Λαχανοκομία


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5 5
 
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ή ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01176/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

· θα αποκτήσουν γενικές γνώσεις στην επιστήμη και τις καλλιεργητικές τεχνικές των κυριότερων λαχανοκομικών ειδών που παράγονται στην Ελλάδα, και

·  θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα κυριότερα λαχανοκομικά είδη.

Γενικές Ικανότητες
·   Αυτόνομη Εργασία

·   Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·   Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.      Εισαγωγή στη λαχανοκομία (βασικές αρχές, ποιότητα και διατροφική αξία λαχανικών, η παραγωγή κηπευτικών σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο)

2.      Ταξινόμηση και βοτανικοί χαρακτήρες

3.      Επίδραση του ριζικού περιβάλλοντος στις καλλιέργειες κηπευτικών

4.      Επίδραση του εναέριου περιβάλλοντος στις καλλιέργειες κηπευτικών

5.      Τεχνικές υπαίθριας καλλιέργειας κηπευτικών

6.      Καλλιέργεια κηπευτικών στο θερμοκήπιο

7.      Υδροπονική καλλιέργεια κηπευτικών

8.      Πολλαπλασιασμός κηπευτικών

9.      Εγκατάσταση καλλιέργειας κηπευτικών

10.   Άρδευση και λίπανση κηπευτικών

11.   Λοιπές καλλιεργητικές φροντίδες (έλεγχος ζιζανίων, παγετοπροστασία, έλεγχος κλίματος στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες)

12.   Λοιπές καλλιεργητικές φροντίδες (εφαρμογή χημικών ρυθμιστών αύξησης, κλάδεμα-υποστύλωση, υποβοήθηση καρπόδεσης στο θερμοκήπιο)

13.   Συγκομιδή και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί κηπευτικών.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Πεδίου 26
Ομαδική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με

Ι. Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών

ΙΙ. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

 

Η εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει την αναγνώριση λαχανοκομικών σπόρων.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

    • Βιβλίο [59385805]: Γενική Λαχανοκομία, Δημήτριος Σάββας Λεπτομέρειες
    • Βιβλίο [102074146]: Κηπευτικές Καλλιέργειες, Ολύμπιος Μ. Χρίστος Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

Παράρτημα_Λαχανοκομία_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης