Μηχανική Τροφίμων


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FOOD0003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01121/

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/FOOD0003 .shtml

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:
(α) Να κατανοεί τις θεμελιώδεις έννοιες της μηχανικής γενικότερα (συστήματα μονάδων, νόμοι αερίων και τάση ατμών) και της μηχανικής τροφίμων ειδικότερα (πίνακες ατμού, θερμικές ιδιότητες τροφίμων, μορφές θερμότητας, ιδιότητες ατμού, ισοζύγια μάζας και ενέργειας)
(β) Να αντιλαμβάνεται την σημασία της ανάγκης ποσοτικοποίησης των διεργασιών και της σύνταξης και επίλυσης βασικών μαθηματικών μοντέλων.
(γ) Να εξοικειωθεί και να χρησιμοποιεί τις βασικές ορολογίες και διαδικασίες που εφαρμόζονται στην μηχανική των τροφίμων (λειτουργικές μονάδες, κύριος εξοπλισμός, κλπ).
(δ) Να εξοικειωθεί με τον βασικό μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφίμων καθώς και τις αρχές λειτουργίας του (αντλίες, εναλλάκτες θερμότητας).
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Εισαγωγή (περιεχόμενο και χρησιμότητα)
– Θεμελιώδεις έννοιες μηχανικής Ι
– Θεμελιώδεις έννοιες μηχανικής ΙΙ
– Θερμικές Ιδιότητες τροφίμων
– Πτώση σημείου πήξης, πορεία κατάψυξης, βρασμός, ιδιότητες και πίνακες ατμού
– Ισοζύγια μάζας και ενέργειας
– Μεταφορά ορμής – ρεολογία Ι
– Μεταφορά ορμής – ρεολογία ΙΙ
– Συστήματα μεταφοράς ρευστών
– Ανάδευση και ανάμειξη ρευστών
– Μεταφορά θερμότητας – Εναλλάκτες
– Εξάτμιση – Αφυδάτωση
– Αρχές μεταφορά μάζας

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομικές εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη και ατομικές εργασίες 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II. Ολοκλήρωση ατομικών εργασιών (80%)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8584, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ISBN: 960-7425-28-6, Εκδότης: Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα δίδονται  στους φοιτητές κατά την διάρκεια του μαθήματος.