Συσκευασία Τροφίμων


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FOOD0018 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01190/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος οι φοιτητές.τριες θα είναι σε θέση:

(α) Να κατανοήσουν τη σημασία της συσκευασίας στην παραγωγή, συντήρηση και διάθεση των τροφίμων.
(β) Να αναγνωρίζουν και περιγράφουν τα υλικά και τις μεθόδους συσκευασίας.
(γ) Να κατανοούν την αλληλεπίδραση του περιεχομένου με τον περιέκτη και τις πιθανές  επιπτώσεις στο συσκευασμένο προϊόν ή στους καταναλωτές

(δ) Να γνωρίσουν τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της συσκευασίας όπως η ανάπτυξη και χρήση της ενεργούς και της «έξυπνης» συσκευασίας

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Εξέλιξη, Αντικείμενο, Συμβολή της συσκευασίας στην συντήρηση και διάθεση τροφίμων
– Πλαστική συσκευασία Ι (παραγωγή, ιδιότητες)
– Πλαστική συσκευασία ΙΙ (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, θέματα υγείας, περιβάλλον)
– Μεταλλική συσκευασία (παραγωγή, ιδιότητες, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα)
– Γυάλινη συσκευασία (παραγωγή, ιδιότητες, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα)
– Χάρτινη συσκευασία (παραγωγή, ιδιότητες, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα)
– Ασηπτική συσκευασία (περιγραφή, εξέλιξη, εφαρμογές, ιδιότητες)
– Συσκευασία Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας (ορισμός, ανάπτυξη, εφαρμογές, ιδιότητες)
– Ενεργός και Έξυπνη συσκευασία
– Μετανάστευση ουσιών από και προς την συσκευασία
– Καταναλωτικές συνήθειες και συσκευασία των τροφίμων
– Συσκευασία τροφίμων και περιβάλλον
– Τάσεις και εξελίξεις στην συσκευασία τροφίμων

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομικές εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Εργαστηριακές αναφορές

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·  Συσκευασία τροφίμων, Μπλούκας Ιωάννης Γ. Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ

·  Συσκευασία τροφίμων, Παπαδάκης Σπυρίδων Ε. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί ΑΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Συσκευασία Τροφίμων
Κωδικός Μαθήματος FOOD0018
Διδάσκων: Αθανάσιος Αλεξόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα alexopo@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 6ο / 8o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εκ αποστάσεως ασκήσεις μέσω e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Οι εξ αποστάσεως ασκήσεις θα περιλαμβάνουν 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής/μοναδικής απάντησης. Ο διαθέσιμο χρόνος θα είναι 25 λεπτά. Η ημερομηνία και ώρα εμφάνισης της άσκησης στο e-class είναι αυτή που εμφανίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της εξεταστικής το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Την δεδομένη ημέρα και ώρα στην ενότητα “ασκήσεις” του e-class θα εμφανιστεί άσκηση με τίτλο «Τελικές εξετάσεις Συσκευασίας Τροφίμων – Περίοδος ….». Οι εξεταζόμενοι οφείλουν άμεσα να επιλέξουν την άσκηση προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία (και ο χρόνος) επίλυσης.  Εντός του διαθέσιμου χρόνου θα επιλεχθούν οι σωστότερες απαντήσεις στις ερωτήσεις και αυτές θα καταχωρηθούν στο σύστημα με το πάτημα του εικονιδίου «ΥΠΟΒΟΛΗ». Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής και επανα-υποβολής της άσκησης. Σε περίπτωση προβλημάτων με την πλατφόρμα του e-class κατά την υποβολή της άσκησης, οι φοιτητές/τριες θα επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα με mail. Δικαίωμα συμμετοχής (και άρα αξιολόγησης) έχουν όσοι/όσες  είναι εγγεγραμμένοι/ες  με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο e-class και έχουν δηλώσει το μάθημα σύμφωνα με το Universis.

 

Μικροοικονομία


Εισαγωγή (σκοπός, μεθοδολογία). Θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή (επιλογές και χρησιμότητα, μεγιστοποίηση της χρησιμότητας, συγκριτική στατική και ατομική συνάρτηση ζήτησης, εφαρμογές). Ζήτηση και προσφορά (συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, ελαστικότητες, η έννοια της ισορροπίας, συγκριτική στατική). Θεωρία της παραγωγής. Θεωρία του κόστους παραγωγής (άριστη χρήση παραγωγικών συντελεστών, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες συναρτήσεις κόστους). Η δομή της αγοράς (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Μικροοικονομία
Κωδικός Μαθήματος ECO1007
Διδάσκων: Κων/νος Γαλανόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα kgalanop@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 6ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass (& Skype for Business)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8-7-2020 στις 14:00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class και Skype for Business:

A.     Skype for Business

Ο σύνδεσμος Skype θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Skype μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

B.      e-class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο eclass με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

(https://eclass.duth.gr/courses/OPE01258/

και στην ενότητα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» όπου θα τους δοθεί το έντυπο των εξετάσεων το οποίο θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά.

Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,4 ενώ θα υπάρχει και αρνητική βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις (όχι για τις κενές) ίση με το μισό της σωστής απάντησης.

Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι 25 λεπτά.

 

Γ. Δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις

§  Επισυνάπτεται κατάλογος με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται μέχρι την ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου.

Για να συμμετέχει ο φοιτητής / φοιτήτρια στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσει και  να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του / της στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

§   Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο μάθημα στη σελίδα του e-class.

 

Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO1009 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO1009.shtml

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί και θα είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα που αφορούν:

✴  τη δομή και την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

✴  τη λειτουργία και εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα

✴  τις έννοιες των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς αγροτικών προϊόντων

✴  την πορεία των αναμορφώσεων της ΚΑΠ καθώς και το ισχύον καθεστώς εφαρμογής της.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • Ευρωπαϊκές Συνθήκες
 • Δομή και Λειτουργίες των Ευρωπαϊκών Οργάνων
 • Τα Στάδια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
 • Κοινή αγροτική πολιτική,
 • Κοινές οργανώσεις αγορών,
 • Κοινά μέτρα κοινών οργανώσεων αγορών,
 • Κοινές οργανώσεις αγορών κυριότερων φυτικών προϊόντων,
 • Κοινές οργανώσεις αγορών κυριότερων ζωικών προϊόντων,
 • Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
 • Νέα κοινή αγροτική πολιτική – Πυλώνας 1, Πυλώνας 2-Αγροτική ανάπτυξη
 • Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης,

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις μέσω διαδικτύου – Microsoft Teams
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video), Microsoft Teams

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 49
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Βιβλιογραφική εργασία 20
Αυτοτελής Μελέτη 56
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου, μέσω της πλατφόρμας eclass και αξιολόγηση/παρουσίαση των εργασιών.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·         “Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινή Αγροτική Πολιτική”, Σέμος Α, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.

·         “Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργάνωση και Πολιτικές”, Μαραβέγιας Ν, Τσινισιζέλης Μ, Εκδόσεις Θεμέλιο, Θεσσαλονίκη, 2007.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Κωδικός Μαθήματος ECO1009
Διδάσκων: Χρήστος Καρελάκης
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα chkarel@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές:(1)
Εξάμηνο: 8ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class (& Microsoft Teams)
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με άσκηση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στο eclass και Microsoft Teams.

A. Microsoft Teams

Ο σύνδεσμος Microsoft Teams δημιουργείται στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα και αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα Microsoft Teams  μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

B. e-class

Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01144/

Η εξέταση διαρκεί 20 λεπτά και κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, χωρίς αρνητική βαθμολογία, οι οποίες βαθμολογούνται με 0,5. Επιπλέον, δύο ερωτήσεις προς ανάπτυξη (ελεύθερο κείμενο) που βαθμολογούνται με 2,5.

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 4 5
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής/Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01246/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές/φοιτήτριες με τις βασικές έννοιες της χρηματοοοικονομικής διοίκησης και ειδικότερα τους  χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και το κόστος, τον κίνδυνο  και τη διαχείριση κεφαλαίων .

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·       Γνωρίζουν/κατανοούν τις βασικές έννοιες της χρηματοοοικονομικής διοίκησης

·       Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της  χρηματοοικονομικής διοίκησης στις γεωργικές επιχειρήσεις

·       Έχουν κατανοήσει και εκτιμήσει τη σημασία της ανάλυσης κινδύνου στη λήψη αποφάσεων

·        Συνδυάσουν τις γνώσεις τους και εξετάσουν κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα

·       Αναλύουν/ερμηνεύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις

• Καταρτίζουν/αναλύουν αριθμοδείκτες και ισολογισμούς επιχειρήσεων κυρίως του    αγροδιατροφικού τομέα

 

Γενικές Ικανότητες
• Αυτόνομη Εργασία

• Ομαδική Εργασία

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

• Λήψη αποφάσεων

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα      Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

1.       Βασικές έννοιες και ορισμοί

2.       Αρχές και μέθοδοι χρηματοοικονομικής διοίκησης

3.       Ανάλυση καθαρών ταμειακών ροών

4.       Ανάλυση νεκρού σημείου

5.       Ανάλυση ευαισθησίας

6.       Βασικές οικονομικές καταστάσεις

7.       Ανάλυση και αξιολόγηση αριθμοδεικτών

8.       Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

9.       Αποτίμηση ομολογιών. Μετοχές. Υποδείγματα αποτίμησης μετοχών

10.    Μόχλευση-Κερδοφορία

11.    Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, οργανισμοί και εργαλεία

12.     Διαχείριση επενδυμένων κεφαλαίων για μέγιστη απόδοση και ικανή ρευστότητα

13.      Κόστος, κίνδυνος και απόδοση κεφαλαίων

Εβδομάδα      Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων/Ασκήσεων Πράξης

1.       Χρονική αξία του χρήματος

2.       Μέτρηση κινδύνου-Σενάρια

3.       Ανάλυση καθαρών ταμειακών ροών

4.       Ανάλυση νεκρού σημείου

5.       Ανάλυση ευαισθησίας

6.       Βασικές οικονομικές καταστάσεις

7.       Ανάλυση και αξιολόγηση αριθμοδεικτών

8.       Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

9.       Ομόλογα. Μετοχές. Υποδείγματα αποτίμησης μετοχών

10.    Μόχλευση-Κερδοφορία

11.    Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, οργανισμοί και εργαλεία

12.    Ανάλυση κινδύνου με δένδρα αποφάσεων

13.    Μελέτες περίπτωσης

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Ανάλυση βιβλιογραφίας και παρουσίαση στην τάξη 10
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα διαχείρισης 15
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 15
Αυτοτελής μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά).

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά.

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Νούλας, Α. 2019. Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Τζιόλας. Θεσσαλονίκη.

2. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν. 2018. Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική. Rosili. Αθήνα.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Money, Credit and Banking

 

 

 

 

Γεωργικό Δίκαιο


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO 1015 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωργικό Δίκαιο

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ PΗD: M. ΜΕΝΕΓΑΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής-Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://agro.duth.gr/courses/γεωργικό-δίκαιο/

 

 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

(α) Να κατανοήσουν την έννοια του Δικαίου

(β) Να γνωρίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και τις προϋποθέσεις

(γ) Να κατανοήσουν πλήρως τη συνεταιριστική νομοθεσία

(δ) Να έχουν πλήρη γνώση του Νόμου 2810/2000 για τους αγροτικούς

συνεταιρισμούς

(ε) Γνώση του Κοινοτικού Δικαίου για τους συνεταιρισμούς

 

Γενικές ικανότητες
·         Αυτόνομη εργασία

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραιτήτων τεχνολογιών

·         Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-Εισαγωγή στο Δίκαιο

-Ικανότητα για δικαιοπραξία και προϋποθέσεις

-Συνεταιριστική νομοθεσία

– Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και Νόμος 2810/2000

– Κοινοτικό Δίκαιο για τους συνεταιρισμούς

Α) Κανονισμός (ΕΚ) 1435/2003

Β) Οδηγία 2003/72/ΕΚ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Εργαστηριακές Ασκήσεις 13
Ατομικές Εργασίες 15
Αυτοτελής μελέτη 45
  Σύνολο μαθήματος 125 μονάδες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

1) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

2) Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(α) Συνεταιρισμοί

Χρίστος Θ. Καμενίδης

(β) Κώδικας Συνεταιρισμών

Δημοσθένης Ν. Κασσαβέτης

Μελισσοκομία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1018 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 (3+2) 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01211/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

· θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα κατανόησης βασικών θεμάτων της βιολογίας και συμπεριφοράς των μελισσών.

· θα γνωρίζουν τους βασικούς μελισσοκομικού χειρισμούς που αφορούν την παραγωγή βασιλισσών και προϊόντων κυψέλης (μέλι, γύρη, βασιλικό πολτό).

Γενικές Ικανότητες
 •  Αυτόνομη Εργασία.
 •  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 •  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγικό Μάθημα (σύντομη αναφορά στα θέματα των μαθημάτων, η μελισσοκομία στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο, προοπτικές, ιστορικά στοιχεία), Συστηματική κατάταξη των μελισσών, είδη και φυλές μελισσών
 2. Ανατομία – Μορφολογία – Φυσιολογία της μέλισσας, αμυντικό σύστημα μέλισσας, επίδραση του κεντρίσματος στον άνθρωπο
 3. Βιολογικός κύκλος, κοινωνία των μελισσών (βασίλισσα, εργάτρια, κηφήνας), κυψέλη, κηρήθρα (κατασκευή, καταμερισμός εργασίας), διατροφή και τροφάλαξη.
 4. Επικοινωνία μελισσών (προσανατολισμός, φερομόνες), συμπεριφορά, αναπαραγωγή, σμηνουργία, Γενετική βελτίωση μελισσών
 5. Η επικονίαση των καλλιεργειών, μελισσοκομικά φυτά, μελισσοκομικός εξοπλισμός, επιθεώρηση μελισσιών
 6. Μεταφορές μελισσιών και εγκατάσταση μελισσοκομείου, λεηλασία, παραπλάνηση, νομοθεσία σχετικά με τη μεταφορά των μελισσιών
 7. Τροφοδότηση μελισσιών, είδη τροφοδοσίας, τροφοδότες
 8. Μέθοδοι βασιλοτροφίας, μαρκάρισμα βασιλισσών
 9. Εχθροί και ασθένειες μελισσών, δηλητηριάσεις μελισσών
 10. Μελισσοκομικοί χειρισμοί (φθινόπωρο – χειμώνας)
 11. Μελισσοκομικοί χειρισμοί (άνοιξη – καλοκαίρι)
 12. Προέλευση μελιού – Τρύγος – Χαρακτηριστικά μελιού, νομοθεσία
 13. Άλλα προϊόντα της κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός, δηλητήριο, κερί)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαμορφωτική

Γραπτή εργασία (10%)

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (90%)

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Βιβλίο [59375375]: ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, Πασχάλης Χαριζάνης Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [50658641]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, Θρασυβούλου Θ. Ανδρέας Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class). 

Παράρτημα_Μελισσοκομία

Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΟΧΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0003.shtml

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

 • Τις τεχνικές παρακολούθησης, ανάλυσης και ενίσχυσης της οικονομικής απόδοσης της εκμετάλλευσης σε επιχειρηματικό  και γεωργικό επίπεδο.
 • Τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική χρήση πόρων – έδαφος, εργασία, κεφάλαιο, μηχανήματα.
 • Την πρακτική στο σχεδιασμό χρήση των πόρων για την προετοιμασία φυσικού και οικονομικού σχεδίου για την εκμετάλλευση.
 • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων της εκμετάλλευσης, καθορίζοντας και παρουσιάζοντας σε γραπτή μορφή προτεινόμενες οδηγίες δράσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.     Έννοια, ορισμός, οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

2.     Σκοπός και περιεχόμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων,

3.     Σχεδιασμός οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

4.     Εφαρμογές οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

5.     Έλεγχος οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

6.     Λήψη αποφάσεων,

7.     Μέθοδοι σχεδιασμού οργανώσεως και αναδιοργανώσεως εκμεταλλεύσεων,

8.     κοστολόγηση γεωργικών προϊόντων (έννοιες, ορισμοί)

9.     Μέθοδοι κοστολόγησης γεωργικών προϊόντων

10.  Τεχνικές κοστολόγησης),

11.  Εφαρμογές

12.  Εφαρμογές

13.  Εφαρμογές

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσωτης ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 15
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 56
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτουεργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·       Μαρτίκα Βαρκιτζή, Το management στον αγροτικό χώρο, Εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη, 2006

·       Παπαναγιώτου, “Οικονομική Παραγωγής γεωργικών Προϊόντων, Εκδ. Γράφημα, Θεσ/κη, 2005

 

 

 

Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και Εχθροί Υγειονομικής Σημασίας


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1009 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01153/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

· θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα αναγνώρισης των σημαντικότερων εντομολογικών εχθρών αποθηκευμένων προϊόντων και εχθρών υγειονομικής σημασίας.

·  θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κυριότερα στοιχεία της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς ζωικών εχθρών που προσβάλλουν γεωργικά προϊόντα μετά τη συγκομιδή.

· θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κυριότερα στοιχεία της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς εντόμων και ακάρεων υγειονομικής σημασίας (κουνούπια, μύγες, κοριοί, σκνίπες, ψείρες, ψύλλοι, τσιμπούρια, κρότωνες).

· θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των διαθέσιμων σήμερα μεθόδων καταπολέμησης των παραπάνω εχθρών.

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Οικοσύστημα αποθηκευμένων προϊόντων. Οικονομική και υγειονομική σημασία των εχθρών των αποθηκευμένων προϊόντων και τροφίμων. Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης.
 2. Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης εχθρών αποθηκευμένων προϊόντων.
 3. Μεθοδολογία δειγματοληψίας για τον έγκαιρο εντοπισμό της παρουσίας αρθροπόδων στους χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
 4. Απεντομώσεις: μεθοδολογία, σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις, σχετική νομοθεσία. Η χρήση των καπνιστικών εντομοκτόνων, άλλων διαθέσιμων σκευασμάτων & προοπτικές αξιοποίησης αιθέριων ελαίων.
 5. Εναλλακτικές της χημικής μέθοδοι αντιμετώπισης των αρθροπόδων που προσβάλλουν αποθηκευμένα προϊόντα (βιολογική καταπολέμηση, χρήση ελεγχόμενων ατμοσφαιρών, υψηλών – χαμηλών θερμοκρασιών και ιονίζουσας ακτινοβολίας).
 6. Εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς και οικονομική σημασία εχθρών της τάξης Coleoptera και των οικογενειών Curculionidae, Tenebrionidae, Bruchidae, Anobidae, Sylvanidae
 7. Εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς και οικονομική σημασία εχθρών της τάξης Coleoptera και των οικογενειών Dermestidae, Nitidulidae, Ptinidae, Cucujidae, Trogostidae.
 8. Εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς, οικονομική σημασία εχθρών της τάξης Lepidoptera και των οικογενειών Pyralidae, Gelechidae καθώς και εχθρών της τάξης Psocoptera (Liposcelidae).
 9. Εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς, οικονομική σημασία εχθρών της τάξης Dictyoptera (κατσαρίδες). Σημαντικότερα είδη ακάρεων (Οικογ. Acaridae) εχθρών αποθηκευμένων προϊόντων.
 10. Τα τρωκτικά ως εχθροί των αποθηκευμένων προϊόντων: τα σημαντικότερα είδη, η υγειονομική και οικονομική τους σημασία , στοιχεία της βιολογίας και συμπεριφοράς τους, αρχές και μέθοδοι καταπολέμησής τους. Τα πτηνά στο αστικό περιβάλλον ως πιθανοί «εχθροί» και η αντιμετώπισή τους.
 11. Εχθροί υγειονομικής σημασίας. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς, οικονομική σημασία και καταπολέμηση εχθρών της τάξης Diptera (Οικογ. Muscidae, Tabanidae).
 12. Εχθροί υγειονομικής σημασίας. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς, οικονομική σημασία και καταπολέμηση εχθρών της τάξης Diptera (Οικογ. Culicidae)
 13. Εχθροί υγειονομικής σημασίας. Στοιχεία της βιολογίας, συμπεριφοράς, οικονομική σημασία και καταπολέμηση εχθρών των τάξεων Heteroptera (Οικογ. Cimicidae), Phthiraptera (Οικογ. Pediculidae), Siphonaptera.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας  Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Διαμορφωτική

Γραπτή εργασία (10%)

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (90%)

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • HAGSTRUM D.W. & SUBRAMANYAM B. 2006. FUNDAMENTALS OF STORED-PRODUCT ENTOMOLOGY. AACC INTERNATIONAL. USA.
 • ROBINSON W.H. 2005. HANDBOOK OF URBAN INSECTS AND ARACHNIDS. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. CAMBRIDGE.
 •  SUBRAMANYAM B. 1996. INTEGRATED MANAGEMENT OF INSECTS IN STORED PRODUCTS. MARCEL DEKKER. U.S.A.

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Βιβλίο [33153082]: ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [22868843]: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ, M. SERVICE Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Παράρτημα _Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και Εχθροί Υγιειονομικής Σημασίας