Οργανική Χημεία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0009 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01200/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η Οργανική Χημεία έχει συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και γενικά κατέχει σημαντική θέση στο χώρο των φυσικών επιστημών. Αυτό συμβαίνει γιατί ο συγκεκριμένος κλάδος της Χημείας αποτελεί τη βάση όλων των βιολογικών επιστημών αλλά και γιατί οι οργανικές ενώσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερα πρόσφορο σύστημα εφαρμογής τεχνικών ενόργανης ανάλυσης. Έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη εξειδικευμένων κλάδων όπως η γεωργική χημεία, φαρμακευτική χημεία, βιοχημεία, χημεία τροφίμων κ.α. Η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ο τρόπος διδασκαλίας αλλά και το μέτρο της εμβάθυνσης του μαθήματος είναι απόλυτα προσανατολισμένα και εναρμονισμένα με τους μαθησιακούς στόχους του Τμήματος και τις επιμέρους κατευθύνσεις του. Ως εκ τούτου σκοποί είναι αφενός μεν να καλυφθούν πιθανά κενά στις γνώσεις των φοιτητών από την δευτεροβάθμια μαθητική τους εκπαίδευση αφετέρου δε και σημαντικότερα, να εξοικειωθούν με νέα ζητήματα τα οποία άπτονται  θεμελιωδών αρχών  άλλων μαθημάτων του συγκεκριμένου Τμήματος. Στα παραπάνω συμβάλλει καθοριστικά και το πρακτικό μέρος του μαθήματος,  το οποίο ως Εργαστήριο του δευτέρου Εξαμήνου αναλαμβάνει να μυήσει και να  εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται στην απομόνωση, παραλαβή και εν μέρει ταυτοποίηση χημικών ενώσεων βιολογικού ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές προετοιμάζονται για εκπαίδευση τους σε περισσότερο εξειδικευμένα  εργαστήρια που θα ακολουθήσουν στα επόμενα εξάμηνα ή και στις κατευθύνσεις που θα επιλέξουν.

Συμπερασματικά ως κύρια μαθησιακά αποτελέσματα προκύπτουν τα εξής παρακάτω σύμφωνα με τα οποία οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τη μοριακή δομή των βασικών οργανικών μορίων, και να συσχετίζουν τις δομικές διαφορές, σε επίπεδο ηλεκτρονικού, συντακτικού και στερεοχημικού τύπου, με τη χημική τους δραστικότητα και τη βιοχημική τους συμπεριφορά.
 • Αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τόσο τα τελικά όσο και τα ενδιάμεσα προϊόντα βασικών οργανικών αντιδράσεων που συναντούνται στα κύρια μεταβολικά μονοπάτια.
 • Προσδιορίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα των οργανικών μορίων και να μπορούν να αναγνωρίζουν ή και να προβλέπουν τις μετατροπές τους σε επίπεδο μηχανισμού αντίδρασης ανάλογα με το χημικό περιβάλλον και τις συνθήκες που επιβάλλονται.
 • Χειρίζονται τις βασικές φασματοσκοπικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ποιοτική ανάλυση και τον χαρακτηρισμό των οργανικών ενώσεων.
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ομαδική εργασία

§  Λήψη  αποφάσεων

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα της Οργανικής Χημείας ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται με βασικές αρχές και γνώσεις του κλάδου της Οργανικής Χημείας και συγκεκριμένα αναλύει και διαλέγεται τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 1. Δομή Οργανικών ενώσεων και Δεσμοί.
 2. Αλκάνια και κυκλοαλκάνια και η Στερεοχημεία τους.
 3. Βασικές φασματοσκοπικές μέθοδοι προσδιορισμού δομής οργανικών μορίων.
 4. Αλκένια: δομή, δραστικότητα και αντιδράσεις.
 5. Αλκίνια: δομή, δραστικότητα και αντιδράσεις
 6. Αλκυλαλογονίδια: δομή, δραστικότητα και αντιδράσεις.
 7. Συζυγιακά διένια-Βενζόλιο και αρωματικότητα.
 8. Χημεία των καρβονυλικών ενώσεων (αλδεύδες-κετόνες).
 9. Αμίνες-Οξέα-Παράγωγα οξέων.
 10. Βιομόρια –Υδατάνθρακες (μονο-, ολιγο-, πολυσακχαρίτες)
 11. Βιομόρια-Αμινοξέα-Πεπτίδια-Πρωτείνες
 12. Βιομόρια-Λιπίδια (τερπένια, καροτενοειδή, βιταμίνες)
 13. Βιομόρια-Νουκλεινικά οξέα
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ομαδικές Εργασίες 35
Αυτοτελής Μελέτη 25
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των φοιτητριών /τών πραγματοποιείται ως εξής:

1. στην θεωρία του μαθήματος

·  με γραπτή πρόοδο στην έβδομη εβδομάδα του εξαμήνου και

·  με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

2. στο εργαστήριο

 • με την παράδοση εργαστηριακού ημερολογίου για το σύνολο των ασκήσεων
 • αξιολόγηση πειραματικών ικανοτήτων με ανάλυση ¨άγνωστων δειγμάτων¨,
 • προφορική αξιολόγηση εντός του εργαστηρίου και τέλος
 • γραπτή πρόοδο στο τέλος του εξαμήνου.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. « Οργανική Χημεία τόμος Ι και ΙΙ», του John McMurry.

2. «Οργανική Χημεία», του David R. Klein.