Ξένη Γλώσσα I


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0008 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 1
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά και Αγγλικά
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE02208/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο βασικός άξονας του μαθήματος Αγγλικά 1 αφορά την απόκτηση γνώσεων της μορφής, της δομής και των λειτουργιών των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας αλλά και στην απόκτηση δεξιοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές δύνανται να αναπτύσσουν επικοινωνιακές ικανότητες, να χειρίζονται πληροφορίες και γνώσεις ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικο-επαγγελματικό γίγνεσθαι.

Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να είναι σε θέση:

να καλλιεργούν τον προφορικό και γραπτό λόγο ώστε να είναι ικανοί να προσλαμβάνουν και να αξιοποιούν κάθε είδους πληροφορία, γνώση και άποψη (προφορική και γραπτή),

να δομούν, να οργανώνουν και να τεκμηριώνουν το λόγο τους για να εκφράζουν σκέψεις, συναισθήματα και προσωπικές απόψεις που να ανταποκρίνονται σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση

να αναπτύσσουν στρατηγικές επικοινωνίας προκειμένου να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες λεκτικές πράξεις σε κάθε περίσταση επικοινωνίας.

να έρχονται σε επαφή με κείμενα που επιτρέπουν, πέραν της κατάκτησης της δομής της ξένης γλώσσας, και την προσέγγιση της αισθητικής της διάστασης.

αναπτύσσουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να επιλέγουν, να συλλέγουν να ταξινομούν, να επεξεργάζονται, να διασταυρώνουν και να μεταβιβάζουν πληροφορίες

να αναπτύσσουν δεξιότητες και ικανότητες που θα τους εξασφαλίζουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση και εξέλιξη, όπως αυτή του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», αυτή της συνεργασίας, της διαπραγμάτευσης, της λήψης αποφάσεων, της ευελιξίας, της πρόβλεψης και της αυτοπαρουσίασης.

Γενικές Ικανότητες
Με το γλωσσικό μάθημα επιδιώκεται να επιτευχθούν τα εξής:

Η επέκταση του επικοινωνιακού ορίζοντα των μαθητών πέρα από αυτόν της δικής τους γλωσσικής κοινότητας.

Η χρησιμοποίηση μιας δεύτερης γλώσσας για να ψάχνουν, να ανακαλύπτουν και να καταλαβαίνουν πληροφορίες σχετικές με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και με γνώμονα την επικοινωνία.

Η δυνατότητα να αναγνωρίσουν την αξία και άλλων τρόπων οργάνωσης της σκέψης, έκφρασης των εμπειριών και λειτουργίας στις διαπροσωπικές σχέσεις με άτομα του ίδιου αλλά και άλλων πολιτιστικών και κοινωνικών σχηματισμών.

Η ανάπτυξη του επιπέδου της «γλωσσικής συνείδησης».

Η δυνατότητα να λειτουργεί το άτομο ως «μεσάζων» ανάμεσα σε μονογλωσσικά άτομα και ομάδες.

Η διεύρυνση του φάσματος των ρόλων που αναλαμβάνουν σε περιστάσεις επικοινωνίας χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα.

Η γνώση και η έμμεση εμπειρία άλλων πολιτιστικών θεσμών, κανόνων, αξιών και συμπεριφοράς.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος Αγγλικά 1 καλύπτει βασικά σημεία της γραμματικής της γλώσσας που αποτελεί και την βασική δομή της και βοηθά στην κατανόηση και αποτελεσματική χρήση της γλώσσας σε αντίστοιχα επικοινωνιακά περιβάλλοντα που απαιτούνται είτε ορθή παραγωγή είτε ακριβή κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου αντίστοιχα. Τα βασικά σημεία των μαθήματος καλύπτουν τα ακόλουθα σημεία:

¨   Introduction to the English Tenses (Theory & Practice)

¨   Passive Voice (Theory & Practice)

¨   Conditionals (Theory & Practice)

¨   Reported Speech (Theory & Practice)

¨   Unreal Past & Wishes (Theory & Practice)

¨   Inversion

¨   Use of Gerund and Infinitive

¨   Modal Verb Patterns

¨   Nouns and Adjectives in English

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του διδάσκοντα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Ομαδικές Εργασίες
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

50

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

·        με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Anagnostou, P. (2010). Useful Notes and Exercises of the Most Commonly Used Chapters of the English Grammar. Grigoris.

Mann, M. & Knowles-Taylor, S. (2007). Destination C1 & C2 Grammar and Vocabulary. Macmillan

Vince, M. & Sunderland, P. (2003). Advanced Language Practice. Macmillan.

Vince, M. (1994). Advanced Language Practice. Heinemann.

 

 

Ανατομία & Μορφολογία Φυτών


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/B0010.shtml

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της μορφολογίας και ανατομίας των ανώτερων φυτών. Αναλυτικότερα η περιγραφή του φυτικού κύτταρου, των φυτικών ιστών και των φυτικών οργάνων, με στόχο την γνώση της δομής, της μορφολογικής ποικιλότητας και των περιβαλλοντικών προσαρμογών των φυτικών οργανισμών. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μακροσκοπικά και μικροσκοπικά τους μορφολογικούς χαρακτήρες των ανώτερων φυτών.
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγικά – Φυτικό κύτταρο
Μεριστώματα – Ανάπτυξη
Επιδερμικός ιστός – Παρεγχυματικός ιστός
Στηρικτικός ιστός – Αγωγός ιστός
Εκκριτικός ιστός – Περίδερμα
Βλαστός – Εξωτερική μορφολογία βλαστού
Ανατομική κατασκευή βλαστού
Διακλάδωση βλαστού – Μεταμορφωμένοι βλαστοί
Φύλλο – Εξωτερική μορφολογία – Ανατομική κατασκευή
Μεταμορφωμένα φύλλα
Ρίζα – Εξωτερική μορφολογία – Ανατομική κατασκευή
Μεταμορφωμένες ρίζες – Μυκόρριζα – Ριζικό φυμάτιο

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Εργαστηριακές Ασκήσεις 15
Ομαδικές Εργασίες
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

·                  με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·        Μποζαμπαλίδης Α. 2015. Βοτανική, Μορφολογία και Ανατομία Φυτών. Έκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS Θεσσαλονίκη.

·        Καραμπέτσος Ι. 2005. Βοτανική, Μορφολογία και Ανατομία Φυτών. Εκδόσεις Έμβρυο. Αθήνα.

·        Raven P., Evert F.R., Eichhorn E.S. 2014. Βιολογία των Φυτών. Εκδόσεις UTOPIA. Αθήνα.

 

 

Μαθηματικά


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B0002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

·        να κατέχουν επιπλέον βασικές γνώσεις στο διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό συναρτήσεων μιας και περισσοτέρων μεταβλητών συμπληρώνοντας έτσι τις γνώσεις που έχουν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

·        Επιπλέον, επιδίωξη είναι να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μαθηματικά που εμπεριέχονται στα μαθήματα των υπολοίπων γνωστικών αντικειμένων, που διδάσκονται στο τμήμα, αλλά και να αξιοποιούν την μαθηματική λογική και σκέψη κατά την μελέτη

Γενικές Ικανότητες
§  Καλή γνώση μαθηματικών εννοιών

§  Αναλυτική και συνθετική σκέψη

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντίστροφες κυκλικές συναρτήσεις, υπερβολικές και αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις, πεπλεγμένες συναρτήσεις, παραμετρικές εξισώσεις, πολικές συντεταγμένες. Παραγώγιση σύνθετης συνάρτησης, αντίστροφης συνάρτησης, συνάρτησης υπό παραμετρική μορφή, πεπλεγμένης συνάρτησης, λογαριθμικής παραγώγισης (η έννοια της παραγώγου και οι βασικοί κανόνες θεωρούνται γνωστά). Διαφορικό συνάρτησης, πολυώνυμο Taylor, η μέθοδος Newton Raphson για επίλυση εξισώσεων (τα βασικά θεωρήματα του διαφορικού λογισμού, τα ακρότατα σημεία καμπής, απροσδιόριστες μορφές, ασύμπτωτες, μελέτη συνάρτησης θεωρούνται γνωστά). Μη γνήσια ολοκληρώματα, αριθμητική ολοκλήρωση (η έννοια του ορισμένου και του αορίστου ολοκληρώματος, εμβαδά χωρίων, τεχνική ολοκλήρωσης, θεωρούνται γνωστά). Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών, συστήματα συντεταγμένων, τόπος όριο – συνέχεια, μερική παράγωγος (ορισμός, παραγώγιση σύνθετων συναρτήσεων, ιακωβιανή, ολικό διαφορικό, παράγωγος πεπλεγμένης). Ακρότατα, ακρότατα υπό συνθήκες, διπλό ολοκλήρωμα, πολλαπλό ολοκλήρωμα. Διανυσματική ανάλυση: διάνυσμα, διανυσματικές συναρτήσεις, κλίση, απόκλιση, στροφή. Διαφορικές εξισώσεις: γενικά, διαφορικές εξισώσεις χωριζόμενων μεταβλητών, ομογενείς διαφορικές εξισώσεις, γραμμικές διαφορικές εξισώσεις α’ τάξης.

 

 

 

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων

§

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

·        Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

·        Επιπλέον πραγματοποιούνται δύο πρόχειρα διαγωνίσματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου και ο μέσος όρος των δύο αυτών επιδόσεων πολλαπλασιαζόμενος επί ένα συντελεστή βαρύτητας (0,3) προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

 

·        Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Γεωπονική Επιστήμη, Κουτρουμανίδης Θ.,Ζαφειρίου Ε., Μαλέσιος Χ.

·        ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

 

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος

 

 

 

Εισαγωγή στη Γεωπονία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3 3
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01159/

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01237/

 

 

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·        Κατανοούν τα αντικείμενα της Επιστήμης της Γεωπονίας

·        Κατανοούν τον ρόλο του Γεωπόνου στη σύγχρονη Γεωργία.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.      Εισαγωγή – Περιεχόμενο μαθήματος – Δομή μαθήματος

2.      Γεωργία και γεωργική παραγωγή

3.      Ιστορική εξέλιξη της Γεωργίας σε διεθνές επίπεδο

4.      Εξέλιξη και προοπτικές της Γεωργίας στην Ελλάδα

5.      Φυτική και ζωική παραγωγή

6.      Επίδραση της γεωργίας και της γεωργικής παραγωγής στο οικοσύστημα

7.      Κλάδοι γεωπονικής επιστήμης και ο ρόλος του γεωπόνου

8.      Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος

9.      Οικονομική και κοινωνική διάσταση της γεωργίας

10.   Η έννοια της αγροτικής ανάπτυξης

11.   Σύγχρονες εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων

12.   Σύγχρονες εξελίξεις στην Αγροτική Πολιτική

13.   Οικονομική κρίση και ελληνική γεωργία

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις στο αμφιθέατρο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Επικοινωνία μέσω e-mail  και ιστοσελίδας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 13 εβδομάδες
   
   
   
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

75

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

§     Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά

§     Γραπτή αξιολόγηση στο θεωρητικό μέρος στο τέλος του εξαμήνου.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
§  Ζαρμπούτης Β. Γιάννης,  Γκακνή Ι. Ασπασία. 2009. Γεωργικές Καλλιέργειες, 2η έκδοση. Εκδόσεις «ΙΩΝ», σελ. 263.

§  Η ελληνική αγροτική οικονομία στο παγκόσμιο πλαίσιο, Δαμιανός Δημήτριος Ι., Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Λ., Σπαθής Παύλος Δ.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Διδάσκοντες: Σπυρίδων Κουτρούμπας

Κων/νος Γαλανόπουλος

Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα skoutrou@agro.duth.gr

kgalanop@agro.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΝΑΙ
Εξάμηνο: 1
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class και MS Teams:

 

A.     Microsoft Teams

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα TEAMS του μαθήματος μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού. O σύνδεσμος της σύσκεψης θα βρίσκεται στην καρτέλα «General» του μαθήματος.

H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

B.     e-class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

και στην ενότητα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» όπου θα τους δοθεί το έντυπο των εξετάσεων το οποίο θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά.

 

Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 1.

Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι 10 λεπτά.

 

Γ. Δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις

§  Στη σελίδα του μαθήματος στο e-class και στην ενότητα «ΕΓΓΡΑΦΑ» πριν την εξεταστική περίοδο θα αναρτηθεί κατάλογος με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται μέχρι την ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου.

Για να συμμετέχει ο φοιτητής / φοιτήτρια στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσει και  να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του / της στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

§  Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο μάθημα στη σελίδα του e-class.