Ξένη Γλώσσα IV


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0029 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 4
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά και Αγγλικά
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE02208/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο βασικός άξονας του μαθήματος Αγγλικά 4 παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται έχουν άμεση σχέση με τον τομέα της αγρο-κτηνοτροφίας και προέρχονται από επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα της επιστήμης της γεωπονίας καθώς και από αναλύσεις και αναφορές από διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με το λεξιλόγιο του άμεσου περιβάλλοντος τους στα Αγγλικά, στον πανεπιστημιακό χώρο και την αγροτική οικονομία/ ιστορία της Ελλάδας. Παράλληλα γίνεται αποσαφήνιση της εσωτερικής δομής των κειμένων με την εύρεση συνεκτικών δεσμών που συμβάλλουν στη συνοχή τους.
Γενικές Ικανότητες
Με το μάθημα Αγγλικά 4 επιδιώκεται να επιτευχθούν τα εξής:

Η επέκταση του ακαδημαϊκού και ειδικού λεξιλογίου (ορολογία) στα Αγγλικά πάνω θέματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Γεωπονίας.

Η ανάπτυξη της ικανότητας της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου και την παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού ακαδημαϊκού λόγου όπως η σύνταξη ενός άρθρου ή μιας αναφοράς σε θέματα της επιστήμης της Γεωπονίας στα Αγγλικά.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη σύνταξη περίληψης ενός άρθρου στα Αγγλικά με χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας.

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προετοιμασία και σύνταξη ερευνητικής εργασίας στα Αγγλικά.

Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να αποφεύγουν τα λόγια του πρωτότυπου και να τηρούν τους διεθνείς κανόνες σχετικά με τη λογοκλοπή.

Η ανάπτυξη της προφορικής δεξιότητας των φοιτητών και η υιοθέτηση στρατηγικών χρήσιμων για της παρουσίαση ακαδημαϊκών εργασιών σε συνέδρια και σεμινάρια του κλάδου τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενετική


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Β0012

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

4Ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενετική

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κορμού Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01126/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοούν:

α) τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται και εκφράζονται τα χαρακτηριστικά

β) τις αρχές κληρονομικότητας των ποιοτικών χαρακτηριστικών

γ) βασικές αρχές της μοριακής γενετικής

Γενικές Ικανότητες

Επίλυση προβλημάτων μεντελικής κληρονομικότητας
Αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα κληρονομικότητας και γενικότερα σε θέματα γενετικής τεχνολογίας
Προαγωγή κριτικής σκέψης σε εφαρμοσμένα θέματα γεωπονικού ενδιαφέροντος που άπτονται της γενετικής

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα οργανώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Δομή (πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα, οργάνωση γενετικού υλικού, μίτωση-μείωση).
Λειτουργία γενετικού υλικού (αντιγραφή DNA, μεταγραφή-μετάφραση γενετικής πληροφορίας)
Γονιδιακές μεταλλάξεις
Κληρονομικότητα μιας γονιδιακής θέσης (αλληλόμορφα γονίδια, αλληλεπίδραση αλληλόμορφων, πολλαπλά αλληλόμορφα)
Γαμετογένεση
Κληρονομικότητα και αλληλεπίδραση ασύνδετων γονιδιακών θέσεων
Κληρονομικότητα συνδεδεμένων γονιδιακών θέσεων
ομόπλευρη-αντίπλευρη σύνδεση, διερεύνηση σύνδεσης,
χίασμα και ανταλλαγή, προσδιορισμός ποσοστού ανταλλαγής-χαρτογράφηση
Φυλετικά χρωμοσώματα και γονίδια που σχετίζονται με το φύλο.
Πολυπλοειδία (αυτοπολυπλοειδή, αλλοπολυπλοειδή, ανευπλοειδή).
Μεταβολές χρωμοσωμάτων (ελλείμματα, διπλασιασμοί, αναστροφές, μετατοπίσεις).
Στοιχεία Μοριακής Γενετικής (απομόνωση και χειρισμός νουκλεϊκών οξέων, τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, γενετική τροποποίηση φυτών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικές παρουσιάσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Αυτοτελής Μελέτη

60

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται με γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Lewin B., «Genes VIII»

2. RUSSELL J. PETER, «iGENETICS ΜΙΑ ΜΕΝΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

 

Γενική Γεωργική Εντομολογία & Ζωολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0025 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

5

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01123/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα:
1. Έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν στη δομή, την ανατομία, τη μορφολογία καθώς και τη φυσιολογία και της συμπεριφορά ζωικών οργανισμών που ανήκουν στην Κλάση Insecta.
2. Είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις σημαντικότερες από γεωργική άποψη Τάξεις εντόμων και να κατασκευάζουν εντομολογικές συλλογές.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. H σημασία των εντόμων, ονοματολογία, ποικιλότητα και διατήρηση των εντόμων
2. Εξωτερική μορφολογία – εξωσκελετός, έκδυση
3. Δομή του σώματος των εντόμων, κεφαλή, θώρακας, κοιλία και εξαρτήματά τους (δομή και τύποι κεραιών, πτερύγων, ποδιών)
4. Δομή του σώματος των εντόμων, κεφαλή, θώρακας, κοιλία και εξαρτήματά τους (δομή και τύποι στοματικών μορίων)
5. Τάξεις Ημιμετάβολων εντόμων με ιδιαίτερη γεωργική σημασία
6. Εσωτερική μορφολογία – Πεπτικό σύστημα, βρώση, θρέψη και πέψη, συμβιωτικοί μικροοργανισμοί, λιπόσωμα, απέκκριση
7. Τάξεις Ολομετάβολων εντόμων με ιδιαίτερη γεωργική σημασία (Ι)
8. Τάξεις Ολομετάβολων εντόμων με ιδιαίτερη γεωργική σημασία (ΙΙ)
9. Εσωτερική μορφολογία – Κυκλοφορικό, Αναπνευστικό Σύστημα
10. Εσωτερική μορφολογία – Νευρικό σύστημα, Μυϊκό και Αναπαραγωγικό Σύστημα
11. Αισθητήρια όργανα και Συμπεριφορά εντόμων
12. Κυκλικότητα, εποχική εξέλιξη, διάπαυση, πολυμορφισμός, πολυφαινισμός
13. Επικοινωνία μεταξύ των εντόμων (χημική, οπτική, ακουστική)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Εντομολογική Συλλογή 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαμορφωτική
Εργαστηριακή εργασία (15%)
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (85%)

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Gullan P.J. and Cranston P.S. (2016). Εντομολογία, Παρισιάνου Α.Ε.
  2. Μπρούφας Γ. και Παππά Μ. (2016). Εργαστηριακές Ασκήσεις Γεωργικής Ζωολογίας [ηλεκτρ. βιβλ.], Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο http://hdl.handle.net/11419/903
  3. van Emden H.F. (2014). Γεωργική Εντομολογία, Παρισιάνου Α.Ε.
  4. Τζανακάκης Μ., Κωβαίος Δ. (2018). Εντομολογία, 2η έκδοση

Παράρτημα_Γενική Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία

Γενική Γεωργία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0023 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01236/

 

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές

·        Αποκτούν και εμπεδώνουν βασικές γνώσεις που σχετίζονται με την αύξηση, ανάπτυξη και προσαρμοστικότητα των φυτών – ιδιαίτερα των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (ΦΜΚ), καθώς επίσης με τις επιδράσεις που ασκεί το περιβάλλον (εδαφικό και εναέριο) στην γεωργία.

·        Εξοικειώνονται, μέσω θεωρητικών προσεγγίσεων και εργαστηριακών ασκήσεων,  με τα πρακτικά προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας, ώστε, ως αυριανοί Γεωπόνοι, να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στον επαγγελματικό τους βίο και να συμβάλλουν στην ορθή καθοδήγηση  των παραγωγών στην καλλιέργεια φυτών που συνδυάζουν υψηλή απόδοση και βέλτιστη ποιότητα.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία και Ομαδική εργασία: Στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές εργάζονται αυτόνομα αλλά και ομαδικά στο Εργαστήριο Γεωργίας και στο Αγρόκτημα της Σχολής σε διάφορα πρακτικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα ΦΜΚ (όπως  αναγνώριση σπόρων, διάκριση τύπων φυτρώματος των σπόρων, προετοιμασία και εγκατάσταση του φοιτητικού αγρού, βασικές αρχές λίπανσης).

§  Λήψη  αποφάσεων: Μέσα από την μελέτη περιπτώσεων οι φοιτητές εξοικειώνονται στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επίλυση των σπουδαιότερων προβλημάτων των ΦΜΚ.

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.      Εισαγωγή – Περιεχόμενα του Μαθήματος – Δομή του μαθήματος

2.      Γεωργία και εξέλιξή της. Η γεωργία ως τέχνη, επιστήμη και επιχείρηση. Ιστορική αναδρομή. Οι πιο σημαντικές καλλιέργειες.

3.      Οι γεωργικοί πόροι της Ελλάδας. Γεωργία και επιβίωση του ανθρώπου. Η συμβολή της γεωργίας στην εθνική οικονομία.

4.      Τα φυτά. Διαφοροποίηση και εξέλιξη των καλλιεργούμενων ειδών. Η καταγωγή των καλλιεργουμένων φυτών. Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία των ΦΜΚ. Αναγνώριση των φυτών – Βασικές γνώσεις ανατομίας. Αύξηση, ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών (φωτοσύνθεση, αφομοίωση του CO2, αναπνοή, φυτοστοιβάδα και ανάπτυξη των φυτών, φυλλική επιφάνεια, αρχιτεκτονική της φυτοστοιβάδας). Απόδοση και συστατικά της απόδοσης.

5.      Περιβάλλον και ανάπτυξη φυτών. Κλιματικοί παράγοντες. Ο ενεργειακός παράγοντας. Φως (επιδράσεις του φωτός στα φυτά, ηλιακή ακτινοβολία και παραγωγικότητα καλλιεργειών, τρόποι για την καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας από τις καλλιέργειες). Θερμότητα (Οι επιδράσεις της θερμοκρασίας στα φυτά, βλαστική περίοδος φυτών και ζώνες καλλιέργειας, παγετοί, βλάβες των φυτών από το ψύχος, σκλήρυνση ή σκληραγώγηση των φυτών στο ψύχος, γεωργικές τεχνικές για την αποφυγή των ζημιών των φυτών από το ψύχος , βλάβες των φυτών από υψηλές θερμοκρασίες).

6.      Ανάγκες της Γεωργίας σε επικουρική ενέργεια

7.      Το νερό – ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (υετός). Κατανομή βροχόπτωσης και πορεία θερμοκρασιών, ευνοϊκές επιδράσεις των βροχών στις καλλιέργειες (πλην της παροχής νερού), δυσμενείς συνέπειες των βροχών. Χιόνι (ευνοϊκές και δυσμενείς επιδράσεις), χαλάζι,  δρόσος, απώλειες νερού, προσαρμογή των φυτών στην έλλειψη νερού, επίδραση τη έλλειψης νερού στη γεωργία, αντιμετώπιση της έλλειψης νερού, περίσσεια υγρασίας, υδροπονία.

8.      Ατμοσφαιρικός παράγοντας,  άνεμος

9.      Το έδαφος. Οι έμβιοι οργανισμοί του εδάφους, κατεργασία του εδάφους και συστήματα κατεργασίας, μηχανήματα κατεργασίας, η ενέργεια στη γεωργία.

10.   Θρέψη φυτών – λίπανση. Τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία, ο ρόλος των ανόργανων στοιχείων, λιπάσματα, μετασχηματισμοί του αζώτου στο έδαφος, προσθήκες αζώτου στο έδαφος, χημικά λιπάσματα, εκτίμηση των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά στοιχεία.

11.   Σπόρος και σπορά. Κριτήρια ποιότητας του σπόρου, έλεγχος της βλαστικής ικανότητας του σπόρου, βλαστική και φυτρωτική ικανότητα, παράγοντες που επηρεάζουν τη βλαστική και φυτρωτική ικανότητα των σπόρων, ο λήθαργος των σπόρων, μακροβιότητα των σπόρων.

12.   Παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Σπορά στον αγρό (βάθος, πυκνότητα, τρόπος, χρόνος σποράς), καλλιεργητικές περιποιήσεις μαζί με τη σπορά, σποροπαραγωγή, έλεγχος και κατεργασία των σπόρων μετρά τη συγκομιδή.

13.  Συστήματα καλλιέργειας (μονοκαλλιέργεια, ποικίλη καλλιέργεια, συνεχής καλλιέργεια, πολλαπλή καλλιέργεια, συγκαλλιέργεια, αμειψισπορά, αγρανάπαυση).

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις στο αμφιθέατρο, Εργαστηριακές ασκήσεις στο Εργαστήριο Γεωργίας και στο Αγρόκτημα της Σχολής
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  On-line βάσεις δεδομένων

§  Επικοινωνία μέσω e-mail  και ιστοσελίδας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 13 εβδομάδες
Εργαστηριακές Ασκήσεις ανά ομάδες στο Εργαστήριο Γεωργίας και στο Αγρόκτημα της Σχολής 13 εβδομάδες
   
   
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

·                  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά

·                  Γραπτή αξιολόγηση στο θεωρητικό μέρος στο τέλος του εξαμήνου.

·                  Γραπτή αξιολόγηση στο εργαστήριο (80%) και υποχρέωση για παράδοση σπορολογίου (20%) στο τέλος του εξαμήνου.

·                  Η τελική επίδοση προκύπτει από τον συνδυασμό των βαθμών της θεωρίας (80%) και του εργαστηρίου (20%).

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

1. Καραμάνος Α. 2011. Γενική Γεωργία. Αρχές Φυτικής Παραγωγής στις Αροτραίες Καλλιέργειες. Εκδόσεις «Παπαζήσης», σελ. 568.

2. Δόρδας Χρ. 2012. Μαθήματα Γενικής Γεωργίας. Εκδόσεις «Σύγχρονη Παιδεία», σελ. 340.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Διδάσκων: Σπυρίδων Κουτρούμπας
Τρόπος επικοινωνίας

με διδάσκοντα

skoutrou@agro.duth.gr

 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  ΝΑΙ
Εξάμηνο: 4
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση
Οδηγίες υλοποίησης

εξέτασης: (4)

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας e-class και Skype for Business

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη

χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα) (https://eclass.duth.gr/courses/OPE01236/) και στην ενότητα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ», όπου θα τους δοθεί το έντυπο των εξετάσεων το οποίο θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά.

 

Παράλληλα, οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο Skype for Business, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που είναι αναρτημένος στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του μαθήματος στην  πλατφόρμα e-class.

 

 

  Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,4 ενώ θα υπάρχει και αρνητική βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις (όχι για τις κενές) ίση με το μισό της σωστής απάντησης.

Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι 25 λεπτά.

 

Δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις

§  Στη σελίδα του μαθήματος στο e-class και στην ενότητα «ΕΓΓΡΑΦΑ» πριν την εξεταστική περίοδο θα αναρτηθεί κατάλογος με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται μέχρι την ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου.

 

Για να συμμετέχει ο φοιτητής στις εξετάσεις θα πρέπει να έχει διαβάσει και να έχει αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

§   Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο μάθημα στη σελίδα του e-class.