-0073521503

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Χρήστος Κ. Φράγκος, ISBN:960-351-655-4

 

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • ταυτοποιήσουν τα προβλήματα λήψης αποφάσεων
 • μοντελοποιήσουν διάφορα πρακτικά προβλήματα που συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης όπως είναι η βελτιστοποίηση της κατανομής των πόρων.
 • Χρησιμοποιούν επιτυχώς κατάλληλες αλγοριθμικές τεχνικές για την επίλυση των προβλημάτων.
 • Χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό (εφαρμογή του Excel) και σύγχρονες τεχνολογίες στην επίλυση προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας.

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

§  Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

§  Υποβολή γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και προφορική παρουσίαση.

Τελική βαθμολογία: Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100 μονάδες):

 1. Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 70 μονάδες
 2. Eργασίες: 30 μονάδες

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Ειδικά Κεφάλαια Επιχειρησιακής Έρευνας’

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
1η Ενότητα Γραμμικός Προγραμματισμός
Εισαγωγή/ Βασικές Έννοιες Ε. Ζαφειρίου
Γεωμετρική Προσέγγιση / Μέθοδος Simplex Ε. Ζαφειρίου
Δυϊκό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού Ε. Ζαφειρίου
Το πρόβλημα μεταφοράς (Μέθοδος βορειοδυτικής γωνίας) Ε. Ζαφειρίου
Το πρόβλημα ανάθεσης (Ουγγρική μέθοδος) Ε. Ζαφειρίου
Το πρόβλημα των ελάχιστων διαδρομών και το πρόβλημα μέγιστης ροής. Ε. Ζαφειρίου
 Εφαρμογές σε Η/Υ Ε. Ζαφειρίου
2η Ενότητα Θεωρία Αποφάσεων
Διαδικασία λήψης αποφάσεων/Είδη περιβαλλόντων για λήψη αποφάσεων Ε. Ζαφειρίου
Κριτήρια για λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας Ε. Ζαφειρίου
10η Δέντρα Αποφάσεων Ε. Ζαφειρίου
11η Εφαρμογές σε Η/Υ. Ε. Ζαφειρίου
3η Ενότητα
12η Μελέτες περίπτωσης Ε. Ζαφειρίου
13η Μελέτες περίπτωσης Ε. Ζαφειρίου
14η Μελέτες περίπτωσης Ε. Ζαφειρίου
15η Γραπτές Εξετάσεις

Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων


Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα / Επιλογής

Κατεύθυνση: Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Συντονιστής: Κ. Γαλανόπουλος

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Κ. Γαλανόπουλος / προσκεκλημένοι ομιλητές

Email: kgalanop@agro.duth.gr

Τηλ. γραφείου: 25520 41114

Ιστοσελίδα: http://pms.agro.duth.gr/index.files/PECON04_COURSE.htm

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω email)

 

Περιγραφή μαθήματος:

Θεωρία Καταναλωτή και Επιλογές Καταναλωτή. Θεωρία Παραγωγής (Τεχνολογία, Συναρτήσεις Παραγωγής, Καμπύλες Κόστους, Ελαχιστοποίηση κόστους και μεγιστοποίηση παραγωγής). Συμπεριφορά επιχειρήσεων σε διάφορες μορφές αγορών (Τέλειος ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Ολιγοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός). Μορφές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ανάλυση και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Επιχειρηματικές αποφάσεις με κίνδυνο και αβεβαιότητα. Λειτουργία και οργάνωση της αλυσίδας εμπορίας

Δικτυακός τόπος μαθήματος:

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01183/index.php

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking. J. Zhu. ISBN 1-4020-7082-9

An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. 1998. Coelli, T., Prasada Rao, D.S., Battese, G.E. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts

Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας. Τόμος Ι – Μικροοικονομική. G.N. Mankiw, M.P.Taylor. 978-960-01-1328-0

Μικροοικονομική. R.A. Arnold. 978-960-489-144-3

 

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Κατανοήσουν τη λειτουργία των αγορών τροφίμων και της καταναλωτικής συμπεριφοράς
 • Κατανοήσουν τη λειτουργία και οργάνωση επιχειρήσεων με έμφαση στις αγροτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τροφίμων
 • Χρησιμοποιούν επιτυχώς μικροοικονομικά εργαλεία για να αναλύουν θέματα λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων (π.χ. εύρεση άριστου σημείου, ελαχιστοποίηση κόστους, κτλ.)
 • Εστιάσουν σε περίπλοκα θέματα έρευνας ανάλυσης αγορών και οικονομικής των επιχειρήσεων τροφίμων
 • Χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό και σύγχρονες τεχνολογίες στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων.

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

§   Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

§   Υποβολή γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και προφορική παρουσίαση.

Τελική βαθμολογία: Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100 μονάδες):

 1. Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 70 μονάδες
 2. Eργασίες: 30 μονάδες

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων’

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
1η Ενότητα Θεωρία Παραγωγής
Υποθέσεις της θεωρίας της παραγωγής. Συναρτήσεις Παραγωγής Κ. Γαλανόπουλος
Καμπύλες Κόστους. Ελαχιστοποίηση Κόστους και μεγιστοποίηση παραγωγής Κ. Γαλανόπουλος
Προεκτάσεις της θεωρίας παραγωγής. Αριστοποίηση Συμπεριφοράς Παραγωγικών Μονάδων Κ. Γαλανόπουλος
Μέθοδοι μέτρησης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας (παραμετρικές, μη-παραμετρικές) Κ. Γαλανόπουλος
Εφαρμογές σε Η/Υ. Χρήση οικονομετρικών και μαθηματικών πακέτων Κ. Γαλανόπουλος
Εφαρμογές σε Η/Υ. Χρήση οικονομετρικών και μαθηματικών πακέτων Κ. Γαλανόπουλος
Παρουσιάσεις εργασιών Κ. Γαλανόπουλος
2η Ενότητα Μορφές Αγοράς
Τέλειος ανταγωνισμός Κ. Γαλανόπουλος
Μονοπώλιο / Ολιγοπώλιο Κ. Γαλανόπουλος
10η Θεωρία των Παιγνίων και ανταγωνιστικές λύσεις

 

 

Κ. Γαλανόπουλος
11η Παρουσιάσεις εργασιών βιβλιογραφικής ανασκόπησης Κ. Γαλανόπουλος
3η Ενότητα Επιχειρηματική Λειτουργία
12η Επιχειρηματικές αποφάσεις υπό συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας Προσκεκλημένος Ομιλητής
13η Αξιολόγηση Επενδύσεων

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Προσκεκλημένος Ομιλητής
14η Λειτουργία και οργάνωση της αλυσίδας εμπορίας

 

Προσκεκλημένος Ομιλητής
15η Γραπτές Εξετάσεις

 

Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική (ΠΜΣ)


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OPE1184 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις καιΕργαστηριακές Ασκήσεις 3 7.5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01184
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν αποκτήσει μια λεπτομερή και ολοκληρωμένη εικόνα που αφορά έννοιες του διεθνούς εμπορίου και σχετίζονται με την κλασσική θεωρία του διεθνούς εμπορίου, τα μέσα εμπορικής πολιτικής και προστατευτισμού, το θεσμικό πλαίσιο διεθνούς ανταλλαγής, την οικονομική ενοποίηση στην Ευρώπη, και την εμπορική πολιτική στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να περιγράψουν και να αναλύσουν τα μέτρα και τις μορφές Αγροτικής Πολιτικής που εφαρμόζονται στην ΕΕ, τις επιπτώσεις των μέτρων αυτών, τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη σχέση της με το διεθνές εμπόριο.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την παραδοσιακή θεωρία του διεθνούς εμπορίου, το Απόλυτο-συγκριτικό πλεονέκτημα και το Θεώρημα των Heckser-Ohlin, την Πολιτική οικονομία του διεθνούς εμπορίου, τα Μέσα εμπορικής πολιτικής, το Θεσμικό πλαίσιο της διεθνούς ανταλλαγής μεταπολεμικά, το διεθνές εμπόριο και τις αναπτυσσόμενες χώρες και τέλος τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα.
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις μέσω διαδικτύου – Microsoft Teams
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video), Microsoft Teams

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσωτης ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 0
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 71
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτουεργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτές εξετάσεις (πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις προς ανάπτυξη) στο τέλος του εξαμήνου μέσω eclass, γραπτές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και παρουσίαση εργασιών.

Ειδικότερα, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν 3 εργασίες, οι οποίες θα συμμετέχουν με ένα ποσοστό 40% στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. Στις εργασίες θα βαθμολογούνται η δομή, το περιεχόμενο και η παρουσίαση της εργασίας.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·       “ Paul Krugman and Maurice  Obstfeld, Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Νέα Αναθεωρημένη Έκδοση 2011, Εκδόσεις Κριτική AE, Κωδικός στον Εύδοξο: 7648537.

·       Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία”,Αλογοσκούφης Γ. (2013), Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική

Εβδομάδα

Τίτλος Διάλεξης

Εισηγητής

Πρώτη Ενότητα: Διεθνές εμπόριο διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και πολιτική.

Ανάλυση και επισκόπηση του παγκόσμιου εμπορίου

Χ. Καρελάκης

Θεωρίες για την εξήγηση της διάρθρωσης και των επιπτώσεων του διεθνούς εμπορίου Ι

Χ. Καρελάκης

Θεωρίες για την εξήγηση της διάρθρωσης και των επιπτώσεων του διεθνούς εμπορίου ΙΙ

Χ. Καρελάκης

ΚΑΠ και διεθνές εμπόριο

Χ. Καρελάκης

Παρουσιάσεις εργασιών βιβλιογραφίας

Χ. Καρελάκης

Δεύτερη Ενότητα: Εμπόριο και Αναπτυσσόμενες Χώρες

Εμπορική πολιτική στις αναπτυσσόμενες χώρες

Χ. Καρελάκης

Οικονομική μεγέθυνση και κρίσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες

Χ. Καρελάκης

Οικονομική μεταρρύθμιση αναπτυσσόμενων χωρών

Χ. Καρελάκης

Τρίτη Ενότητα διάρκειας: Πολιτική Οικονομία του Διεθνούς Εμπορίου

Μέσα εμπορικής πολιτικής

Χ. Καρελάκης

10η

Πολιτική οικονομία της πολιτικής εμπορίου

Χ. Καρελάκης

11η

Ανταγωνισμός και ανταγωνιστικότητα

Χ. Καρελάκης

12η

Αντιπαραθέσεις για την εμπορική πολιτική

Χ. Καρελάκης

13η

Μελέτες περίπτωσεις στην εμπορική πολιτική

Χ. Καρελάκης

14η

Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών

Χ. Καρελάκης

15η

Γραπτές Εξετάσεις

 

 

Μάρκετινγκ


Μάρκετινγκ

 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό (ΠΜΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PECO1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Μάρκετινγκ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3 7.5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχή, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS    Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/1426241/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητριών/φοιτητών σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον ρόλο του μάρκετινγκ στη σύγχρονη εποχή, τις αρχές και τη λειτουργία του. Για τη διεκπεραίωση των μαθησιακών στόχων επεξηγούνται λεπτομερώς τα στάδια της διαδικασίας του μάρκετινγκ, του στρατηγικού σχεδιασμού και της δομής ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Επίσης αναλύονται τα μοντέλα της συμπεριφοράς του καταναλωτή και της αγοραστικής συμπεριφοράς, ενώ αναπτύσσονται η πελατοκεντρική θεώρηση του μάρκετινγκ, οι στρατηγικές ανάπτυξης μάρκας και δημιουργίας νέου προϊόντος, η επικοινωνία του μάρκετινγκ και οι τεχνικές προώθησης. Επιπλέον παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το διεθνές μάρκετινγκ, το πράσινο μάρκετινγκ και την ηθική στο μάρκετινγκ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Να γνωρίζουν και να υλοποιούν όλα τα στάδια της διαδικασίας μάρκετινγκ

·         Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία του μάρκετινγκ ώστε να προσαρμόζουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο στο περιβάλλον της αγοράς

·         Να κατανοούν το μοντέλο της συμπεριφοράς του καταναλωτή, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της αγοραστικής συμπεριφοράς

·         Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα πωλήσεων και τεχνικές προώθησης

·         Να εντοπίζουν τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί το μάρκετινγκ στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος «Μάρκετινγκ»

Εβδομάδα                  Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
1η  Ενότητα: Διαδικασία Μάρκετινγκ και Καταναλωτική Συμπεριφορά
Δημιουργία αξίας πελατών και ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων. Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ. Ε. Ράπτου
Επιχειρησιακός σχεδιασμός και στρατηγική μάρκετινγκ Ε. Ράπτου
Ανάλυση του μικροπεριβάλλοντος και του μακροπεριβάλλοντος της εταιρίας Ε. Ράπτου
Συμπεριφορά καταναλωτή – Στάσεις και απόψεις καταναλωτή – Καταναλωτικές αγορές – Διερεύνηση της αγοραστικής συμπεριφοράς Ε. Ράπτου
Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ (case study) Ε. Ράπτου
2η Ενότητα: Πελατο-κεντρική στρατηγική μάρκετινγκ
Τμηματοποίηση και στόχευση αγοράς Ε. Ράπτου
Αποφάσεις προϊόντων και στρατηγικές ανάπτυξης μάρκας – Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ Ε. Ράπτου
Στρατηγικές ανάπτυξης νέων προϊόντων – Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ Ε. Ράπτου
Καθορισμός τιμών και στρατηγικές τιμολόγησης Ε. Ράπτου
10η Επικοινωνία ολοκληρωμένου μάρκετινγκ – Καθορισμός των στόχων της διαφήμισης, ανάπτυξη της διαφημιστικής στρατηγικής και ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων Ε. Ράπτου
11η Σχεδιασμός και στρατηγική της προσωπικής πώλησης – Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ Ε. Ράπτου
12η Ανάλυση του νέου μοντέλου άμεσου μάρκετινγκ – το μάρκετινγκ στο διαδίκτυο Ε. Ράπτου
13η Ηθική του μάρκετινγκ και κοινωνική ευθύνη Ε. Ράπτου
14η Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών Ε. Ράπτου
15η Εξετάσεις Ε. Ράπτου

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

Συγγραφή Eργασίας

43.5

40

Μη καθοδηγούμενη μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος 187.5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα αξιολόγησης φοιτητών

Ελληνικά

 Τρόποι αξιολόγησης φοιτητών                               Ποσοστό

 Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων                 50%

Γραπτή Εργασία (υποχρεωτική)                                    50%

 

Κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών:

α. πρόσφατη βιβλιογραφία

β. πρωτοτυπία σχεδιασμού μαθήματος / υλικού

γ. δομή, μορφή και ποιότητα περιεχομένου

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·         Armstrong G., Kotler P. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Επίκεντρο, 2009.

·         Aurier P., Siriex L. Marketing Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οι ιδιαιτερότητες του κλάδου – Στρατηγικές – Προγράμματα δράσης. Εκδόσεις Προπομπός, 2010.

·         Fahy J., Jobber D.  Αρχές Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Κριτική, 2014.

·         Δημητριάδης Σ., Τζωρτζάκη Α.Μ. Μάρκετινγκ : Αρχές – Στρατηγικές – Εφαρμογές. Εκδόσεις Rosili, 2010.

·         Τζωρτζάκης Κ. Μάρκετινγκ – Περιλαμβάνει και Digital Marketing (Alan Charlesworth). Εκδόσεις Rosili, 2020.

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Έλενα Ράπτου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα elenra@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1) OXI
Τρόποι εξέτασης: (2) Εξ’ αποστάσεως προφορική εξέταση και παράδοση/παρουσίαση εργασιών
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (3) Α. H προφορική εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την προγραμματισμένη ημέρα εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω MS teams. Μία ημέρα πριν την εξέταση εμφανίζεται ο σύνδεσμος της άσκησης στο eclass σε όσες/όσους έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα (MS teams), και πριν την έναρξη της εξέτασης θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους H προφορική εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 4 ατόμων ανά 30 λεπτά της ώρας.

Β. Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να έχουν παραδώσει τις εργασίες τους μέσω eclass έως την ημέρα εξέτασης του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Η προφορική παρουσίαση της εργασίας θα γίνει με το MS teams μετά την προφορική εξέταση του μαθήματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται με ανακοίνωση στο e-class.