Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας


Περιγραφή μαθήματος:

Tο εν λόγω μάθημα περιγράφει το πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού, αναλύοντας τόσο τη γραφική και την αλγεβρική λύση του με τη μέθοδο simplex καθώς επίσης και το δυϊκό πρόβλημα ενώ παρουσιάζεται και το ζήτημα της ανάλυσης ευαισθησίας. Επιπλέον δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο για το πρόβλημα μεταφοράς, το πρόβλημα ανάθεσης, το πρόβλημα των ελάχιστων διαδρομών και το πρόβλημα μέγιστης ροής. Τέλος στα πλαίσια των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση προβλημάτων απόφασης υπό καθεστώς κινδύνου αναλύεται η τεχνική των δέντρων αποφάσεων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το θεωρητικό υπόβαθρο θα τεκμηριώνεται από μία σειρά μελετών περιπτώσεων μέσω των οποίων αναμένεται να γίνει και πιο αποτελεσματική η κατανόηση αυτού.

Δικτυακός τόπος μαθήματος:

 

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

Operations and supply chain management 2012 F. Robert JacobsRichard B. Chase, Richard Chase ISBN-13: 978-0073525235

Business Research Methods 2013   Donald Cooper  Pamela Schindler ISBN-13: 978-0073521503

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Χρήστος Κ. Φράγκος, ISBN:960-351-655-4

 

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • ταυτοποιήσουν τα προβλήματα λήψης αποφάσεων
  • μοντελοποιήσουν διάφορα πρακτικά προβλήματα που συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης όπως είναι η βελτιστοποίηση της κατανομής των πόρων.
  • Χρησιμοποιούν επιτυχώς κατάλληλες αλγοριθμικές τεχνικές για την επίλυση των προβλημάτων.
  • Χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό (εφαρμογή του Excel) και σύγχρονες τεχνολογίες στην επίλυση προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας.

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

§  Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

§  Υποβολή γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και προφορική παρουσίαση.

Τελική βαθμολογία: Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100 μονάδες):

  1. Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 70 μονάδες
  2. Eργασίες: 30 μονάδες

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Ειδικά Κεφάλαια Επιχειρησιακής Έρευνας’

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
1η Ενότητα Γραμμικός Προγραμματισμός
Εισαγωγή/ Βασικές Έννοιες Ε. Ζαφειρίου
Γεωμετρική Προσέγγιση / Μέθοδος Simplex Ε. Ζαφειρίου
Δυϊκό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού Ε. Ζαφειρίου
Το πρόβλημα μεταφοράς (Μέθοδος βορειοδυτικής γωνίας) Ε. Ζαφειρίου
Το πρόβλημα ανάθεσης (Ουγγρική μέθοδος) Ε. Ζαφειρίου
Το πρόβλημα των ελάχιστων διαδρομών και το πρόβλημα μέγιστης ροής. Ε. Ζαφειρίου
 Εφαρμογές σε Η/Υ Ε. Ζαφειρίου
2η Ενότητα Θεωρία Αποφάσεων
Διαδικασία λήψης αποφάσεων/Είδη περιβαλλόντων για λήψη αποφάσεων Ε. Ζαφειρίου
Κριτήρια για λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας Ε. Ζαφειρίου
10η Δέντρα Αποφάσεων Ε. Ζαφειρίου
11η Εφαρμογές σε Η/Υ. Ε. Ζαφειρίου
3η Ενότητα
12η Μελέτες περίπτωσης Ε. Ζαφειρίου
13η Μελέτες περίπτωσης Ε. Ζαφειρίου
14η Μελέτες περίπτωσης Ε. Ζαφειρίου
15η Γραπτές Εξετάσεις