Λειμώνες-Βοσκές-Διαχείριση Βοσκοτόπων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1020 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     6ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειμώνες – Βοσκές – Διαχείριση Βοσκοτόπων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://agro.duth.gr/courses/λειμώνες-βοσκές-διαχείριση-βοσκοτόπ/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·        μπορούν να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς λιβαδικούς τύπους.

·        εκτιμούν τη δυνατότητα μιας λιβαδικής έκτασης να καλύψει σε βοσκήσιμη ύλη τις ανάγκες ενός αριθμού κτηνοτροφικών ζώων, χωρίς την υποβάθμιση της έκτασης αυτής.

·        εκτιμούν την υποβάθμιση μιας λιβαδικής έκτασης και τους λόγους που την προκάλεσαν και να σχεδιάζουν τα μέτρα βελτίωσης.

·        προτείνουν για εφαρμογή το καταλληλότερο σύστημα βόσκησης.

·        διαχειρίζονται λειμώνες.

Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη Εργασία
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

§  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·        Ορισμοί

·        Λειμώνια φυτά

·        Δημιουργία λειμώνων και Διαχείριση Λειμώνων.

·        Tαξινόμηση φυσικών βοσκοτόπων. Xλωρίδα φυσικών βοσκοτόπων.

·        Διαχείριση βοσκοτόπων.

·        Βελτίωση βοσκοτόπων

·        Προσδιορισμός παραγωγής, βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτωσης.

·        Συστήματα βόσκησης.

·        Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βόσκησης.

·        Συμβολή της νέας τεχνολογίας στη διαχείριση των φυσικών βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων.

 

 

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 50
Εργαστηριακές Ασκήσεις 25
Eργασία
Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

·        Νάστης Α.Σ. και Τσιουβάρας Κ.Ν. (2009). Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών. Εκδόσεις University Studio Press

·        Σαρλής, Γ.Π. (1998). Βελτίωση και διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων. Μέρος 1ο. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. σελ. 344.

·        Σαρλής, Γ.Π. (1998). Βελτίωση και διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων. Μέρος 2ο. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. σελ. 202.

·        Τσιουβάρας, Κ. (2011). Πανεπιστημιακές παραδόσεις του μαθήματος “Λειμώνες –Βοσκές – Διαχείριση Βοσκοτόπων”. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. σελ. 80.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάθημα: Λειμώνες – Βοσκές – Διαχείριση Βοσκοτόπων
Κωδικός Μαθήματος
Διδάσκων: Απόστολος Κυριαζόπουλος
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα apkyriaz@fmenr.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 6ο – 8ο
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε περιορισμένο προκαθορισμένο χρόνο στο e-class
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4) H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30-6-2020 18:00-20:00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class.

 

Πρόκειται για γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε προκαθορισμένο περιορισμένο χρόνο (Εργασίες). Οι φοιτητές θα απαντήσουν χειρόγραφα τις ερωτήσεις και στη συνέχεια θα ψηφιοποιήσουν το γραπτό τους και θα μεταφορτώσουν το αρχείο.

Η ψηφιοποίηση του χειρόγραφου γραπτού μπορεί να γίνει φωτογραφίζοντας ή σκανάροντας το γραπτό. Θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα αρχείο με τη βοήθεια κάποιου προγράμματος συμπίεσης (πχ winzip) ή με online δωρεάν εργαλεία όπως το https://www.ezyzip.com/. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη καθώς δεν μπορούν να ανεβούν περισσότερα από ένα αρχεία στο e-class. Εναλλακτικά. οι φωτογραφίες μπορούν να προστεθούν ως εικόνες σε ένα word αρχείο και αποθηκεύονται ή ως pdf ή ως έχουν σε doc ή docx.

Γραπτά που δεν είναι γραμμένα χειρόγραφα δεν θα αξιολογηθούν.

Η βαθμολογία της κάθε ερώτησης αναγράφεται πάνω στα θέματα των εξετάσεων.