Συστηματική Βοτανική


Ιστορική εξέλιξη της Βοτανικής-Περιεχόμενο της Συστηματικής Βοτανικής. Αναπαραγωγή των φυτών. Έννοια του είδους-ταξινομικές μονάδες. Άθροισμα σπερματόφυτα (Φυλογένεση και συστηματική). Βλαστητικά και αναπαραγωγικά όργανα. Επικονίαση- Γονιμοποίηση. Σπέρμα-Καρπός. Άνθος-Σχηματισμός των γαμετόφυτων- Γονιμοποίηση- Είδη καρπών. Συστηματική κατάταξη. Εξελικτικές βαθμίδες. Οικονομική σημασία των Αγγειόσπερμων. Κυριότερες οικογένειες, γένη και είδη των δικότυλων και μονοκότυλων