Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΟΧΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0003.shtml

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

 • Τις τεχνικές παρακολούθησης, ανάλυσης και ενίσχυσης της οικονομικής απόδοσης της εκμετάλλευσης σε επιχειρηματικό  και γεωργικό επίπεδο.
 • Τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική χρήση πόρων – έδαφος, εργασία, κεφάλαιο, μηχανήματα.
 • Την πρακτική στο σχεδιασμό χρήση των πόρων για την προετοιμασία φυσικού και οικονομικού σχεδίου για την εκμετάλλευση.
 • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων της εκμετάλλευσης, καθορίζοντας και παρουσιάζοντας σε γραπτή μορφή προτεινόμενες οδηγίες δράσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.     Έννοια, ορισμός, οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

2.     Σκοπός και περιεχόμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων,

3.     Σχεδιασμός οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

4.     Εφαρμογές οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

5.     Έλεγχος οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

6.     Λήψη αποφάσεων,

7.     Μέθοδοι σχεδιασμού οργανώσεως και αναδιοργανώσεως εκμεταλλεύσεων,

8.     κοστολόγηση γεωργικών προϊόντων (έννοιες, ορισμοί)

9.     Μέθοδοι κοστολόγησης γεωργικών προϊόντων

10.  Τεχνικές κοστολόγησης),

11.  Εφαρμογές

12.  Εφαρμογές

13.  Εφαρμογές

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσωτης ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 15
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 56
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτουεργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·       Μαρτίκα Βαρκιτζή, Το management στον αγροτικό χώρο, Εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη, 2006

·       Παπαναγιώτου, “Οικονομική Παραγωγής γεωργικών Προϊόντων, Εκδ. Γράφημα, Θεσ/κη, 2005