Ξένη Γλώσσα III


 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0022 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 3
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά και Αγγλικά
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE02208/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο βασικός άξονας του μαθήματος Αγγλικά 3 παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται έχουν άμεση σχέση με τον τομέα της αγρο-κτηνοτροφίας και προέρχονται από επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα της επιστήμης της γεωπονίας καθώς και από αναλύσεις και αναφορές από διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με το λεξιλόγιο του άμεσου περιβάλλοντος τους στα Αγγλικά, στον πανεπιστημιακό χώρο και την αγροτική οικονομία/ ιστορία της Ελλάδας. Παράλληλα γίνεται αποσαφήνιση της εσωτερικής δομής των κειμένων με την εύρεση συνεκτικών δεσμών που συμβάλλουν στη συνοχή τους.
Γενικές Ικανότητες
Με το μάθημα Αγγλικά 3 επιδιώκεται να επιτευχθούν τα εξής:

Η επέκταση του ακαδημαϊκού και ειδικού λεξιλογίου (ορολογία) στα Αγγλικά πάνω θέματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Γεωπονίας.

Η ανάπτυξη της ικανότητας της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου και την παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού ακαδημαϊκού λόγου όπως η σύνταξη ενός άρθρου ή μιας αναφοράς σε θέματα της επιστήμης της Γεωπονίας στα Αγγλικά.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη σύνταξη περίληψης ενός άρθρου στα Αγγλικά με χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας.

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προετοιμασία και σύνταξη ερευνητικής εργασίας στα Αγγλικά.

Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να αποφεύγουν τα λόγια του πρωτότυπου και να τηρούν τους διεθνείς κανόνες σχετικά με τη λογοκλοπή.

Η ανάπτυξη της προφορικής δεξιότητας των φοιτητών και η υιοθέτηση στρατηγικών χρήσιμων για της παρουσίαση ακαδημαϊκών εργασιών σε συνέδρια και σεμινάρια του κλάδου τους.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος Αγγλικά 3 καλύπτει μια σειρά από θέματα της επιστήμης της Γεωπονίας που προέρχονται είτε από σχετικά αγγλόφωνα βιβλία του χώρου ή/και από επιστημονικά περιοδικά και μελέτες από πρακτικά συνεδρίων. Τα κείμενα αποτελούν τη βάση για την ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου ενώ η ενδελεχής ανάλυση της γλωσσικής τους δομής προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους μαθαίνοντας τη σχετική ορολογία του αντικειμένου των σπουδών τους στα Αγγλικά.

 

Fundamentals of Plant Growth IV: Respiration & Transpiration

The Biology of Plant Growth

Vegetative Growth

Plant Propagation

Plant Pests, Weeds and Fertilizers

Genetic Engineering and Biotechnology

A Categorization of Major Agronomic Crops

Crop Profiles I: Cereal Grains, Forage Grasses and Oil Seeds

Crop Profiles II: Food Legumes and Forage Legumes

Crop Profiles III: Vegetables

Crop Profiles IV: Small Fruits

Crop Profiles V: Fruit and Nut Production

Flowers and Foliage

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του διδάσκοντα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Ομαδικές Εργασίες
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

50

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

·        με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Bateman, H. (2006) Dictionary of Agriculture. A&C Black Publishers.

Beentje, H. (2010) The Kew Plant Glossary: An Illustrated Dictionary of Plant Identification Terms. Royal Botanic Gardens Kew.

Bell, B. (2005) Farm Machinery. Old Pond Publishing Ltd.

Hickey, M. and King, C. (2000) The Cambridge Illustrated Glossary of Botanical Terms. Cambridge: CUP.

Parker, R. (2009) Plant & Soil Science. Delmare Cengage Learning.

Sheaffer, C. et al (2012) Introduction to Agronomy. Food, Crops and Environment. Cengage Learning

USDA-NRCS (2007). The Plants Database.

Vaughan,J. et al (2009) The New Oxford Book of Food Plants. OUP.

 

 

Στατιστική


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B0019 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 4
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

·         να κατέχουν επιπλέον βασικές γνώσεις της Στατιστικής θεωρίας συμπληρώνοντας έτσι τις γνώσεις που έχουν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

·         Επιπλέον, η θεωρία της Στατιστικής επιστήμης είναι πολύ σημαντική γιατί υπεισέρχεται σε όλες τις επιστημονικές περιοχές οι οποίες διδάσκονται στους φοιτητές του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Γενικές Ικανότητες
§  Βασικές γνώσεις περιγραφικής στατιστικής

§  Αναλυτική και συνθετική σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τι είναι Στατιστική (Ορισμός της Στατιστικής Κλάδοι της Στατιστικής, Τα βήματα μιας Στατιστικής έρευνας, Στατιστική και Οικονομική διαχείριση). Περιγραφική Στατιστική (Το αντικείμενο της Περιγραφικής Στατιστικής, Βασικές έννοιες, Το υλικό προς συλλογή για στατιστική ανάλυση). Μέθοδοι έρευνας-Απογραφή και δείγμα (Τρόποι συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων, Απογραφή και δειγματοληψία). Ταξινόμηση, κατάταξη και παρουσίαση των Στατιστικών δεδομένων (Πίνακες κατανομής συχνοτήτων-σχετικών συχνοτήτων, Αθροιστική συχνότητα – Σχετική Αθροιστική συχνότητα, Ομαδοποίηση των παρατηρήσεων, Γραφική παράσταση μιας κατανομής συχνοτήτων, Διαγράμματα- Ιστογράμματα, Ραβδογράμματα, Κυκλικά διαγράμματα) Μέτρα θέσης και διασποράς (Μέση τιμή ή Αριθμητικός μέσος όρος, Σταθμικός μέσος όρος, Γεωμετρικός μέσος όρος, Αρμονικός μέσος όρος, Διάμεσος, Επικρατούσα τιμή, Σχέσεις αριθμητικού μέσου, διαμέσου, Επικρατούσας τιμής, Εύρος Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος, Μέση απόκλιση, Διακύμανση, τυπική απόκλιση) Συντελεστής διασποράς (συντελεστής Pearson). Σχετική θέση τιμών δύο διαφορετικών δειγμάτων. Βασικές αναφορές στη θεωρία των πιθανοτήτων (Πείραμα τύχης-ενδεχόμενα-δειγματικός χώρος, Ορισμός της πιθανότητας, Αξιώματα της πιθανότητας, Δεσμευμένη πιθανότητα, Ανεξάρτητα ενδεχόμενα, Νόμος του Bayes). Στοιχεία συνδυαστικής (Βασική πολλαπλασιαστική αρχή της απαρίθμησης – Δενδροδιάγραμμα, Πιθανότητες στη δειγματοληψία). Τυχαίες μεταβλητές (Ορισμός τυχαίας μεταβλητής, Κατανομή πιθανότητας μιας τυχαίας μεταβλητής, Διακριτές κατανομές πιθανότητας (για διακριτές τ.μ. Χ), Συνάρτηση πιθανότητας ή κατανομής πιθανότητας, Αθροιστική συνάρτηση κατανομής, Συνεχείς κατανομές πιθανότητας (για συνεχείς τ.μ. Χ), Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας- Αθροιστική συνάρτηση κατανομής, Μέση τιμή και διασπορά-διακύμανση τυχαίας μεταβλητής Χ (Μέση τιμή ή Αναμενόμενη τιμή ή Μαθηματική Ελπίδα ή Ροπή πρώτης τάξης της τ.μ. Χ, Διασπορά-Διακύμανση τυχαίας μεταβλητής Χ – Τυπική απόκλιση), Βασικές Κατανομές πιθανότητας (Κατανομή Bernoulli Διωνυμική Κατανομή Κατανομή Poisson Γεωμετρική Κατανομή Αρνητική Διωνυμική Κατανομή, Κανονική κατανομή, Τυπική κανονική κατανομή, Εκθετική κατανομή Ορθογώνια ή ομοιόμορφη κατανομή).

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 48
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 100
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ·         Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

·         Επιπλέον πραγματοποιούνται δύο πρόχειρα διαγωνίσματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου και ο μέσος όρος των δύο αυτών επιδόσεων πολλαπλασιαζόμενος επί ένα συντελεστή βαρύτητας (0,3) προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

·         Στατιστική Ι, Κουτρουμανίδης Θεόδωρος-Ζαφειρίου Ελένη-Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος 

 

 

 

 

Συστηματική Βοτανική


Ιστορική εξέλιξη της Βοτανικής-Περιεχόμενο της Συστηματικής Βοτανικής. Αναπαραγωγή των φυτών. Έννοια του είδους-ταξινομικές μονάδες. Άθροισμα σπερματόφυτα (Φυλογένεση και συστηματική). Βλαστητικά και αναπαραγωγικά όργανα. Επικονίαση- Γονιμοποίηση. Σπέρμα-Καρπός. Άνθος-Σχηματισμός των γαμετόφυτων- Γονιμοποίηση- Είδη καρπών. Συστηματική κατάταξη. Εξελικτικές βαθμίδες. Οικονομική σημασία των Αγγειόσπερμων. Κυριότερες οικογένειες, γένη και είδη των δικότυλων και μονοκότυλων.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0020 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 33ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://agro.duth.gr/courses/συστηματική-βοτανική/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να κατατάσσουν taxa της ελληνικής χλωρίδας καθώς και ξενικά που παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον από γεωπονική άποψη μέχρι το επίπεδο της οικογένειας και του γένους.

·         θα γνωρίζουν τους βασικούς μορφολογικούς χαρακτήρες των παραπάνω φυτικών taxa.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·         Εισαγωγή στη Συστηματική

·         Κατάταξη – Ονοματολογία

·         Σπερματόφυτα – Μορφολογία – Αναπαραγωγή

·         Γυμνόσπερμα Ι

·         Γυμνόσπερμα ΙΙ

·         Άνθος – καρπός – σπέρμα αγγειοσπέρμων

·         Αγγειόσπερμα Ι – Κλάση Δικοτυλήδονα

·         Αγγειόσπερμα ΙΙ- Κλάση Δικοτυλήδονα

·         Αγγειόσπερμα ΙΙΙ- Κλάση Δικοτυλήδονα

·         Αγγειόσπερμα ΙV- Κλάση Δικοτυλήδονα

·         Αγγειόσπερμα V- Κλάση Δικοτυλήδονα

·         Αγγειόσπερμα V- Κλάση Μονοκοτυλήδονα

·         Αγγειόσπερμα V- Κλάση Μονοκοτυλήδονα

 

 

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Βιβλίο [23019]: Συστηματική βοτανική, Σαρλής Γ. Π.
 • Βιβλίο [50657760]: Συστηματική των Φυτών, Michael G. Simpson

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.

 

 

 

Γενική Εδαφολογία


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Οι εβομαδιαίες ωρες διδασκαλίας κατανεμονται  σε 3 ωρες θεωρία και 2 εργαστήρια 5 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01218/

 

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·    Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·    Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·    Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

–        Κατανοούν τη λειτουργία του εδάφους

–        Αναγνωρίζουν κατηγορίες ορυκτών και  πετρωμάτων

–        Αντιλαμβάνονται τις έννοιες έδαφος, εδαφογένεση

–        Μπορούν να περιγράψουν το έδαφος, εδαφικό προφίλ

–        Κατανοούν και περιγράφουν τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους.

–        Κατανοούν της βιολογικές λειτουργίες

–        Κατανοούν το ρόλο της οργανικής ουσίας,

–        Αντιλαμβάνονται την κατανομή των θρεπτικών στοιχείων .

–        Κατανούν τη  κατανομή των   θρεπτικών στοιχείων, την πρόσληψη και διαθεσιμότητα τους

–         Ταξινόμηση εδαφών.

 

 

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

Αυτόνομη εργασία

 

Ομαδική εργασία

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Εισαγωγή στην εδαφολογία.

Ορυκτά πετρώματα

Παράγοντες εδαφογένεσης

Διεργασίες εδαφογένεσης

Φυσικές ιδιότητες

Κολλοειδή του εδάφους , εναλλακτική ικανότητα

Το εδαφικό νερό

Χημικές ιδιότητες, αντίδραση του εδάφους

Οργανική ουσία του εδάφους

Θρεπτικά στοιχεία και διαθεσιμότητά τους

Οργανισμοί του εδάφους

Πρόσληψη Θρεπτικών στοιχείων, συνθήκες μηχανισμοί

Ταξινόμηση εδαφών

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13 (3 ώρες) 39
Εργαστηριακές

Ασκήσεις 13 (2 ώρες)

26
Προσωπική Μελέτη 60
 
 
 
Σύνολο Μαθήματος 125 ωρες ανα πιστοτική μονάδα :100
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης.

Εργαστηριακή εξέταση που περιλαμβάνει την εξεταση στις εργαστηριακές ασκήσεις που εκπονήθηκαν .

 

 

 

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.Το έδαφος : Γέννεση – Ιδιότητες – Ταξινόμηση Δ. Αλιφραγκής

Εκδόσεις Αιβαζη ISBN:978-960-86090-6-8 (2008).

 

2. ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
Έκδοση: ΠΡΩΤΗ/2011
Συγγραφείς: N.C.BRADY, R.R. WEIL
ISBN: 9789608002623
Τύπος: Σύγγραμμα

 

Γενική Βιοχημεία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0016 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01202/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η κατανόηση από τους φοιτητές, του φαινομένου της ζωής σε διάφορα βιολογικά συστήματα. Συγκεκριμένα παρέχονται βασικές γνώσεις για τη γνωριμία με τη δομή, λειτουργία, οργάνωση, ρύθμιση και εξέλιξη των βιολογικά ενεργών μακρομορίων καθώς και τον ενδιάμεσο μεταβολισμό αυτών. Απώτερος σκοπός είναι η προετοιμασία των φοιτητών σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία άπτονται στενότερα της επιστήμης της Γεωπονίας και τα οποία ακολουθούν στα επόμενα έτη των σπουδών τους.

Συμπερασματικά ως κύρια μαθησιακά αποτελέσματα προκύπτουν τα εξής:

 • Κατανόηση του βιολογικού ρόλου και της βιοχημικής λειτουργίας των κύριων βιολογικών μορίων (πρωτογενείς μεταβολίτες) όπως και των μετοβολικών μονοπατιών.
 • Ανάπτυξη γνώσεων στο σχεδιασμό και μεθοδολογική προσέγγιση που άπτονται του πεδίου της Βιοχημείας.
 • Ενδυνάμωση απαραίτητων γνώσεων για την εισαγωγή και κατανόηση εξειδικευμένων αντικειμένων της επιστήμης της Γεωπονίας όπως π.χ. η Μοριακή Γεννετική.
 • Ανάπτυξη ικανότητας μελέτης ελληνικής και αγγλόφωνης ερευνητικής βιβλιογραφίας είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία (ομαδική εργασία).
 • Ανάπτυξη της συνεργατικότητας με τον διδάσκοντα, με δια ζώσης καθοδήγηση, στα πλαίσια προετοιμασίας εργασίας.
 • Ανάπτυξη ικανότητας και ευχέρειας παρουσίασης των αποκτηθέντων γνώσεων τόσο σε ειδικό όσο και μη ειδικό κοινό (προφορική παρουσίαση/υποστήριξη ομαδικής εργασίας).
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ομαδική εργασία

§  Λήψη  αποφάσεων

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

H διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 1. Βιολογικός ρόλος των αμινοξέων, πεπτιδίων και πρωτεΐνών.
 2. Εξειδικευμένος βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών (υποδοχείς – λεκτίνες – αντισώματα).
 3. Εξειδικευμένος βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών (χρωμοπρωτεΐνες – πρωτεϊνες μεταφοράς οξυγόνου και ηλεκτρονίων).
 4. Ένζυμα.
 5. Βιολογικός ρόλος των υδατανθράκων (απλά Σάκχαρα – δισακχαρίτες – ολοζίτες – ετεροπολυσακχαρίτες – ετεροζίτες).
 6. Δομή και βιολογικός ρόλος λιπιδίων και μεμβρανών – λιπιδική υπεροξείδωση
 7. Ενεργειακά λιπίδια – δομικά λιπίδια – λιπίδια ειδικού βιολογικού ρόλου – μεμβράνες κυττάρων).
 8. Δομή και βιολογικός ρόλος των νουκλεϊκών οξέων (νουκλεοτίδια – νουκλεοτιδικές αλυσίδες – δομή DNA και RNA.
 9. Εισαγωγή στον ενεργειακό μεταβολισμό.
 10. Οξειδωτική φωσφορυλίωση και φωτοφωσφορυλίωση.
 11. Μεταβολισμός των υδατανθράκων.
 12. Μεταβολισμός των λιπιδίων.
 13. Μεταβολισμός των πρωτεϊνών.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ομαδικές Εργασίες 35
Αυτοτελής Μελέτη 25
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητριών /τών πραγματοποιείται ως εξής:

 1. στην θεωρία του μαθήματος
 • με γραπτή πρόοδο στην έβδομη εβδομάδα του εξαμήνου
 • ανάληψη ομαδικής βιβλιογραφικής εργασίας (ως παραδοτέα νοούνται πλήρες κείμενο και προφορική παρουσίαση σε power point)
 • με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
 1. στο εργαστήριο
 • με την παράδοση εργαστηριακού ημερολογίου για το σύνολο των ασκήσεων
 • προφορική αξιολόγηση εντός του εργαστηρίου και τέλος
 • γραπτή πρόοδο στο τέλος του εξαμήνου.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. « Εισαγωγή στη Βιοχημεία», του Γρηγόρη Διαμαντίδη.

2. « Βιοχημεία », Τόμος Ι των Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer.