Ειδικά Θέματα Βελτίωσης Φυτών


Ειδικά Θέματα Βελτίωσης Φυτών

Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα / Επιλογής

Κατεύθυνση: Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

Συντονιστής: Ι. Τοκατλίδης

Εξάμηνο: 2ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Ιωάννης Τοκατλίδης

E-mail: itokatl@agro.duth.gr

Τηλ. γραφείου: 25520 41152

Ιστοσελίδα: 

https://eclass.duth.gr/courses/GEO110/

Πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος (εργασίες, ανακοινώσεις, διαλέξεις κλπ.) έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος στο eclass. Το σχετικό υλικό είναι διαθέσιμο στο αρχείο “Έγγραφα ” της “Ομάδας Χρηστών 2015”

Περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα επικεντρώνεται στον επίκτητο ή/και γενετικό ανταγωνισμό μεταξύ των φυτών της καλλιέργειας (intra-crop competition), ως παράγοντα που επηρεάζει τα αγροτικά συστήματα με προεκτάσεις στη βελτίωση. Δίνεται η έννοια του intra-crop ανταγωνισμού, οι πηγές ανταγωνισμού στα διάφορα αγροτικά συστήματα (intra- και inter-species competition), και οι επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα αξιοποίησης των πόρων και στην σταθερότητα σε εντατικά και εκτατικά (low-input) αγροτικά συστήματα. Μελετάται η αλληλεπίδραση της παραγωγικής και ανταγωνιστικής ικανότητας των γενοτύπων και η επίδραση του ενδο-ειδικού ανταγωνισμού (intra-species) ανταγωνισμού στην αποτελεσματικότητα επιλογής. Αναπτύσσονται στρατηγικές για βελτίωση στοχευμένη στα διάφορα αγροτικά συστήματα,  βελτίωση για προσαρμογή σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις, βελτίωση για πλαστικότητα σε περιβάλλοντα που παραλλάσσουν. Επίσης μελετώνται τεχνικές για την προστασία,  αξιολόγηση και αξιοποίηση της γενετικής παραλλακτικότητας των παραδοσιακά καλλιεργούμενων ποικιλιών, και τη βελτίωση για τη ‘διατήρηση’ ποικιλιών (conservation breeding of elite varieties). Τέλος αναπτύσσεται η προσέγγιση της  βελτίωσης για ελεύθερα επικονιαζόμενες ποικιλίες σε σταυρογονιμοποιούμενα είδη.

Δικτυακός τόπος μαθήματος:

https://eclass.duth.gr/courses/GEO110/

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)

Hayward M.D., Bosemark N.O., and Romagosa I. 1993. Plant Breeding: Principles and Prospects. Chapman and Hall, London.

Poehlman J.M and Sleper D.A. 1995. Breeding Field Crops. Blackwell Publishing, Iowa, USA

Fasoulas A.C. 1993. Principles of Crop Breeding. A.C. Fasoulas, P.O. Box 1555, GR 54006, Thessaloniki 17, Greece

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το μάθημα επιδιώκεται οι φοιτητές να :

  • Αναπτύσσουν στρατηγική για την προστασία και βιωσιμότητα της γενετικής παραλλακτικότητας
  • Αξιολογούν πηγές γενετικού υλικού για βελτίωση
  • Εφαρμόζουν βελτιωτικές μεθόδους για την αξιοποίηση των πηγών γενετικού υλικού
  • Επιλέγουν εξειδικευμένη βελτιωτική προσέγγιση που στοχεύει σε διαφορετικά αγρο-οικοσυστήματα
  • Προσεγγίζουν μέσω βελτιωτικών προγραμμάτων προσαρμογή  σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις
  • Αναπτύσσουν στρατηγική για την προστασία και βιωσιμότητα των ποικιλιών

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναλαμβάνουν (υποχρεωτικά) μία βιβλιογραφική εργασία.

Τελική βαθμολογία: Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100 μονάδες):

  1. Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 70 μονάδες
  2. Eργασία: 30 μονάδες.

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Ειδικά Θέματα Βελτίωσης Φυτών’

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
Η έννοια του ανταγωνισμού μεταξύ των φυτών της καλλιέργειας και οι επιπτώσεις στα αγρο-οικοσυστήματα Ι. Τοκατλίδης
Ενδο-ειδικός ανταγωνισμός και αποτελεσματικότητα αξιοποίησης των εισροών Ι. Τοκατλίδης
Φαινοτυπική έκφραση και διαφοροποίηση σε συνάρτηση με τον ενδο-ειδικό γενετικό ανταγωνισμό Ι. Τοκατλίδης
Η σχέση μεταξύ ανταγωνιστικής και παραγωγικής ικανότητας των γενοτύπων Ι. Τοκατλίδης
Η επίδραση του ενδο-ειδικού ανταγωνισμού στην αποτελεσματικότητα επιλογής Ι. Τοκατλίδης
Βελτιωτική στρατηγική εξειδικευμένη στα διάφορα αγρο-οικοσυστήματα Ι. Τοκατλίδης
Αξιολόγηση και προστασία της φυσικής γενετικής παραλλακτικότητας Ι. Τοκατλίδης
Αξιοποίηση της φυσικής γενετικής παραλλακτικότητας με στόχο την αειφορία Ι. Τοκατλίδης
Βελτίωση για προσαρμογή των καλλιεργειών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις Ι. Τοκατλίδης
10η Βελτιωτική στρατηγική για γεωργία με πλαστικότητα και προσαρμοστικότητα στις κλιματικές αλλαγές Ι. Τοκατλίδης
11η Βελτίωση για ελεύθερα επικονιαζόμενες ποικιλίες στα σταυρογονιμοποιούμενα Ι. Τοκατλίδης
12η Μηχανισμοί δημιουργίας νέας γενετικής παραλλακτικότητας στις καλλιεργούμενες ποικιλίες Ε. Σιναπίδου
13η Βελτίωση για την προστασία και προσαρμογή των καλλιεργούμενων ποικιλιών Ι. Τοκατλίδης
14η Υποβολή εργασίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
15η Γραπτές Εξετάσεις