Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0014 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     8 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS    Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://agro.duth.gr/courses/μέθοδοι-γεωργοοι…ομικής-έρευνας-κ/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοούν τα βασικά στάδια διεκπεραίωσης μίας έρευνας, καθώς και τη λογική του κάθε σταδίου και την αλληλουχία μεταξύ τους.
 • Να κατανοούν τα είδη της έρευνας και τη χρήση του καθενός, ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν το καταλληλότερο για να πετύχουν τους στόχους της έρευνάς τους και να καταλήξουν σε αξιόπιστα αποτελέσματα.
 • Να αναλύουν σε βάθος τη διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων και διεκπεραίωσης της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας.
 • Να αξιολογούν της μεθόδους ανάλυσης στην έρευνα αγοράς και να τις συνδυάζουν μεταξύ τους.
Γενικές Ικανότητες
 1. Αυτόνομη Εργασία
 2. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 3. Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Λήψη αποφάσεων, γεωργοοικονομική έρευνα και έρευνα αγοράς.
 • Περιεχόμενο και ρόλος της γεωργοοικονομικής έρευνας και της έρευνας αγοράς στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης. Στάδια εμπειρικής έρευνας.
 • Σχεδιασμός έρευνας και εφαρμογή. Είδη σχεδίων έρευνας.
 • Δευτερογενή δεδομένα – Μέθοδοι συγκέντρωσης δευτερογενών δεδομένων – Κατηγορίες δευτερογενών δεδομένων.
 • Πρωτογενή δεδομένα – Μέθοδοι συγκέντρωσης πρωτογενών δεδομένων.
 • Απογραφή – Δειγματοληψία – Μέθοδοι δειγματοληψίας
 • Καθορισμός μεγέθους δείγματος – Επιλογή δείγματος.
 • Ποιοτική έρευνα – Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας.
 • Ποσοτική έρευνα – Σχεδιασμός ερωτηματολογίου ποσοτικής έρευνας.
 • Μετρήσεις μεταβλητών – Επίπεδα μέτρησης – Κλίμακες/Είδη κλιμάκων
 • Εγκυρότητα – Αξιοπιστία.
 • Πινακοποίηση στατιστικού υλικού – Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς.
 • Ειδικά θέματα έρευνας αγοράς για αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (powerpoint, video)
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Εκπόνηση Εργασίας 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Σταθακόπουλος Β. Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς. Εκδόσεις Σταμούλη, 2011.

·         Δαουτόπουλος Γ. Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών. Εκδόσεις Ζυγός, 2005.

·         Σιώμκος Γ. Μαύρος Δ.Α. Έρευνα Αγοράς. Εκδόσεις Σταμούλη, 2008.

·         Saunders Μ., Lewis P., Thornhill A. Μέθοδοι Έρευνας στις Επιχειρήσεις και την Οικονομία. Επιμέλεια: Τσουκάτος Ε., Βρόντης Δ. Εκδόσεις Δίσιγμα, 2014.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς
Κωδικός Μαθήματος ECO0014
Διδάσκων: Έλενα Ράπτου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα elenra@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 8ο AO
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 4 ατόμων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 ξεκινώντας από τις 14:00 και ανά είκοσι λεπτά της ώρας σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εξέτασης.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5 μονάδες.

 

Γραμμικός Προγραμματισμός


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO1008 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξειδίκευσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

·         να κατέχουν βασικές γνώσεις του γραμμικού προγραμματισμού, ώστε να μπορούν να καταστρώνουν ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού και να το επιλύουν.

Γενικές Ικανότητες
§  Βασικές γνώσεις μαθηματικών

§  Αναλυτική και συνθετική σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τι είναι ο γραμμικός προγραμματισμός, Είδη προγραμματισμού, Το γενικό μαθηματικό πρότυπο του γραμμικού προγραμματισμού (αναλυτική μορφή, υπό μορφή πινάκων). Μετατροπή ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού σε μαθηματικό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, Επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, Βασικές έννοιες περί της λύσης ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού (εφικτή περιοχή, βασικές εφικτές λύσεις), Γραφική επίλυση προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού, Ο αλγόριθμος Simplex, Επίλυση ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού με τον αλγόριθμο Simplex, Η δυική θεωρία ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ·         Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

·         Επιπλέον πραγματοποιούνται δύο πρόχειρα διαγωνίσματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου και ο μέσος όρος των δύο αυτών επιδόσεων πολλαπλασιαζόμενος επί ένα συντελεστή βαρύτητας (0,3) προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).

·         Γίνονται εργασίες από τους φοιτητές-τριες στο μάθημα οι οποίες βαθμολογούνται (με κλίμακα 0-2). Ο βαθμός της εργασίας επίσης προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

·         ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ

·         ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

·         Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Γεωπονική Επιστήμη, Κουτρουμανίδης Θ.,Ζαφειρίου Ε., Μαλέσιος Χρ.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος 

 

 

 

 

Οικονομική των μεταποιητικών αγρο-διατροφικών επιχειρήσεων


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0015 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     8 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS    Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://agro.duth.gr/courses/οικονομική-της-μ…οίησης-των-αγροτ/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές της παραγωγής μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων.
 • Να κατανοούν τον πολυδιάστατο ρόλο των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή οικονομία.
 • Να αναλύουν σε βάθος το περιβάλλον και τη δομή της αγοράς όπου αναπτύσσονται και λειτουργούν οι μεταποιητικές βιομηχανίες.
 • Να αξιολογούν θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των μεταποιητικών βιομηχανιών
Γενικές Ικανότητες
 1. Aυτόνομη Εργασία
 2. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 3. Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Έννοια, περιεχόμενο και σημασία της μεταποίησης.
 • Ρόλος και φορείς μεταποίησης.
 • Βασικές οικονομικές αρχές παραγωγής μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων.
 • Κόστος μεταποίησης.
 • Τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας, κατασκευής και βιωσιμότητας εργοστασίου μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
 • Οργάνωση, διοίκηση και χρηματοδότηση γεωργικών βιομηχανιών.
 • Οικονομίες Κλίμακας, Δομή αγοράς – Ανταγωνισμός.
 • Θεωρία παιγνίων.
 • Προμήθεια πρώτων υλών.
 • Πολιτική τιμών και διάθεσης των μεταποιημένων προϊόντων.
 • Κύκλος ζωής προϊόντος. Συγχώνευση επιχειρήσεων.
 • Οριζόντια και κάθετη οργάνωση.
 • Περιπτωσιολογικές μελέτες-Ανάλυση

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (powerpoint, video)
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εκπόνηση Εργασίας 15
Αυτοτελής Μελέτη

Εργαστήρια

45

26

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σέμος Α. Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων – Οικονομική, Οργάνωση, Παραγωγή Τροφίμων. Εκδόσεις Ζήτη, 2010. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Οικονομική των Μεταποιητικών Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
Κωδικός Μαθήματος ECO0015
Διδάσκων: Έλενα Ράπτου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα elenra@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 8ο AO, 6ο  ΔΦΠ, 8ο ΔΦΠ
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 5 ατόμων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 ξεκινώντας από τις 16:00 και ανά είκοσι λεπτά της ώρας σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εξέτασης.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5 μονάδες.

 

 

 

 

Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωργική Λογιστική και Εκτιμιτική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0006.shtml

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί και θα είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα που αφορούν:

 • Tη γενική και γεωργική λογιστική,
 • Tις λογιστικές μεθόδους στη γεωργία,
 • Tους ισολογισμούς, στην ανάλυση και ερμηνεία γεωργικών λογαριασμών,
 • Tη λογιστική παρακολούθηση κλάδων αγροτικής παραγωγής και γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
 • Tις μεθοδολογίες εκτίμησης της αγροτικής περιουσίας και την εκτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Tο μάθημα ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται με βασικές αρχές και γνώσεις της Γεωργικής Λογιστικής και Εκτιμητικής και αναλύονται τα παρακάτω:

 1. Βασικές έννοιες και ορισμοί
 2. Λογιστικές μέθοδοι στη γεωργία
 3. Ισολογισμοί
 4. Ανάλυση και ερμηνεία γεωργικών λογαριασμών
 5. Λογιστική παρακολούθηση κλάδων αγροτικής παραγωγής
 6. Λογιστική παρακολούθηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 7. Κεφαλαιοποίηση δαπανών και υπολογισμός αξίας προσόδων
 8. Μεθοδολογίες εκτίμησης της αγροτικής περιουσίας
 9. Εκτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 10. Εκτίμηση οικονομικών αποτελεσμάτων με τη χρήση τεχνικο–οικονομικών δεικτών
 11. Μεθοδολογίες αγροτικής εκτιμητικής
 12. Μεθοδολογίες εκτίμησης αγροτικής περιουσίας
 13. Εκτίμηση αξίας περιουσιακών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 15
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 56
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·         Μαρτίκα-Βακιρτζη, Δημητριάδου, “Λογιστική παρακολούθηση τύπων αγροτικών εκμεταλλεύσεων”, Εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη, 2007.

·         Κιτσοπανίδης, “Γεωργική Λογιστικήκαι Εκτιμητική” Εκδ. ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2007.