Συστηματική Βοτανική


Ιστορική εξέλιξη της Βοτανικής-Περιεχόμενο της Συστηματικής Βοτανικής. Αναπαραγωγή των φυτών. Έννοια του είδους-ταξινομικές μονάδες. Άθροισμα σπερματόφυτα (Φυλογένεση και συστηματική). Βλαστητικά και αναπαραγωγικά όργανα. Επικονίαση- Γονιμοποίηση. Σπέρμα-Καρπός. Άνθος-Σχηματισμός των γαμετόφυτων- Γονιμοποίηση- Είδη καρπών. Συστηματική κατάταξη. Εξελικτικές βαθμίδες. Οικονομική σημασία των Αγγειόσπερμων. Κυριότερες οικογένειες, γένη και είδη των δικότυλων και μονοκότυλων.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0020 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 33ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://agro.duth.gr/courses/συστηματική-βοτανική/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να κατατάσσουν taxa της ελληνικής χλωρίδας καθώς και ξενικά που παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον από γεωπονική άποψη μέχρι το επίπεδο της οικογένειας και του γένους.

·         θα γνωρίζουν τους βασικούς μορφολογικούς χαρακτήρες των παραπάνω φυτικών taxa.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·         Εισαγωγή στη Συστηματική

·         Κατάταξη – Ονοματολογία

·         Σπερματόφυτα – Μορφολογία – Αναπαραγωγή

·         Γυμνόσπερμα Ι

·         Γυμνόσπερμα ΙΙ

·         Άνθος – καρπός – σπέρμα αγγειοσπέρμων

·         Αγγειόσπερμα Ι – Κλάση Δικοτυλήδονα

·         Αγγειόσπερμα ΙΙ- Κλάση Δικοτυλήδονα

·         Αγγειόσπερμα ΙΙΙ- Κλάση Δικοτυλήδονα

·         Αγγειόσπερμα ΙV- Κλάση Δικοτυλήδονα

·         Αγγειόσπερμα V- Κλάση Δικοτυλήδονα

·         Αγγειόσπερμα V- Κλάση Μονοκοτυλήδονα

·         Αγγειόσπερμα V- Κλάση Μονοκοτυλήδονα

 

 

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

  • Βιβλίο [23019]: Συστηματική βοτανική, Σαρλής Γ. Π.
  • Βιβλίο [50657760]: Συστηματική των Φυτών, Michael G. Simpson

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.