Οικοτοξικολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής/Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

 Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01188/

 

 

 

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·         θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν τα προβλήματα οικοτοξικότητας και προστασίας περιβάλλοντος

·         θα εμπεδώσουν τις μεθοδολογίες μέτρησης τοξικότητας στα οικοσυστήματα

·         θα έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν και να προτείνουν λύσεις σε οικοτοξικολογικά προβλήματα

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ανάπτυξη δεξιοτήτων εντοπισμού περιβαλλοντικών προβλημάτων

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
–          Επίπεδα οργάνωσης ζωής και αλληλεπιδράσεις με περιβαλλοντικούς ρυπαντές

–          Οικοτοξικολογία και αποτύπωση των ρύπων, ορισμοί

–          Σχέση των ιδιοτήτων μιας οικοτοξικής ουσίας και της αντίδρασής της

–          Παράμετροι που χαρακτηρίζουν την οικοτοξικότητα μιας ουσίας

–          Οι κυριότερες οικοτοξικές ουσίες στη γεωργία

–          Κατανομή και μετατροπή των ουσιών στο περιβάλλον

–          Σχέση δόσης αντίδρασης στην Οικοτοξικολογία

–          Αντιδράσεις σε επίπεδο οργανισμού

–          Βιοσυγκέντρωση, βιοσυσσώρευση και βιομεγέθυνση

–          Οξείες και Χρόνιες επιδράσεις στην Οικοτοξικολογία

–          Νομοθεσία REACH και αξιολόγηση επικινδυνότητας

–          Δοκιμές τοξικότητας στην οικοτοξικολογία

–          Βιοδείκτες

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο εργαστήριο και γραπτές στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

§  Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν αξιολόγηση μεθοδολογιών μέτρησης τοξικότητας.

.

§  Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

§  Βιβλίο [86200540]: Εισαγωγή στην οικοτοξικολογία, C.H. WALKER, R.M. SILBY, S.P. HOPKIN, D.B. PEAKALL Λεπτομέρειες

§  Βιβλίο [13256435]: Γενική τοξικολογία-Ουσίες, δράσεις, περιβάλλον, Reichl F. X.  Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

·         Βιβλίο [13317906]: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, Θωμαίς ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λεπτομέρειες