Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα


Περιεχόμενα μαθήματος:
Το μάθημα Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα» είναι το δεύτερο εδαφολογικό μάθημα του Προγράμματος Σπουδών και αφορά μόνο τους φοιτητές της κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας. Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: Εισαγωγή (κυριότερες φυσικές και χημικές ιδιότητες των εδαφών που επηρεάζουν τη γονιμότητά του), άζωτο (ο ρόλος του στο φυτό, ο βιογεωχημικός του κύκλος στο έδαφος, απώλειες και προσθήκες στο έδαφος), φώσφορος (μηχανισμοί απελευθέρωσης και ακινητοποίησης στο έδαφος, βιοδιαθεσιμότητά του στο φυτό), κάλιο (ο ρόλος του στοιχείου στη θρέψη του φυτού, η επίδραση των ορυκτών της αργίλου στη διαθεσιμότητά του), λοιπά μακροστοιχεία (ασβέστιο, μαγνήσιο, θείο), ιχνοστοιχεία (βόριο, χλώριο, χαλκός, σίδηρος, μαγγάνιο, ψευδάργυρος), στοιχεία λιπασματολογίας, υπολογισμός χρήσης λιπασμάτων. Στο φροντιστηριακό κομμάτι του μαθήματος λύνονται προβλήματα που σχετίζονται με τα θρεπτικά στοιχεία και τη διαχείρισή τους και την εκτίμηση και ερμηνεία μιας εδαφοανάλυσης, ώστε οι φοιτητές να προχωρούν σε συμβουλές λίπανσης. Στο εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος γίνεται ανάλυση του διαθέσιμου αζώτου, του εκχυλίσιμου φωσφόρου, του διαθέσιμου καλίου, και της οργανικής ουσίας.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές το ρόλο των κυριοτέρων θρεπτικών στην ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής. Επίσης στόχος είναι να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες ανάλυσης και ερμηνείας κάποιων βασικών παραμέτρων της γονιμότητας του εδάφους και να είναι ικανοί να καταλήξουν σε ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες συμβουλές λίπανσης με σκοπό της βελτιστοποίηση της φυτικής παραγωγής.

Μελισσοκομία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1018 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο/ 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 (3+2) 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01211/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

· θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα κατανόησης βασικών θεμάτων της βιολογίας και συμπεριφοράς των μελισσών.

· θα γνωρίζουν τους βασικούς μελισσοκομικού χειρισμούς που αφορούν την παραγωγή βασιλισσών και προϊόντων κυψέλης (μέλι, γύρη, βασιλικό πολτό).

Γενικές Ικανότητες
 •  Αυτόνομη Εργασία.
 •  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 •  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συστηματική κατάταξη και οι φυλές των μελισσών. Στοιχεία βιολογίας, ανατομίας, φυσιολογίας και συμπεριφοράς μελισσών. Βασικοί μελισσοκομικοί χειρισμοί, βασικός μελισσοκομικός εξοπλισμός, τα κυριότερα μελισσοκομικά φυτά, παραγωγή βασιλισσών και προϊόντα κυψέλης. Οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες των μελισσών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια του μαθήματος να αναλάβουν την προετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν την μορφή δοκιμίου το οποίο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Βιβλίο [59375375]: ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, Πασχάλης Χαριζάνης Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [50658641]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, Θρασυβούλου Θ. Ανδρέας Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Οικονομική των μεταποιητικών αγρο-διατροφικών επιχειρήσεων


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0015 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     8 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS    Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://agro.duth.gr/courses/οικονομική-της-μ…οίησης-των-αγροτ/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές της παραγωγής μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων.
 • Να κατανοούν τον πολυδιάστατο ρόλο των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή οικονομία.
 • Να αναλύουν σε βάθος το περιβάλλον και τη δομή της αγοράς όπου αναπτύσσονται και λειτουργούν οι μεταποιητικές βιομηχανίες.
 • Να αξιολογούν θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των μεταποιητικών βιομηχανιών
Γενικές Ικανότητες
 1. Aυτόνομη Εργασία
 2. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 3. Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Έννοια, περιεχόμενο και σημασία της μεταποίησης.
 • Ρόλος και φορείς μεταποίησης.
 • Βασικές οικονομικές αρχές παραγωγής μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων.
 • Κόστος μεταποίησης.
 • Τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας, κατασκευής και βιωσιμότητας εργοστασίου μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
 • Οργάνωση, διοίκηση και χρηματοδότηση γεωργικών βιομηχανιών.
 • Οικονομίες Κλίμακας, Δομή αγοράς – Ανταγωνισμός.
 • Θεωρία παιγνίων.
 • Προμήθεια πρώτων υλών.
 • Πολιτική τιμών και διάθεσης των μεταποιημένων προϊόντων.
 • Κύκλος ζωής προϊόντος. Συγχώνευση επιχειρήσεων.
 • Οριζόντια και κάθετη οργάνωση.
 • Περιπτωσιολογικές μελέτες-Ανάλυση

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (powerpoint, video)
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εκπόνηση Εργασίας 15
Αυτοτελής Μελέτη

Εργαστήρια

45

26

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σέμος Α. Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων – Οικονομική, Οργάνωση, Παραγωγή Τροφίμων. Εκδόσεις Ζήτη, 2010. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Οικονομική των Μεταποιητικών Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
Κωδικός Μαθήματος ECO0015
Διδάσκων: Έλενα Ράπτου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα elenra@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 8ο AO, 6ο  ΔΦΠ, 8ο ΔΦΠ
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 5 ατόμων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 ξεκινώντας από τις 16:00 και ανά είκοσι λεπτά της ώρας σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εξέτασης.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5 μονάδες.

 

 

 

 

Αρχιτεκτονική Κήπων


Περιεχόμενα μαθήματος:
Ιστορική ανασκόπηση. Εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου ως τέχνης και επιστήμης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κριτήρια επιλογής του φυτικού υλικού. (Μορφολογικά χαρακτηριστικά. Εποχή άνθησης. Χρωματική σύνθεση. Ηχομόνωση. Θερμομόνωση κ.α.). Γεωμορφολογία χώρου. Χάρτες και αεροφωτογραφίες, τηλεπισκόπηση. (Κατασκευή μακέτας τοπίου, κήπου, αστικού χώρου). Βασικές αρχές σύλληψης και σύνθεσης ενός σχεδίου Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Εκπόνηση μελετών:
α. μικρής κλίμακας: Κήποι κατοικιών και σχολείων, παιδικές χαρές, πεζόδρομοι, μνημειακοί και αρχαιολογικοί χώροι, χώροι στάθμευσης οχημάτων και
β. μεγάλης κλίμακας: Διαμόρφωση πάρκων μεγάλων αστικών και προαστικών χώρων, τουριστικών μονάδων, διεθνών εκθέσεων, πανεπιστημιακών χώρων κ.α.
Αξιοποίηση υποβαθμισμένων περιοχών, με σκοπό την ένταξή τους στο φυσικό τοπίο. Προστασία πρανών. Γενική θεώρηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου και προοπτικές

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη σύνταξη μελετών σχεδιασμού και εφαρμογής στην Αρχιτεκτονική Κήπων.

Λειμώνες-Βοσκές-Διαχείριση Βοσκοτόπων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1020 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     6ο, 8o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειμώνες – Βοσκές – Διαχείριση Βοσκοτόπων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://agro.duth.gr/courses/λειμώνες-βοσκές-διαχείριση-βοσκοτόπ/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·        μπορούν να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς λιβαδικούς τύπους.

·        εκτιμούν τη δυνατότητα μιας λιβαδικής έκτασης να καλύψει σε βοσκήσιμη ύλη τις ανάγκες ενός αριθμού κτηνοτροφικών ζώων, χωρίς την υποβάθμιση της έκτασης αυτής.

·        εκτιμούν την υποβάθμιση μιας λιβαδικής έκτασης και τους λόγους που την προκάλεσαν και να σχεδιάζουν τα μέτρα βελτίωσης.

·        προτείνουν για εφαρμογή το καταλληλότερο σύστημα βόσκησης.

·        διαχειρίζονται λειμώνες.

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

§  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·        Ορισμοί

·        Λειμώνια φυτά

·        Δημιουργία λειμώνων και Διαχείριση Λειμώνων.

·        Tαξινόμηση φυσικών βοσκοτόπων. Xλωρίδα φυσικών βοσκοτόπων.

·        Διαχείριση βοσκοτόπων.

·        Βελτίωση βοσκοτόπων

·        Προσδιορισμός παραγωγής, βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτωσης.

·        Συστήματα βόσκησης.

·        Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βόσκησης.

·        Συμβολή της νέας τεχνολογίας στη διαχείριση των φυσικών βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων.

 

 

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 50
Εργαστηριακές Ασκήσεις 25
Eργασία
Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

·        Νάστης Α.Σ. και Τσιουβάρας Κ.Ν. (2009). Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών. Εκδόσεις University Studio Press

·        Σαρλής, Γ.Π. (1998). Βελτίωση και διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων. Μέρος 1ο. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. σελ. 344.

·        Σαρλής, Γ.Π. (1998). Βελτίωση και διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων. Μέρος 2ο. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. σελ. 202.

·        Τσιουβάρας, Κ. (2011). Πανεπιστημιακές παραδόσεις του μαθήματος “Λειμώνες –Βοσκές – Διαχείριση Βοσκοτόπων”. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. σελ. 80.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Λειμώνες – Βοσκές – Διαχείριση Βοσκοτόπων
Κωδικός Μαθήματος  
Διδάσκων: Απόστολος Κυριαζόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα apkyriaz@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 6ο – 8ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε περιορισμένο προκαθορισμένο χρόνο στο e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30-6-2020 18:00-20:00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class.

 

Πρόκειται για γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε προκαθορισμένο περιορισμένο χρόνο (Εργασίες). Οι φοιτητές θα απαντήσουν χειρόγραφα τις ερωτήσεις και στη συνέχεια θα ψηφιοποιήσουν το γραπτό τους και θα μεταφορτώσουν το αρχείο.

Η ψηφιοποίηση του χειρόγραφου γραπτού μπορεί να γίνει φωτογραφίζοντας ή σκανάροντας το γραπτό. Θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα αρχείο με τη βοήθεια κάποιου προγράμματος συμπίεσης (πχ winzip) ή με online δωρεάν εργαλεία όπως το https://www.ezyzip.com/. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη καθώς δεν μπορούν να ανεβούν περισσότερα από ένα αρχεία στο e-class. Εναλλακτικά. οι φωτογραφίες μπορούν να προστεθούν ως εικόνες σε ένα word αρχείο και αποθηκεύονται ή ως pdf ή ως έχουν σε doc ή docx.

Γραπτά που δεν είναι γραμμένα χειρόγραφα δεν θα αξιολογηθούν.

Η βαθμολογία της κάθε ερώτησης αναγράφεται πάνω στα θέματα των εξετάσεων.

 

 

 

 

Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Καλλιεργειών


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο και 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟ  ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01122/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
1) τις μεθόδους δειγματοληψίας πληθυσμών των εντόμων εχθρών των καλλιεργειών
2) τα διαθέσιμα μέσα και τις μεθόδους καταπολέμησης εχθρών των καλλιεργειών
3) τις δυνατότητες συνδυασμού των διαφορετικών μεθόδων καταπολέμησης στα πλαίσια
της ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών των καλλιεργειών
4) τις αρχές και τους περιορισμούς εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης καθώς και
των προοπτικών της στη σύγχρονη φυτοπροστασία
Γενικές Ικανότητες
§ Αυτόνομη εργασία
§ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των
απαραίτητων τεχνολογιών
§ Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγικά: σχέση εντόμου – φυτού ξενιστή, είδος βλάβης που προκαλείται στον ξενιστή. Πληθυσμοί των εντόμων (πυκνότητα, κατανομή και διακύμανση πληθυσμού). Φυσικός περιορισμός. Μέθοδοι και μέσα δειγματοληψίας πληθυσμών εντόμων. Καταπολέμηση εντόμων: έννοια της καταπολέμησης, όριο ανεκτής πυκνότητας, όρια επέμβασης, προϋποθέσεις και παράγοντες σχετικοί με την αποτελεσματικότητα των μεθόδων καταπολέμησης, καθορισμός του χρόνου καταπολέμησης. Χημική μέθοδος καταπολέμησης: εντομοκτόνα, είσοδος, μεταβολισμός και απέκκρισή τους από το σώμα του εντόμου. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων, προσδιορισμός τοξικότητας και εκλεκτικότητάς τους. Συνεργισμός, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της χημικής καταπολέμησης, δημιουργία ανθεκτικών φυλών. Χρήση μη εντομοκτόνων ουσιών (ουσίες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εντόμων – απωθητικές, αποτρεπτικές ωοτοκίας, ελκυστικές, φερομόνες) για την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών. Βιολογικές μέθοδοι καταπολέμησης: Καταπολέμηση με εντομοφάγα έντομα και ακάρεα, καταπολέμηση με μικροοργανισμούς (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, ιοί, νηματώδεις). Καταπολέμηση με στείρωση ή γενετικά, εξαπόλυση στείρων εντόμων, στείρωση φυσικού πληθυσμού. Ανθεκτικότητα φυτικών ποικιλιών σε βλαβερούς εχθρούς. Καλλιεργητικά – δασοπονικά και μηχανικά μέτρα (παγίδευση, τύποι εντομολογικών παγίδων) αντιμετώπισης εντομολογικών εχθρών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ TΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης από την ύλη της θεωρίας και των εργαστηριακών ασκήσεων.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Thacker R.M. (2015). Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των
Καλλλιεργειών: αρχές και μέθοδοι. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Ψεκαστικά Μηχανήματα


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο, 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψεκαστικά Μηχανήματ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ AGRON1010.shtml

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         κατανοούν ειδικές τεχνικές έννοιες που σχετίζονται με τους τύπους και τη λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων

·         κατανοούν θέματα ασφάλειας στη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 

Γενικές Ικανότητες
§      Αυτόνομη εργασία

§      Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§      Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
–          Εισαγωγή – οφέλη και προβλήματα της χημικής φυτοπροστασίας

–          Τυποποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων – προσθετικές ουσίες

–          Επιφανειοδραστικές ουσίες – οργανοσιλικόνες – έλαια

–          Τύποι σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

–          Σήμανση φυτοπροστατευτικών προϊόντων – σύμβολα κινδύνου

–          Είδη ψεκαστικών μηχανημάτων (λιπασματοδιανομείς, επιπαστήρες, ψεκαστήρες πεπιεσμένου αέρα, ψεκαστήρες προπίεσης, ψεκαστήρες πλάτης)

–          Είδη ψεκαστικών μηχανημάτων (φορητός ψεκαστήρας ακριβείας, ψεκαστήρας ελεγχομένου μεγέθους σταγονιδίων, σχοινοδιαβρέκτης)

–          Ψεκαστήρες υδραυλικής πίεσης – ψεκαστήρες με ρεύμα αέρα

–          Ακροφύσια (τύποι, μέρη, υλικά κατασκευής, λειτουργία

–          Παράγοντες που επηρεάζουν τον ψεκασμό

–          Μεταφορά των σταγονιδίων ψεκασμού με τον άνεμο

–          Εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατά τον ψεκασμό

–          Κώδικες Ορθής Πρακτικής με έμφαση στη φυτοπροστασία

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§      Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 0
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 71
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·         Δημόπουλος, Β. 2010. «Φυτοπροστατευτικά προϊόντα – Τρόπος δράσης και εφαρμογές στην Ελλάδα», Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Αθήνα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Ψεκαστικά Μηχανήματα
Κωδικός Μαθήματος AGRON1010
Διδάσκων: Χρήστος Δαμαλάς
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα cdamalas@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 6ο-8o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με άσκηση ερωτήσεων σωστό/λάθος στο e-class την Τετάρτη 01-07-2020 στις 17:00. Η εξέταση θα είναι ταυτόχρονη για όλους τους φοιτητές.

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν με την σελίδα του μαθήματος στο e-class, να μεταβούν στην ενότητα ασκήσεις και στη συνέχεια στο πεδίο εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα και να έχουν δηλώσει την πρόθεση συμμετοχής σε εξετάσεις.

 

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01244/

 

Κάθε φοιτητής θα κληθεί να αναγνωρίσει αν καθεμία απο 20 συνολικά προτάσεις ειναι ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ, επιλέγοντας τη μοναδική σωστή απάντηση (από τις δυο συνολικά επιλογές) σε κάθε πρόταση. Η κάθε σωστή επιλογή βαθμολογείται με +5 μονάδες (άριστα το 100) και η κάθε λανθασμένη επιλογη με -2 μονάδες (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ). Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 20 λεπτά.

 

Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΟΧΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0003.shtml

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

 • Τις τεχνικές παρακολούθησης, ανάλυσης και ενίσχυσης της οικονομικής απόδοσης της εκμετάλλευσης σε επιχειρηματικό  και γεωργικό επίπεδο.
 • Τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική χρήση πόρων – έδαφος, εργασία, κεφάλαιο, μηχανήματα.
 • Την πρακτική στο σχεδιασμό χρήση των πόρων για την προετοιμασία φυσικού και οικονομικού σχεδίου για την εκμετάλλευση.
 • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων της εκμετάλλευσης, καθορίζοντας και παρουσιάζοντας σε γραπτή μορφή προτεινόμενες οδηγίες δράσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.     Έννοια, ορισμός, οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

2.     Σκοπός και περιεχόμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων,

3.     Σχεδιασμός οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

4.     Εφαρμογές οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

5.     Έλεγχος οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

6.     Λήψη αποφάσεων,

7.     Μέθοδοι σχεδιασμού οργανώσεως και αναδιοργανώσεως εκμεταλλεύσεων,

8.     κοστολόγηση γεωργικών προϊόντων (έννοιες, ορισμοί)

9.     Μέθοδοι κοστολόγησης γεωργικών προϊόντων

10.  Τεχνικές κοστολόγησης),

11.  Εφαρμογές

12.  Εφαρμογές

13.  Εφαρμογές

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσωτης ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 15
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 56
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτουεργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·       Μαρτίκα Βαρκιτζή, Το management στον αγροτικό χώρο, Εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη, 2006

·       Παπαναγιώτου, “Οικονομική Παραγωγής γεωργικών Προϊόντων, Εκδ. Γράφημα, Θεσ/κη, 2005

 

 

 

Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και Εχθροί Υγειονομικής Σημασίας


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1009 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο/ 8 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01153/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

· θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα αναγνώρισης των σημαντικότερων εντομολογικών εχθρών αποθηκευμένων προϊόντων και εχθρών υγειονομικής σημασίας.

·  θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κυριότερα στοιχεία της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς ζωικών εχθρών που προσβάλλουν γεωργικά προϊόντα μετά τη συγκομιδή.

· θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κυριότερα στοιχεία της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς εντόμων και ακάρεων υγειονομικής σημασίας (κουνούπια, μύγες, κοριοί, σκνίπες, ψείρες, ψύλλοι, τσιμπούρια, κρότωνες).

· θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των διαθέσιμων σήμερα μεθόδων καταπολέμησης των παραπάνω εχθρών.

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, οικονομική σημασία, μέθοδοι και μέσα αντιμετώπισης των ζωικών εχθρών που προσβάλλουν γεωργικά προϊόντα μετά τη συγκομιδή, τα τρόφιμα μέχρι την κατανάλωσή τους και διάφορα υλικά (έπιπλα, ξυλεία, αντικείμενα, ενδύματα, συλλογές κ.ά.) σε κατοικίες.

Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, και μέθοδοι – μέσα αντιμετώπισης των εντόμων υγειονομικής σημασίας.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας  Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση – προσδιορισμό επιλεγμένων εντομολογικών εχθρών

Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια του μαθήματος να αναλάβουν την προετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν την μορφή δοκιμίου το οποίο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας..

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • HAGSTRUM D.W. & SUBRAMANYAM B. 2006. FUNDAMENTALS OF STORED-PRODUCT ENTOMOLOGY. AACC INTERNATIONAL. USA.
 • ROBINSON W.H. 2005. HANDBOOK OF URBAN INSECTS AND ARACHNIDS. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. CAMBRIDGE.
 •  SUBRAMANYAM B. 1996. INTEGRATED MANAGEMENT OF INSECTS IN STORED PRODUCTS. MARCEL DEKKER. U.S.A.

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Βιβλίο [33153082]: ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [22868843]: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ, M. SERVICE Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΕναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

 

Γεωργία και Ρύπανση Υδάτινων Οικοσυστημάτων


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο, 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογή Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·         θα έχουν κατανοήσει τη σημασία προστασίας των υδάτων

·         θα εμπεδώσουν τις βασικές περιβαλλοντικές πιέσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ανάπτυξη δεξιοτήτων προστασίας υδάτων

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η έννοια του υγροτόπου. Νομοθεσία προστασίας υγροτόπων. Λειτουργίες και Αξίες υγροτόπων. Φυσικές μεταβολές και ανθρωπογενείς αλλοιώσεις των ελληνικών υγροτόπων. Περιβαλλοντικοί παράμετροι στα νερά. Ρύποι στα νερά από γεωργικές δραστηριότητες. Μέθοδοι δειγματοληψίας. Προσδιορισμός ρύπων στα νερά. Δυσμενείς επιδράσεις σε υδρόβιους οργανισμούς. Αλληλεπιδράσεις υγροτοπικών και αγροτικών οικοσυστημάτων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Βιβλιογραφική εργασία 28
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)  125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

§  Βιβλίο [2771]: ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, Σ.Ε. ΤΣΙΟΥΡΗΣ, Π.Α. ΓΕΡΑΚΗΣ  Λεπτομέρειες

§  Βιβλίο [18548675]: Υδραυλική περιβάλλοντος και ποιότητα επιφανειακών υδάτων, Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ.  Λεπτομέρειες