Βιοτεχνολογία Τροφίμων


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FOOD1004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 60 & 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01133/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
·            Η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της Βιοτεχνολογίας τροφίμων και παράλληλα η διευκόλυνση τη σύνδεσης με συγγενικούς κλάδους όπως είναι κυρίως Χημεία Τροφίμων.

·            Παράλληλα, επιχειρείται να δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο φοιτητής να μπορεί να αποκτήσει κριτική ικανότητα σε σύγχρονα προβλήματα τα οποία αφορούν την υγεία του καταναλωτή τροφίμων, όπως η κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων.

Γενικές Ικανότητες
§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Βασικές αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων.

2.       Βιοαντιδραστήρες.

3.       Ζυμώσεις.

4.       Καθηλωμένα/ακινητοποιημένα ένζυμα και κύτταρα (Μέρος Α).

5.       Καθηλωμένα/ακινητοποιημένα ένζυμα και κύτταρα (Μέρος Β).

6.       Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί – Εφαρμογές (Μέρος Α).

7.       Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί – Εφαρμογές (Μέρος B).

8.       Βιομετατροπές (Μέρος Α).

9.       Βιομετατροπές (Μέρος B).

10.    Λειτουργικά τρόφιμα.

11.    Προβιοτικοί μικροοργανισμοί.

12.    Καινοτόμα τρόφιμα.

13.    Βιοτεχνολογία τροφίμων και περιβάλλον.

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 52
Ατομικές εργασίες 28
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

§  ΡΟΥΚΑΣ, Τ. 2009. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑΧΟΥΔΗ

 

 

Σηροτροφία


Τύπος μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4o -5o
Eξάμηνο διδασκαλίας: 7o ή 9
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5
Περιεχόμενα μαθήματος:
Ιστορική εξέλιξη και οικονομική σημασία της Σηροτροφίας. Στοιχεία βιολογίας, ανατομίας και φυσιολογίας του μεταξοσκώληκα. Καλλιέργεια της μουριάς, εκτροφή του μεταξοσκώληκα, απόπνιξη, αναπήνιση κουκουλιών και η κατεργασία της μετάξινης ίνας. Οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες του μεταξοσκώληκα.

Χημεία Τροφίμων


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FOOD0001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01134/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

·            Την κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της Χημείας τροφίμων

·            Την κατανόηση της σύστασης, της δομής και των ιδιοτήτων των τροφίμων και η άμεση σχέση τους με βασικές ανάγκες του ανθρώπου, όπως η διατροφή και η συντήρηση των προϊόντων.

·            Την εκμάθηση αναλυτικών τεχνικών και των εφαρμογών τους στα τρόφιμα.

·            Την αύξηση της ευαισθησίας του φοιτητή ως καταναλωτή, ειδικά έναντι κινδύνων που προέρχονται από τρόφιμα είτε αυτοί είναι μολύνσεις και νοθείες ή κακές παρασκευές τροφίμων.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Θρεπτικά συστατικά των τροφίμων.

2.       Ενεργειακή αξία τροφίμων.

3.       Πρωτεΐνες.

4.       Λιπαρές Ύλες.

5.       Υδατάνθρακες.

6.       Νερό.

7.       Βιταμίνες.

8.       Ανόργανα Άλατα.

9.       Πρόσθετες ύλες.

10.    Άρωμα και γεύση τροφίμων.

11.    Αμαυρώσεις τροφίμων (ενζυματική και μη ενζυματική).

12.    Ευφραντικά.

13.    Λειτουργικά τρόφιμα.

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομικές εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Εργαστηριακές αναφορές

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΠΟΣΚΟΥ, Δ. 2004. ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ

 

 

Βιοχημεία Τροφίμων


4

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FOOD0006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01158/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

·            Την εμπέδωση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της Βιοχημείας Τροφίμων

·            Την κατανόηση από τους φοιτητές των σημαντικών μεταβολικών μηχανισμών και μονοπατιών από τα οποία παράγονται σημαντικές ενώσεις-μεταβολίτες με θετική ή αρνητική επίδραση στα διάφορα ζωικά ή φυτικά τρόφιμα.

·            Την απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές σε θέματα διατροφής του ανθρώπου, καθώς και γνώσεις σε θέματα τοξικολογίας τροφίμων

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγή

2.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: κρέας. (Μέρος Α).

3.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: κρέας. (Μέρος Β).

4.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: ψάρι.

5.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: φρούτα και λαχανικά. (Μέρος Α).

6.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: φρούτα και λαχανικά, (Μέρος Β).

7.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: δημητριακά.

8.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: γάλα. (Μέρος Α).

9.       Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: γάλα. (Μέρος Β).

10.   Βιοχημικές μεταβολές σε κατεργασμένα τρόφιμα: Παρασκευή μπύρας.

11.   Βιοχημικές μεταβολές σε κατεργασμένα τρόφιμα: Παρασκευή άρτου.

12.   Βιοχημεία αλλοίωσης τροφίμων:

13.   Ενζυμική αμαύρωση τροφίμων.

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομικές εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Εργαστηριακές αναφορές

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

§  ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ. 2003. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ.

 

 

Οινολογία-Οινοπνευματώδη Ποτά


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FOOD0015 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01175/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·            Κατανοούν τις βασικές αρχές  που διέπουν την επιστήμη της οινολογίας όπως αυτή έχει εξελιχθεί μέσα από αιώνες οινοποίησης αλλά και πρόσφατα μέσω της υιοθέτησης αρχών, μεθόδων και τεχνικών από άλλες επιστήμες όπως π.χ. την βιοτεχνολογία, την μικροβιολογία και την βιοχημεία τροφίμων.

·            Κατανοούν τις νέες ανάγκες που ανακύπτουν για την παραγωγή ανταγωνιστικών και καινοτομών προιόντων με βάση τον οίνο

Γενικές Ικανότητες
§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Η σταφύλη ως πρώτη ύλη της οινοποιίας.

2.       Ποικιλίες οιναμπέλου και κυριότερες αμπελουργικές περιοχές παραγωγής οίνων της Ελλάδος.

3.       Προζυμωτικά φαινόμενα και επεξεργασίες.

4.       Αλκοολική ζύμωση.

5.       Μηλογαλακτική ζύμωση.

6.       Τεχνικές οινοποίησης.

7.       Χημική σύσταση των οίνων.

8.       Φυσικοχημικά φαινόμενα των οίνων.

9.       Θολώματα και ιζήματα των οίνων φυσικοχημικής προέλευσης.

10.    Ασθένειες οίνων.

11.    Οινολογικές ουσίες. Επεξεργασίες οίνων.

12.    Νομοθεσία οίνων. Οίνος και υγεία.

13.   Αποστάγματα.

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομικές εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Εργαστηριακές αναφορές

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Α. 2009. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΑΛΟΥ