Μοριακή Βελτίωση Φυτών


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGRON0019

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

9Ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μοριακή Βελτίωση

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατεύθυνσης Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01129/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοούν:

Βασικές αρχές χειρισμού του γενετικού υλικού
Τις κυριότερες μεθόδους γενετικής τροποποίησης των φυτών
Εφαρμοσμένη γενετική μηχανική για αντοχές σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις
Τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα γενετικής τεχνολογίας
Προαγωγή κριτικής σκέψης στη χρήση γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών στη γεωργία

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα οργανώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Αρχές χειρισμού γενετικού υλικού.
Γενετικές βιβλιοθήκες.
Μέθοδοι γενετικής τροποποίησης
Agrobacterium,
Ηλεκτροπόρωση,
Βομβαρδισμός σωματιδίων,
Χημική
Γενετική τροποποίηση για αντοχή σε ζιζανιοκτόνα,
Γενετική τροποποίηση για αντοχή σε βιοτικούς παράγοντες (έντομα, ιοί, βακτήρια, μύκητες)
Γενετική τροποποίηση για αντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες (ακραίες θερμοκρασίες, παθογένεια εδαφών).
Βιοτεχνολογία και περιβάλλον.
Βιοτεχνολογία και περιβαλλοντική υποβάθμιση.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικές παρουσιάσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Αυτοτελής Μελέτη

60

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται με εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα (Θ. Βαρζάκας, Ι. Αρβανιτογιάννης, Εκδόσεις Έμβρυο)
2. Βιοτεχνολογία Φυτών (Π. Χατζόπουλος, Εκδόσεις Έμβρυο)

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.