Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών


 

Φυσιολογία Απόδοσης των Καλλιεργειών

Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα / Επιλογής

Κατεύθυνση: Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

Συντονιστής: Χρήστος Δαμαλάς

Εξάμηνο: 2ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Χρήστος Δαμαλάς / Σπυρίδων Κουτρούμπας

E-mail: cdamalas@agro.duth.gr; skoutrou@agro.duth.gr

Τηλ. γραφείου: 25520 41116 / 25520 41125

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω email)

 

Περιγραφή μαθήματος:

Φυσιολογικές διεργασίες που διαμορφώνουν το δυναμικό απόδοσης των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Αρχιτεκτονική της φυλλικής επιφάνειας, δείκτης φυλλικής επιφάνειας και αποτελεσματικότητα χρήσης του φωτός. Φυσιολογία της αύξησης των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, συστατικά της απόδοσης και διαμόρφωση της απόδοσης. Ανταγωνισμός καλλιεργειών-ζιζανίων. Χημικοί και εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης των ζιζανίων. Παραγωγή ξηράς ουσίας και συσσώρευση θρεπτικών στοιχείων. Ανακατανομή προϊόντων φωτοσύνθεσης και θρεπτικών στοιχείων. Σχέσεις κέντρων παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων φωτοσύνθεσης (θεωρία πηγής-αποδέκτη). Αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού και μηχανισμοί ανθεκτικότητας των φυτών σε υδατική καταπόνηση.

 

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)

  • Fageria N.K., V.C. Baligar and R.B. Clark. (2006): Physiology of Crop Production. Food Products Press, New York, USA.
  • Smith D.L. and C. Hamel (Eds.) (1999): Crop Yield. Physiology and Processes. Springer, Berlin, Germany.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 Να προτείνουν κατάλληλες προσεγγίσεις διαχείρισης για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της οικονομικότητας των καλλιεργειών.

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

  • Γραπτές/προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Φυσιολογία Απόδοσης των ΚαλλιεργειώνΕβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
Εισαγωγή. Φυσιολογικές διεργασίες που διαμορφώνουν το δυναμικό απόδοσης των φυτών μεγάλης καλλιέργειας Σπ. Κουτρούμπας Χρ. Δαμαλάς
Επίδραση της αρχιτεκτονικής της φυτοστοιβάδας στην απόδοση των φυτών μεγάλης καλλιέργειας Χρ. Δαμαλάς
Φυσιολογία της αύξησης των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, συστατικά της απόδοσης και διαμόρφωση της απόδοσης Σπ. Κουτρούμπας
Ανακατανομή προϊόντων φωτοσύνθεσης και θρεπτικών στοιχείων. Σχέσεις κέντρων παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων φωτοσύνθεσης (θεωρία πηγής-αποδέκτη) Σπ. Κουτρούμπας
Διαμόρφωσης της απόδοσης σε σπόρο στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας: Μελέτη περιπτώσεων Σπ. Κουτρούμπας
Μοντέλα προσομοίωσης γεμίσματος των σπόρων των φυτών μεγάλης καλλιέργειας Σπ. Κουτρούμπας
Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αύξηση, ανάπτυξη και απόδοση των φυτών μεγάλης καλλιέργειας Χρ. Δαμαλάς
Μηχανισμοί προσαρμογής των φυτών μεγάλης καλλιέργειας σε συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων Χρ. Δαμαλάς
Η σημασία της θρέψης στη διαμόρφωση της απόδοσης των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Ανόργανη και οργανική λίπανση Σπ. Κουτρούμπας
10η Φυσιολογία της αζωτοδέσμευσης από τα ψυχανθή φυτά. Μέθοδοι ποσοτικών εκτιμήσεων Σπ. Κουτρούμπας
11η Αειφορικά συστήματα παραγωγής σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας Χρ. Δαμαλάς
12η Επίδραση της μακροχρόνιας μονοκαλλιέργειας στην απόδοση των φυτών και στο αγροοικοσύστημα Χρ. Δαμαλάς
13η Επίδραση του ανταγωνισμού των ζιζανίων στην απόδοση των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Μέθοδοι ποσοτικών εκτιμήσεων Χρ. Δαμαλάς
14η Γραπτές Εξετάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών
Κωδικός Μαθήματος PAGR07
Διδάσκοντες: Χρήστος Δαμαλάς, Σπυρίδων Κουτρούμπας
Τρόπος επικοινωνίας

με διδάσκοντες

cdamalas@agro.duth.gr
skoutrou@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  
Εξάμηνο: 2
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΜΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της εφαρμογής ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Οδηγίες υλοποίησης

εξέτασης: (4)

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 5 ατόμων σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης.

 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Skype for Business.

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην εφαρμογή μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης, θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.

 

Οι φοιτητές προκειμένου να συμμετέχουν στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσουν και να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής τους στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

 

Ο φοιτητής εφόσον αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στην διαδικασία των εξετάσεων, καλείται να επιλέξει τα μαθήματα που επιθυμεί να εξεταστεί, τα οποία είναι υποσύνολο των μαθημάτων που έχει συμπεριλάβει στην εαρινή δήλωση μαθημάτων.

 

Η δήλωση αυτή γίνεται άπαξ και δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια. Εάν ο φοιτητής δεν επιθυμεί να εξεταστεί, έχει τη δυνατότητα να το δηλώσει ρητώς πριν την αποστολή της επιλογής του.