Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β1008 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο, / 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα και τους φοιτητές 5 5
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://agro.duth.gr/courses/διδακτική-της-περιβαλλοντικής-επιστ/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να αξιολογεί διδασκαλίες στην Περιβαλλοντική Επιστήμη
Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη Εργασία

Ομαδική Εργασία

Σεβασμός στο περιβάλλον

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Θεωρητική θεμελίωση της διδασκαλίας. Η διδακτική ως επιστήμη. Η προβληματική της θεωρίας της διδασκαλίας.
 • Οι στόχοι της διδασκαλίας. Ταξινομήσεις διδακτικών στόχων.
 • Τα μέσα διδασκαλίας. Η έννοια των μέσων διδασκαλίας. Είδη μέσων διδασκαλίας.
 • Οι μορφές διδασκαλίας. Η έννοια των μορφών διδασκαλίας. Άμεσες και συνεργατικές μορφές διδασκαλίας.
 • Διδακτικά μοντέλα. Μοντέλο των πέντε σταδίων. Μοντέλο του Kolb. Μοντέλο του Gross. Μοντέλο συνδυασμού τεσσάρων τρόπων μάθησης.
 • Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. Γενικές αρχές αξιολόγησης. Τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ·        power point, video

·        e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα 30
Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές 55
 
 
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά.

Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται οι μονάδες με τις οποίες βαθμολογείται κάθε ερώτηση.

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του εάν το ζητήσει.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·        Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001.

·        Αναστασία Δημητρίου, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009.

·        G. Tyler Miller & Scott E. Spoolman, (Π. Δημητρακόπουλος & Κ. Γαβριλάκης, Επιμέλεια), ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2018.