Ζιζανιολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·         θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν τη βιολογία, μορφολογία, εξάπλωση και τις επιδράσεις των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά

·         θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα βασικά είδη ζιζανίων

·         θα μάθουν τους τρόπους αντιμετώπισης των ζιζανίων

·      Θα γνωρίζουν τις ομάδες των ζιζανιοκτόνων την συμπεριφορά τους στα φυτά και το περιβάλλον καθώς και τους μηχανισμούς δράσης τους

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης ζιζανίων

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ζημιές από ζιζάνια, Βιολογία και μορφολογία ζιζανίων, Πολλαπλασιασμός ζιζανίων, Αλληλοπάθεια, Ανταγωνισμός ζιζανίων με καλλιέργεια, Πρωτογενής λήθαργος ζιζανίων, Δευτερογενής λήθαργος ζιζανίων, Χημική αντιμετώπιση, Κατάταξη ζιζανιοκτόνων, Ιδιότητες ζιζανιοκτόνων, τρόποι και μηχανισμοί δράσης, Ανθεκτικότητα ζιζανίων, Βιολογική αντιμετώπιση, Καλλιεργητικά μέτρα, Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ §  Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο εργαστήριο και γραπτές στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

§  Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση των ζιζανίων.

§  Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος:

§  Βιβλίο [41960493]: ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ  Λεπτομέρειες

§  Βιβλίο [2732]: ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΖΙΖΑΝΙΑ-ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ, ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΛΑΣ  Λεπτομέρειες

§  Βιβλίο [33134255]: ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ, ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΛΟΛΑΣ Λεπτομέρειες