Υγιεινή Τροφίμων


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FOOD0016 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  9 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01115/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

(α) Να κατανοεί  τα βιολογικά, μικροβιολογικά και φ/χ αίτια που επηρεάζουν την υγιεινή των τροφίμων.
(β) Να εκτιμά την έκταση και να γνωρίζει τους τρόπους προσέγγισης των συνεπειών της υγιεινής κατάστασης των τροφίμων στους καταναλωτές.

(γ) Να γνωρίζει  τους τρόπους πρόληψης και τα ζητήματα της ατομικής υγιεινής όσων εμπλέκονται στην μεταχείριση των τροφίμων.
(δ) Να γνωρίζουν την σχετική νομοθεσία και τις διατάξεις που αφορούν στην υγιεινή των τροφίμων

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Εισαγωγικές έννοιες, Έκταση προβλήματος τροφολοιμώξεων
– Φυσικοί και Χημικοί κίνδυνοι κατά την μεταχείριση και κατανάλωση τροφίμων Ι
– Φυσικοί και Χημικοί κίνδυνοι κατά την μεταχείριση και κατανάλωση τροφίμων ΙΙ
– Ποιότητα πόσιμου νερού (και για επεξεργασία τροφίμων)
– Εμφιαλωμένα νερά
– Αλλοιογόνοι μικροοργανισμοί και τρόφιμα
– Παθογόνοι μικροοργανισμοί και τρόφιμα
– Ζητήματα ατομικής υγιεινής στην βιομηχανία και στον χειρισμό των τροφίμων
– Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (και τρόφιμα)
– Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας
– Χρόνος διατηρησιμότητας των τροφίμων
– Υγιεινή Επιχειρήσεων τροφίμων
– Καθαρισμός και απολύμανση

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομικές εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)  

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Εργαστηριακές αναφορές

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων, Keweloh. Εκδόσεις: Μαρία Παρίκου & Σία ΕΠΕ

·         Θέματα Υγιεινής Τροφίμων και Διατροφής, Αλεξανδρόπουλος Θωμάς. Εκδόσεις: Στέλλα Παίκου & ΣΙΑ ΟΕ.