Γενική Δενδροκομία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0028 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01168/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·      Θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις – οικολογικές, μορφολογικές, φυσιολογικές- των δενδροκομικών ειδών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα

·      Θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα κυριότερα δενδροκομικά καρποφόρα είδη της Ελλάδας

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Η παραγωγή δενδροκομικών προϊόντων παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο
2. Το καρποφόρο δένδρο και τα όργανά του.
3. Τρόπος καρποφορίας των καρποφόρων δένδρων.
4. Λήθαργος. Επικονίαση και καρπόδεση. Αραίωμα.
5. Εγκατάσταση οπωρώνα.
6. Παγετοπροστασία.
7. Θρέψη καρποφόρων δένδρων.
8. Άρδευση καρποφόρων δένδρων.
9. Κλάδευμα.
10. Πολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων. Υποκείμενα καρποφόρων δένδρων.
11. Παραγωγικότητα καρποφόρων δένδρων.
12. Ορμόνες και ρυθμιστές αύξησης.
13. Αύξηση καρπών. Ωρίμανση καρπών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασία Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ομαδική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση δενδροκομικών καρποφόρων ειδών.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

§ Βιβλίο [2682]: Θεριού-Δημάση Κ. και Θεριός Ι., Γενική Δενδροκομία, Εκδόσεις Γαρταγάνη, 2006 Λεπτομέρειες

§ Βιβλίο [22679]: Ποντίκης Κ., Γενική Δενδροκομία, Εκδόσεις Σταμούλη, 1997  Λεπτομέρειες  

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος. 

Παράρτημα_Γενική Δενδροκομία_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης

 

Γεωργικός Πειραματισμός


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B0034 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωργικός Πειραματισμός
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Φροντιστηριακές Ασκήσεις 3+2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υπόβαθρο Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01238/

 

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·           Σχεδιάζουν και να εγκαθιστούν γεωργικά πειράματα.

·            Γνωρίζουν και να κατανοούν τις επιλογές και δυνατότητες της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων.

·            Αποκτούν δεξιότητες στην χρησιμοποίηση των στατιστικών εργαλείων.

·            Κατανοούν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·      Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.      Παράγωγες κατανομές, η κατανομή Χ-τετράγωνο, η κατανομή t, η κατανομή F

2.      Κατανομές στατιστικών δείγματος και μέτρων κεντρικής τάσης και διασποράς

3.      Εκτιμητική (Σημειακή εκτίμηση, Εκτίμηση διαστημάτων εμπιστοσύνης)

4.      Έλεγχοι υποθέσεων

5.      Παλινδρόμηση – Υπολογισμός εξαρτημένου παράγοντα από ανεξάρτητο

6.      Συσχέτιση – Εκτίμηση βαθμού συσχέτισης παραγόντων.

7.      Σύγκριση μεμονωμένων παραγόντων

8.      Βασικά πειραματικά σχέδια – Ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA)

9.      Σχέδιο χωρίς ομάδες

10.   Πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη

11.   Πλήρεις ομάδες σε λατινικό τετράγωνο

12.   Στατιστικώς σημαντικές διαφορές

13.   Σύγκριση συνδυασμένων παραγόντων

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

1.       Φασούλας, Α. (2008). “Στοιχεία Πειραματικής Στατιστικής”. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γαρταγάνη

2.      Βιβλίο [41955825]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ, Θεωρία και Εφαρμογές στην Αγροτική Οικονομία. “Κουτρουμανίδης Θ.” “Ζαφειρίου Ε.” “Μαλέσιος Χ.”

3.      Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Γεωργικός Πειραματισμός
Κωδικός Μαθήματος Β0034
Διδάσκοντες: Ελένη Ζαφειρίου – Σπυρίδων Κουτρούμπας
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντες ezafeir@agro.duth.gr

skoutrou@agro.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 5o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7-7-2020 με ώρα έναρξης 08:00 π.μ. και θα είναι ταυτόχρονη για όλους τους φοιτητές.

Αναλυτικά η εξέταση θα γίνει ως εξής:

A΄ ΜΕΡΟΣ (κα. Ζαφειρίου) – ώρα 8:00 π.μ.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη  χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα).

Τα θέματα θα διατίθενται μέσω αρχείου που θα έχει ανέβει ως θέμα εργασίας με περιορισμένο χρόνο έναρξης και λήξης ο οποίος και θα αναγράφεται στο επίσημο πρόγραμμα των εξετάσεων

Οι απαντήσεις θα δίνονται μέσω ενός αρχείου πολυμέσων

Η κάθε άσκηση θα βαθμολογείται , η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό είναι 100%,

Β΄ ΜΕΡΟΣ (κ. Κουτρούμπας) – ώρα 10:00 π.μ.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη  χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα) (https://eclass.duth.gr/courses/OPE01236/) και στην ενότητα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ», όπου θα τους δοθεί το έντυπο των εξετάσεων το οποίο θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,4 ενώ θα υπάρχει και αρνητική βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις (όχι για τις κενές) ίση με το μισό της σωστής απάντησης.

Η διάρκεια των εξετάσεων (του Β΄ Μέρους) θα είναι 20 λεπτά.

 Δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις

§  Επισυνάπτεται κατάλογος με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται μέχρι την ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου.

§  Για να συμμετέχει ο φοιτητής στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσει και να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

§  Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο μάθημα στη σελίδα του e-class.

 

Γενική Φυτοπαθολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B0024 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 (3+2) 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

 • θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα αναγνώρισης συμπτωμάτων που προκαλούν βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες στα φυτά.
 • θα γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και την ορολογία της επιστήμης της
  Φυτοπαθολογίας.
 • θα γνωρίζουν βασικά στοιχεία-της βιολογίας και οικολογίας αντιπροσωπευτικών ομάδων φυτοπαθογόνων, του κύκλου μιας φυτικής ασθένειας και των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή της.
 • θα έχουν την ικανότητα διάγνωσης των φυτικών ασθενειών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην επιστήμη της Φυτοπαθολογίας. Ιστορία και σημασία της Φυτοπαθολογίας.

Βασικοί ορισμοί. Συμπτωματολογία και αίτια των ασθενειών των φυτών. Παρασιτικές ασθένειες: στάδια της ασθένειας, βιολογικές σχέσεις ξενιστή – παρασίτου, μηχανισμοί παθογένεσης. Επιδημιολογία των ασθενειών. Μυκητολογικές ασθένειες: αναπαραγωγή φυτοπαθογόνων μυκήτων, ταξινόμηση, επιδημιολογία, επιλεγμένες ειδικές ασθένειες. Βακτηριολογικές ασθένειες: ιδιότητες βακτηρίων, φυτοπαθογόνα γένη, επιδημιολογία, επιλεγμένες ειδικές ασθένειες. Ιολογικές ασθένειες: ορισμός ιών και ιοειδών, φύση, δομή, ταξινόμηση, μετάδοση, επιδημιολογία, επιλεγμένες ειδικές ασθένειες. Ασθένειες παρόμοιες με ιώσεις (φυτοπλάσματα, ειδικά βακτήρια, άγνωστα αίτια). Σπερματόφυτα παράσιτα και μη παρασιτικές ασθένειες. Αρχές και μέθοδοι διάγνωσης και καταπολέμησης των ασθενειών των φυτών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Γενική Φυτοπαθολογία
Κωδικός Μαθήματος Β0024
Διδάσκων: Ζαμιούδης Χρήστος/Σιναπίδου Ευαγγελία
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα czamioud@agro.duth.gr
esinapid@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές
Εξάμηνο 5ο
Επίπεδο σπουδών ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης Εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της επιλογής <<Άσκηση>> του e-class με ταυτόχρονη υποχρεωτική σύνδεση στην πλατφόρμα Skype for Business.
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης H εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 19:00

1.      Στις 19:00 ακριβώς είμαστε όλοι συνδεδεμένοι στο Skype for Business. Το link για την τηλεδιάσκεψη θα δοθεί μία με δύο ημέρες πριν την εξέταση.

2.      Θα έχετε μεριμνήσει να είστε ήδη συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα του E-class ή μπορείτε να συνδεθείτε με την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, όχι όμως αργότερα.

3.      Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των ΑΣΚΗΣΕΩΝ του e-class. Θα δοθούν οι σχετικές οδηγίες και κατόπιν θα ανοίξει η πρόσβαση στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ με τίτλο ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.

4.      Τα θέματα θα περιλαμβάνουν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ή ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ (ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ) και EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ. Παρακαλώ να δίνετε προσοχή στην εκφώνηση των επιμέρους ερωτημάτων. Ο χρόνος ο οποίος θα έχετε στη διάθεσή σας θα είναι κατά μέσο όρο 45 δεύτερα με 1 λεπτό για κάθε ερώτηση. Σε κάθε περίπτωση είναι στη ευχέρειά  σας να κατανείμετε εσείς το χρόνο όπως επιθυμείτε. Όλες οι ερωτήσεις θα βαθμολογηθούν ισόποσα.

5.      Το σύστημα θα κλείσει αυτόματα όταν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος της εξέτασης και κατόπιν τούτου δε θα μπορείτε να υποβάλλετε την ΑΣΚΗΣΗ. Για το λόγο αυτό, παρακαλώ μεριμνήστε να υποβάλετε την ΑΣΚΗΣΗ εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Ο διαθέσιμος χρόνος είναι ορατός στην αρχή της σελίδας της ΑΣΚΗΣΗΣ.

6.      Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τις απαντήσεις σας, υποβάλλεται την ΑΣΚΗΣΗ επιλέγοντας <<υποβολή>> στο τέλος της σελίδας των ερωτημάτων.

7.      Προσοχή: έχετε μία μόνο προσπάθεια. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε και να ξεκινήσετε από την αρχή!

8.      Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης έχουμε όλοι μας το SKYPE ανοικτό με το μικρόφωνο σε σίγαση. Όποιος έχει απορία ή αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα ανοίγει το μικρόφωνο και απευθύνει την ερώτηση εν συντομία ή προτιμότερο είναι να χρησιμοποιήσει το chat για το σκοπό αυτό ώστε να μην αποσπάται η προσοχή των υπολοίπων.

Επισυνάπτεται κατάλογος με τα ΑΕΜ των φοιτητών και φοιτητριών οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εξέταση.

Γεωργική Μικροβιολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0031 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  5 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/GEO105/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

(α) Κατανοηθεί η σημασία και η βιολογία των μικροοργανισμών.
(β) Περιγραφούν οι μέθοδοι καλλιέργειας, απομόνωσης και ταυτοποίησης
(γ)  Κατανοηθεί η αλληλεπίδραση μικροοργανισμών και περιβάλλοντος.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-Βασικές Αρχές και Στόχοι Μικροβιολογίας.

-Ονοματολογία

– Ταξινόμηση μικροοργανισμών.

-Ιστορία της Μικροβιολογίας.

-Φυσιολογία μικροοργανισμών.

-Κυτταρολογία των προκαρυωτικών μικροοργανισμών (σχήμα, μορφή).

-Ανάπτυξη βακτηρίων.

-Μεταβολισμός μικροοργανισμών.

-Αλληλεπιδράσεις μικροοργανισμών μεταξύ τους και με το περιβάλλον.

-Μέσα καταστροφής μικροβίων.

-Γενική ιολογία.

-Γενική μυκητολογία.

-Αντιβιοτικά.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομικές εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Εργαστηριακές αναφορές

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Γενική Μικροβιολογία. Ε. Μπεζιρτζόγλου, Εκδόσεις Παρισιάνος

 

 

 

Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρμακολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0030 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01185/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·      θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν τη χημική αντιμετώπιση των εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των καλλιεργειών στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

·      θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα είδη τυποποίησης των γεωργικών φαρμάκων καθώς και τις πληροφορίες της ετικέτας τους

·      θα μάθουν τις βασικές κατηγορίες γεωργικών φαρμάκων και την φαρμακοκινητική τους

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιλογής ενδεδειγμένης μεθοδολογίας και συνεργασίας

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέθοδοι προστασίας φυτικής παραγωγής – χημική φυτοπροστασία. Γεωργικά φάρμακα: ορισμός, κατηγορίες. Ιστορική διαδρομή. Σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων (μορφές, συστατικά, τυποποίηση). Χρήση γεωργικών φαρμάκων (επιλογή, εφαρμογή, προφυλάξεις, προβλήματα). Μέσα εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Συνδυασμοί γεωργικών φαρμάκων (φυτοτοξικότητα, αθροιστική, ανταγωνιστική, συνεργιστική, επαυξανόμενη δράση) Εννοιολογική σημασία κύριων παραμέτρων. Τρόπος δράσης. Απαιτήσεις στα προϊόντα φυτοπροστασίας. Βιομεταβολές των γεωργικών φαρμάκων. Απορρόφηση. Εκλεκτικότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Κύριες ομάδες γεωργικών φαρμάκων. Γεωργικά Φάρμακα Φυτικής και Μικροβιακής προέλευσης.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)  125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο εργαστήριο και γραπτές στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

§  Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση μορφών τυποποίησης σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων και των μεθοδολογιών εφαρμογής τους.

§  Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

§  Βιβλίο [41962824]: Γεωργική Φαρμακολογία, Βασίλειος Ν. Ζιώγας, Αναστάσιος Ν. Μαρκόγλου  Λεπτομέρειες

§  Βιβλίο [37]: Γεωργικά Φάρμακα, Ευθυμία Παπαδοπούλου – Μουρκίδου   Λεπτομέρειες