Μηχανική Τροφίμων


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FOOD0003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01121/

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/FOOD0003 .shtml

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:
(α) Να κατανοεί τις θεμελιώδεις έννοιες της μηχανικής γενικότερα (συστήματα μονάδων, νόμοι αερίων και τάση ατμών) και της μηχανικής τροφίμων ειδικότερα (πίνακες ατμού, θερμικές ιδιότητες τροφίμων, μορφές θερμότητας, ιδιότητες ατμού, ισοζύγια μάζας και ενέργειας)
(β) Να αντιλαμβάνεται την σημασία της ανάγκης ποσοτικοποίησης των διεργασιών και της σύνταξης και επίλυσης βασικών μαθηματικών μοντέλων.
(γ) Να εξοικειωθεί και να χρησιμοποιεί τις βασικές ορολογίες και διαδικασίες που εφαρμόζονται στην μηχανική των τροφίμων (λειτουργικές μονάδες, κύριος εξοπλισμός, κλπ).
(δ) Να εξοικειωθεί με τον βασικό μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφίμων καθώς και τις αρχές λειτουργίας του (αντλίες, εναλλάκτες θερμότητας).
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.       Εισαγωγή (περιεχόμενο και χρησιμότητα)

2.       Θεμελιώδεις έννοιες μηχανικής Ι

3.       Θεμελιώδεις έννοιες μηχανικής ΙΙ

4.       Θερμικές Ιδιότητες τροφίμων

5.       Πτώση σημείου πήξης, πορεία κατάψυξης, βρασμός, ιδιότητες και πίνακες ατμού

6.       Ισοζύγια μάζας και ενέργειας

7.       Μεταφορά ορμής – ρεολογία Ι

8.       Μεταφορά ορμής – ρεολογία ΙΙ

9.       Συστήματα μεταφοράς ρευστών

10.   Ανάδευση και ανάμειξη ρευστών

11.   Μεταφορά θερμότητας – Εναλλάκτες

12.   Εξάτμιση – Αφυδάτωση

13.   Αρχές μεταφορά μάζας

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομικές εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη και ατομικές εργασίες 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II. Ολοκλήρωση ατομικών εργασιών (80%)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8584, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ISBN: 960-7425-28-6, Εκδότης: Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα δίδονται  στους φοιτητές κατά την διάρκεια του μαθήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Μηχανική Τροφίμων
Κωδικός Μαθήματος FOOD0003
Διδάσκων: Αθανάσιος Αλεξόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα alexopo@agro.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 6o
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εκ αποστάσεως τελικές ασκήσεις μέσω e-class, Εβδομαδιαία κατάθεση μικρών ασκήσεων.
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) Οι εξ αποστάσεως ασκήσεις θα περιλαμβάνουν 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής/μοναδικής απάντησης και 10 ερωτήσεις σωστού/λάθους (σύνολο 50). Ο διαθέσιμος χρόνος θα είναι 25 λεπτά. Η ημερομηνία και ώρα εμφάνισης της άσκησης στο e-class είναι αυτή που εμφανίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της εξεταστικής το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Την δεδομένη ημέρα και ώρα στην ενότητα “ασκήσεις” του e-class θα εμφανιστεί άσκηση με τίτλο «Τελικές εξετάσεις Μηχανικής Τροφίμων – Περιόδου….». Οι εξεταζόμενοι οφείλουν άμεσα να επιλέξουν την άσκηση (με κλικ στον τίτλο) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία (και ο χρόνος) επίλυσης.  Εάν ο σύνδεσμος δεν είναι ορατός ή δεν είναι ενεργοποιημένος θα πρέπει να γίνεται συχνή ανανέωση της σελίδας. Εντός του διαθέσιμου χρόνου θα επιλεχθούν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις και αυτές θα καταχωρηθούν στο σύστημα με το πάτημα του εικονιδίου «ΥΠΟΒΟΛΗ». Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής και επανα-υποβολής της άσκησης. Να σημειωθεί ότι οι τελικές εξετάσεις αποτελούν το 80% του τελικού βαθμού δεδομένου ότι θα ληφθεί υπ όψη και η πλήρης υποβολή όλων των εβδομαδιαίων ασκήσεων που έχουν ζητηθεί κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

Σε περίπτωση προβλημάτων με την πλατφόρμα του e-class κατά την υποβολή της άσκησης, οι φοιτητές/τριες θα επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα με mail. Δικαίωμα συμμετοχής (και άρα αξιολόγησης) έχουν όσοι/όσες  είναι εγγεγραμμένοι/ες  με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο e-class και έχουν δηλώσει το μάθημα σύμφωνα με το  Universis.