Εφαρμοσμένη Οικονομετρία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0012 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3+2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξειδίκευσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

·         (α) να μελετήσουν και να κατανοήσουν την χρησιμότητα της Στατιστικής επιστήμης στην ανάλυση της οικονομικής θεωρίας

·         (β) να μπορούν να εκτιμούν και

·         (γ) να μπορούν να αξιολογούν οικονομετρικά υποδείγματα

Γενικές Ικανότητες
·       Πολύ καλή γνώση Στατιστικής, Μαθηματικών και Οικονομικής Θεωρίας

·       Δυνατότητα συνδυαστικής εφαρμογής αυτών στη εμπειρική διερεύνηση υφιστάμενων οικονομικών θεωριών

·       Αναλυτική και Συνθετική Σκέψη

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικές έννοιες (Τυχαίες μεταβλητές, Αναμενόμενη τιμή τυχαίας μεταβλητής, διακύμανση, τυπική απόκλιση τυχαίας μεταβλητής, Συνδιακύμανση δύο τυχαίων μεταβλητών Χ, Υ, Συντελεστής συσχέτισης των τυχαίων μεταβλητών Χ, Υ, Χρήσιμες Κατανομές (Κανονική Κατανομή, Τυπική κανονική κατανομή, Χ2 – κατανομή, t-κατανομή, F-κατανομή), Απλή Παλινδρόμηση (Διμεταβλητό Υπόδειγμα) (Οικονομική Θεωρία, Βασικές Υποθέσεις του υποδείγματος Υ = β1 + β2Χ + e, Γραμμή παλινδρόμησης στο δείγμα, Η Θεωρία των ελαχίστων τετραγώνων (εφαρμογή στο υπόδειγμα: Υ = β1 + β2Χ + e), (Επίλυση με αθροίσματα, Επίλυση με πίνακες, Εφαρμογή της Παλινδρόμησης, Διακύμανση – Συνδιακύμανση του τυχαίου σφάλματος, Ιδιότητες του εκτιμητή b ), Έλεγχος Υποθέσεων (Ο λόγος (t-ratio) του b , Ο συντελεστής προσδιορισμού r2 , Ο συντελεστής συσχέτισης r, Αξιολόγηση του συνόλου του υποδείγματος), Το γενικευμένο κλασικό υπόδειγμα Y = β Χ + β Χ +..+ β Χ + e (με την μέθοδο των πινάκων -μητρών) (Παρουσίαση του υποδείγματος Y = β Χ + β Χ +..+ β Χ + e , Εκτιμητές των διακυμάνσεων- συνδιακυμάνσεων των Συντελεστών, Ο Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R , Αθροίσματα Τετραγώνων σε μορφή πινάκων, Αξιολόγηση του υποδείγματος, Αξιολόγηση των ατομικών συντελεστών, Αξιολόγηση ολοκλήρου του υποδείγματος), Επίλυση του τριμεταβλητού υποδείγματος Y = β + β Χ + β Χ + ε μέσω αθροισμάτων (Επίλυση του τριμεταβλητού υποδείγματος, Ο Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R , Ο Διορθωμένος Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού , Απλοί και Μερικοί συντελεστές Προσδιορισμού, Απλοί συντελεστές Προσδιορισμού, Μερικοί συντελεστές Προσδιορισμού, Εκτίμηση της διακύμανσης του διαταρακτικού όρου, Οι διακυμάνσεις των b , b , Έλεγχος Γραμμικών περιορισμών των μερικών συντελεστών παλινδρόμησης, Σχέση μεταξύ της στατιστικής F και του συντελεστή προσδιορισμού R2, Παραβιάσεις του γραμμικού υποδείγματος (Πολυσυγγραμμικότητα, Διαπίστωση της πολυσυγγραμμικότητας, Μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων με Πολυσυγγραμμικότητα, Αυτοσυσχέτιση, Αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης, Συνέπειες της αυτοσυσχετίσεως, Έλεγχος για την ύπαρξη της αυτοσυσχέτισης, Γραφική ανάλυση των καταλοίπων, Έλεγχος Durbin- Watson, Έλεγχος με την t-στατιστική, Κριτήριο h του Durbin, Έλεγχος αυτοσυσχέτισης μεγαλύτερης τάξης, Έλεγχος Breusch-Godfrey, Έλεγχος με την F-κατανομή, Μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων με αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα, Κριτήρια ελέγχου για ετεροσκεδαστικότητα, Συντελεστής συσχετίσεως Spearman, Κριτήριο Goldfeld-Quand, Κριτήριο White, Μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων με Ετεροσκεδαστικότητα.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

§  Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα ενδιάμεσης προαιρετικής εξέτασης

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.       Βιβλίο [161413]: Οικονομετρία, Χάλκος Γεώργιος Λεπτομέρειες

2.       Βιβλίο [22702304]: Οικονομετρία, Αρχές και Εφαρμογές,Gujarati Λεπτομέρειες

3.       Βιβλίο [59381229]: Εισαγωγή στη σύγχρονη οικονομετρική αναλυση, Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Κοντέος Γεώργιος, Σαριαννίδης Νικόλαος

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος