Πληθυσμιακή και Ποσοτική Γενετική


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β1001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΉ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Προαιρετικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01180/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος στόχος είναι:

α) Οι φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές έννοιες της πληθυσμιακής και ποσοτικής γενετικής, προκειμένου να διδαχτούν στη συνέχεια πιο εφαρμοσμένα αντικείμενα

β) Οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις εξελικτικές διαδικασίες σε πληθυσμούς φυτών και ζώων, με τις επιπτώσεις των διαφόρων χειρισμών στη γενετική ποικιλομορφία και με τον τρόπο κληρονόμησης των ποσοτικών γνωρισμάτων ως εισαγωγή στην εφαρμοσμένη  γενετική βελτίωση των φυτών και των ζώων

Γενικές Ικανότητες
§  Επίλυση προβλημάτων ποσοτικής κληρονόμισης

§  Προαγωγή κριτικής σκέψης σε εφαρμοσμένα θέματα βελτίωσης φυτών και ζώων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιλαμβάνει βασικές γνώσεις Γενετικής Πληθυσμών και Ποσοτικής Γενετικής, ως ένα εισαγωγικό μάθημα που συνδέει τις αρχές της Γενετικής με τα εφαρμοσμένα αντικείμενα της Βελτίωσης Φυτών και Ζώων. Πιο συγκεκριμένα:

Πληθυσμιακή Γενετική: Η έννοια του πληθυσμού, γενετική ποικιλότητα και διαφοροποίηση, συχνότητες γενοτύπων και αλληλομόρφων, πληθυσμός ισορροπίας και νόμος Hardy Weinberg, εξέλιξη και εξελικτικοί παράγοντες, επιλογή, συντελεστές προσαρμογής, μετάλλαξη, μετανάστευση και ροή γονιδίων, ομομειξία και συγγενική αναπαραγωγή, συστήματα διασταυρώσεων, χαρακτηριστικά μικρών πληθυσμών, γενετική απόκλιση, ιδρυτικό φαινόμενο και γενετική στενωπός, ανάλυση της δομής ενός πληθυσμού, γενετικός πολυμορφισμός.

Ποσοτική Γενετική: Η φύση των συνεχών ποσοτικών γνωρισμάτων, πολυγονιδιακή κληρονομικότητα, ο ρόλος του περιβάλλοντος στη φαινοτυπική έκφραση ποσοτικών γνωρισμάτων, Στατιστικά εργαλεία μελέτης των ποσοτικών γνωρισμάτων, συντελεστής κληρονομικότητας και ανταπόκριση στην επιλογή, γενετική σύνδεση ποσοτικών γνωρισμάτων, σύνδεση ποσοτικών γνωρισμάτων με QTLs.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με ενδιάμεσες γραπτές αξιολογήσεις και τελικές γραπτές σε:

§  Θέματα κριτικής σκέψης.

§  Ασκήσεις τεκμηρίωσης της θεωρητικής γνώσης. 

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

–          iGenetics – Μια Μεντελική προσέγγιση (Peter J. Russell, Aκαδημαϊκές Εκδόσεις Ι.)

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος