Στατιστική


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B0019 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 4
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

·         να κατέχουν επιπλέον βασικές γνώσεις της Στατιστικής θεωρίας συμπληρώνοντας έτσι τις γνώσεις που έχουν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

·         Επιπλέον, η θεωρία της Στατιστικής επιστήμης είναι πολύ σημαντική γιατί υπεισέρχεται σε όλες τις επιστημονικές περιοχές οι οποίες διδάσκονται στους φοιτητές του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Γενικές Ικανότητες
§  Βασικές γνώσεις περιγραφικής στατιστικής

§  Αναλυτική και συνθετική σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τι είναι Στατιστική (Ορισμός της Στατιστικής Κλάδοι της Στατιστικής, Τα βήματα μιας Στατιστικής έρευνας, Στατιστική και Οικονομική διαχείριση). Περιγραφική Στατιστική (Το αντικείμενο της Περιγραφικής Στατιστικής, Βασικές έννοιες, Το υλικό προς συλλογή για στατιστική ανάλυση). Μέθοδοι έρευνας-Απογραφή και δείγμα (Τρόποι συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων, Απογραφή και δειγματοληψία). Ταξινόμηση, κατάταξη και παρουσίαση των Στατιστικών δεδομένων (Πίνακες κατανομής συχνοτήτων-σχετικών συχνοτήτων, Αθροιστική συχνότητα – Σχετική Αθροιστική συχνότητα, Ομαδοποίηση των παρατηρήσεων, Γραφική παράσταση μιας κατανομής συχνοτήτων, Διαγράμματα- Ιστογράμματα, Ραβδογράμματα, Κυκλικά διαγράμματα) Μέτρα θέσης και διασποράς (Μέση τιμή ή Αριθμητικός μέσος όρος, Σταθμικός μέσος όρος, Γεωμετρικός μέσος όρος, Αρμονικός μέσος όρος, Διάμεσος, Επικρατούσα τιμή, Σχέσεις αριθμητικού μέσου, διαμέσου, Επικρατούσας τιμής, Εύρος Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος, Μέση απόκλιση, Διακύμανση, τυπική απόκλιση) Συντελεστής διασποράς (συντελεστής Pearson). Σχετική θέση τιμών δύο διαφορετικών δειγμάτων. Βασικές αναφορές στη θεωρία των πιθανοτήτων (Πείραμα τύχης-ενδεχόμενα-δειγματικός χώρος, Ορισμός της πιθανότητας, Αξιώματα της πιθανότητας, Δεσμευμένη πιθανότητα, Ανεξάρτητα ενδεχόμενα, Νόμος του Bayes). Στοιχεία συνδυαστικής (Βασική πολλαπλασιαστική αρχή της απαρίθμησης – Δενδροδιάγραμμα, Πιθανότητες στη δειγματοληψία). Τυχαίες μεταβλητές (Ορισμός τυχαίας μεταβλητής, Κατανομή πιθανότητας μιας τυχαίας μεταβλητής, Διακριτές κατανομές πιθανότητας (για διακριτές τ.μ. Χ), Συνάρτηση πιθανότητας ή κατανομής πιθανότητας, Αθροιστική συνάρτηση κατανομής, Συνεχείς κατανομές πιθανότητας (για συνεχείς τ.μ. Χ), Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας- Αθροιστική συνάρτηση κατανομής, Μέση τιμή και διασπορά-διακύμανση τυχαίας μεταβλητής Χ (Μέση τιμή ή Αναμενόμενη τιμή ή Μαθηματική Ελπίδα ή Ροπή πρώτης τάξης της τ.μ. Χ, Διασπορά-Διακύμανση τυχαίας μεταβλητής Χ – Τυπική απόκλιση), Βασικές Κατανομές πιθανότητας (Κατανομή Bernoulli Διωνυμική Κατανομή Κατανομή Poisson Γεωμετρική Κατανομή Αρνητική Διωνυμική Κατανομή, Κανονική κατανομή, Τυπική κανονική κατανομή, Εκθετική κατανομή Ορθογώνια ή ομοιόμορφη κατανομή).

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 48
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 100
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ·         Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

·         Επιπλέον πραγματοποιούνται δύο πρόχειρα διαγωνίσματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου και ο μέσος όρος των δύο αυτών επιδόσεων πολλαπλασιαζόμενος επί ένα συντελεστή βαρύτητας (0,3) προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

·         Στατιστική Ι, Κουτρουμανίδης Θεόδωρος-Ζαφειρίου Ελένη-Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος