Θρέψη Φυτού-Λιπάσματα


Η αύξηση των ανωτέρων φυτικών οργανισμών, τα προτεινόμενα μαθηματικά μοντέλα και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Το έδαφος ως υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών (Οι φάσεις του εδάφους και η στοιχειομετρική ισορροπία στερεής και υγρής φάσης. Η εναλλακτική ικανότητα του εδάφους ως μέτρο γονιμότητας. Τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, οι μορφές απορρόφησής τους και η φυσιολογική τους σημασία για τα ανώτερα φυτά. Τροφοπενίες και τοξικότητες θρεπτικών στοιχείων). Η κίνηση του ύδατος και των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος προς το φυτό (Η ενότητα έδαφος – φυτό – ατμόσφαιρα. Η κίνηση των θρεπτικών στοιχείων προς το φυτό και η πρόσληψή τους από τις ρίζες. Διέλευση των ιόντων μέσω των μεμβρανών. Παθητική και ενεργός απορρόφηση. Κινητική της απορρόφησης των ιόντων και εκλεκτικότητα απορρόφησής τους. Ανταγωνισμοί – συνεργισμοί και η φύση των φορέων. Αποπλασμική και συμπλασμική κίνηση των ιόντων και διαφοροποίηση της ρίζας. Μεταφορά ιόντων από τις ρίζες στο βλαστό. Κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις. Πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα). Αρχές της λίπανσης των φυτών (Η διαμόρφωση της απόδοσης των φυτών σε σχέση με τη συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων. Οι νόμοι του Liebig και Mitscherlich και η έννοια του συντελεστή δράσης C. Οι μονάδες Baule, ο δείκτης γονιμότητας Wilcox, η εξίσωση Spillman και η θεωρία της κινητικότητας του Bray. Φυλλοδιαγνωστική – ξυλοδιαγνωστική. Βιολογικές μέθοδοι ανάλυσης του εδάφους. Υπολογισμοί θρεπτικών στοιχείων και λιπασμάτων).