Λαχανοκομία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευση
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01176/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·      Θα αποκτήσουν γενικές γνώσεις στην επιστήμη και τις καλλιεργητικές τεχνικές των κυριότερων λαχανοκομικών ειδών που παράγονται στην Ελλάδα

·      Θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα κυριότερα λαχανοκομικά είδη

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στη λαχανοκομία (βασικές αρχές, ποιότητα και διατροφική αξία λαχανικών, η παραγωγή κηπευτικών σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο)
 • Ταξινόμηση και βοτανικοί χαρακτήρες
 • Επίδραση ριζικού και εναέριου περιβάλλοντος στις καλλιέργειες κηπευτικών
 • Τεχνικές υπαίθριας καλλιέργειας κηπευτικών
 • Καλλιέργεια κηπευτικών στο θερμοκήπιο
 • Υδροπονική καλλιέργεια κηπευτικών
 • Πολλαπλασιασμός κηπευτικών
 • Εγκατάσταση καλλιέργειας κηπευτικών
 • Άρδευση και λίπανση κηπευτικών
 • Λοιπές καλλιεργητικές φροντίδες (έλεγχος ζιζανίων, παγετοπροστασία, έλεγχος κλίματος στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, εφαρμογή χημικών ρυθμιστών αύξησης, κλάδεμα-υποστύλωση, υποβοήθηση καρπόδεσης στο θερμοκήπιο)
 • Συγκομιδή και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί κηπευτικών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ομαδικές  εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με

Ι. Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών

ΙΙ. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

Η εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει την αναγνώριση λαχανοκομικών σπόρων.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια των μαθημάτων. 

Παράρτημα_Λαχανοκομία_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης