Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων


Ειδικά Θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα

Κατεύθυνση: Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Συντονιστής: Ε. Ζαφειρίου

Εξάμηνο: 2ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες Ε.Ζαφειρίου, Κ. Γαλανόπουλος / προσκεκλημένοι ομιλητές

E-mail: kgalanop@agro.duth.gr

Τηλ. γραφείου: 25520 41114

Ιστοσελίδα:  https://eclass.duth.gr/courses/OPE01191/

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω email)

 

Περιγραφή μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναλυθούν βασικά στοιχεία του μάνατζμεντ ως μέσου για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων, μεταξύ των οποίων θα  περιλαμβάνονται ο ρόλος των διοικητικών στελεχών, το μίκρο- και μάκρο–περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις, η οργανωσιακή δομή και ο ρόλος αυτής στην αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων της επιχείρησης, ενώ επιπλέον αναλύονται ο ρόλος του οργανωσιακού περιβάλλοντος, η διαδικασία της λήψης των αποφάσεων σε μία επιχείρηση, καθώς και τα εμπόδια στην αποτελεσματική λήψη αυτών. Στην συνέχεια θα αναλυθούν ζητήματα  της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, όπως οι επιλογές των εργαζομένων και τεχνικές ενίσχυσης της εργασιακής αποτελεσματικότητας, η διαδικασία της επικοινωνίας της επιχείρησης με το δυνητικό πελατολόγιο και ο ρόλος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγοράς στην οποία απευθύνονται, οι θεωρίες της ηγεσίας. Θα υπάρχουν εξειδικευμένες ενότητες σε θέματα όπως η έννοια του διεθνούς μάνατζμεντ, ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης και η έννοια των πολυεθνικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα τρόφιμα. Επιπλέον, θα αναλυθεί η διαδικασία ελέγχου του μάνατζμεντ ως προς την αποτελεσματικότητα του και θα συζητηθεί η αναδιαμόρφωση των ακολουθούμενων στρατηγικών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.  Αναλύονται επίσης βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες που περιγράφουν την απόδοση μιας επιχείρησης  και η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων τροφίμων ενώ αναλύονται και το ζήτημα της διάκρισης των τιμών. Τέλος, γίνεται συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας για τη διαχείριση των αποθεμάτων και επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο κλάδος των τροφίμων.

Δικτυακός τόπος μαθήματος: https://eclass.duth.gr/courses/OPE01191/

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας. Τόμος Ι – Μικροοικονομική. G.N. Mankiw, M.P.Taylor. 978-960-01-1328-0

Corporate Finance. Hillier, D. J., Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., & Jordan, B. D. McGraw-Hill, 2010.

Economics and Management of the Food Industry. Dorfman, J. H. Routledge 2014.

Handbook of Innovation in the Food and Drink Industry. Rama, R. (2008). The Hayworth Press, Taylor & Francis Group, New York, 2008. ISBN 978-1-56022-298-9

International Business Strategy. Alain Verbeke.  Cambridge University Press; 2nd edition, 2013.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές, με έμφαση σε άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων τροφίμων
  • να έχουν κατανοήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια επιχείρηση κάτω από διαφορετικές συνθήκες εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
  • να έχουν εξοικειωθεί με τις αρχές διοίκησης ανθρώπινων πόρων
  • να έχουν κατανοήσει την έννοια του ανταγωνισμού και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  • να έχουν εξοικειωθεί με τις αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης μιας επιχείρησης και τις μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων
  • να έχουν κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία ανάγεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης και μιας οικονομίας.
  • να έχουν αποκτήσει γνώσεις και εμπειρία στην οικονομική ανάλυση, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους με τη χρήση ων κατάλληλων οικονομικών θεωριών, αρχών, ορολογίας και μεθόδων.
  • να έχουν αποκτήσει εμπειρική γνώση στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων μέσω των διαλέξεων από εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων.

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

§  Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

§  Υποβολή γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και προφορική παρουσίαση.

Τελική βαθμολογία: Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100 μονάδες):

  1. Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 70 μονάδες
  2. Eργασίες: 30 μονάδες

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος Ειδικά Θέματα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων’

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
Επίδραση του μίκρο και μακροπεριβάλλοντος στην λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων Ε. Ζαφειρίου
Η οργανωσιακή δομή της επιχείρησης και ο ρόλος της στην αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων Ε. Ζαφειρίου
Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων και οι παράγοντες που επιδρούν σε αυτήν Ε. Ζαφειρίου
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (επιλογή, εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων, τεχνικές ενίσχυσης εργασιακής αποτελεσματικότητας) Ε. Ζαφειρίου
Επιχειρησιακή Επικοινωνία και διαπροσωπική διαδικασία ( Ο ρόλος της κουλτούρας) Ε. Ζαφειρίου
Διεθνές Μάνατζμεντ. Η έννοια της παγκοσμιοποίησης, ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων και παραδείγματα πολυεθνικών επιχειρήσεων τροφίμων. Ε. Ζαφειρίου
Η λειτουργία της επιχείρησης στον Τέλειο Ανταγωνισμός Κ. Γαλανόπουλος
Η λειτουργία της επιχείρησης στο Ολιγοπώλιο Κ. Γαλανόπουλος
Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Αξιολόγηση Επενδύσεων Κ. Γαλανόπουλος
10η Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Απόδοσης μιας επιχείρησης. Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Κ. Γαλανόπουλος
11η Θεωρία Αποθεμάτων. Ιδιαιτερότητες στον κλάδο των τροφίμων

 

Κ. Γαλανόπουλος
12η Έλεγχος μάνατζμεντ: Αναγκαιότητα και αναδιαμόρφωση υφιστάμενων στρατηγικών για βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης Κ. Γαλανόπουλος
13η Τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων τροφίμων και το ζήτημα της διάκρισης των τιμών Κ. Γαλανόπουλος
14η Παρουσιάσεις εργασιών των φοιτητών Ε. Ζαφειρίου / Κ. Γαλανόπουλος
15η Γραπτές Εξετάσεις