Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής & Ζωικής Προέλευσης


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FOOD1008 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6 ο / 8 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01189/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

(α) Τις βασικές μεθόδους της τεχνολογίας επεξεργασίας (μεταποίηση, συντήρηση) των φυτικών και ζωικών προϊόντων.

(β)  Την φυσιολογία και τις συνθήκες για την βελτιστοποίηση της ποιότητας ανάλογων προϊόντων.

(γ) Τις ανάγκες των καταναλωτών σε παραδοσιακά προϊόντα αλλά και την τάση της αγοράς για νέα λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται από υψηλή διατροφική αξία και χρόνο διατηρησιμότητας.

(δ) Τις δυνατότητες που δίνουν οι σύγχρονες μέθοδοι τεχνολογικής αξιοποίησης των παραπροϊόντων που έμεναν ανεκμετάλλευτα για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγή στην τεχνολογία των προϊόντων φυτικής προέλευσης

2.       Τεχνολογία μεταποίησης τομάτας

3.       Τεχνολογία μεταποίησης  Οπωροκηπευτικών

4.       Τεχνολογία πυρηνόκαρπων (φρούτων)

5.       Τεχνολογία χυμού φρούτων

6.       Τεχνολογία επιτραπέζιας ελιάς

7.       Εισαγωγή στην τεχνολογία τροφίμων

8.       Ψύξη- Κατάψυξη-Απόψυξη (ΜΕΡΟΣ Ι)

9.       Ψύξη- Κατάψυξη-Απόψυξη (ΜΕΡΟΣ ΙΙ)

10.    Θέρμανση κρέατος και ακτινοβολίες

11.    Σύσταση κρέατος και μεταθανάτιες μεταβολές

12.    Τεχνολογία προϊόντων κρέατος

13.    Τεχνολογία ψαριών

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομικές εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Προόδους στην διάρκεια του εξαμήνου

ΙΙΙ. Εργαστηριακές αναφορές

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

·         Τεχνολογία επεξεργασίας οπωροκηπευτικών, Καραουλάνης Γεώργιος Δ. Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ

·         Τεχνολογία & Ποιότητα Φρούτων & Λαχανικών, Άννα Αναγνωστοπούλου – Αικατερίνη Ταλέλλη. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Μον. ΕΠΕ

·         Τεχνολογία κρέατος, Μπλούκας Ιωάννης Γ. Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ

·         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, Σ.Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Κ.Π. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ, Ι.Α. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ. Εκδόσεις Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε.