Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα


Περιεχόμενα μαθήματος:
Το μάθημα Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα» είναι το δεύτερο εδαφολογικό μάθημα του Προγράμματος Σπουδών και αφορά μόνο τους φοιτητές της κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας. Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: Εισαγωγή (κυριότερες φυσικές και χημικές ιδιότητες των εδαφών που επηρεάζουν τη γονιμότητά του), άζωτο (ο ρόλος του στο φυτό, ο βιογεωχημικός του κύκλος στο έδαφος, απώλειες και προσθήκες στο έδαφος), φώσφορος (μηχανισμοί απελευθέρωσης και ακινητοποίησης στο έδαφος, βιοδιαθεσιμότητά του στο φυτό), κάλιο (ο ρόλος του στοιχείου στη θρέψη του φυτού, η επίδραση των ορυκτών της αργίλου στη διαθεσιμότητά του), λοιπά μακροστοιχεία (ασβέστιο, μαγνήσιο, θείο), ιχνοστοιχεία (βόριο, χλώριο, χαλκός, σίδηρος, μαγγάνιο, ψευδάργυρος), στοιχεία λιπασματολογίας, υπολογισμός χρήσης λιπασμάτων. Στο φροντιστηριακό κομμάτι του μαθήματος λύνονται προβλήματα που σχετίζονται με τα θρεπτικά στοιχεία και τη διαχείρισή τους και την εκτίμηση και ερμηνεία μιας εδαφοανάλυσης, ώστε οι φοιτητές να προχωρούν σε συμβουλές λίπανσης. Στο εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος γίνεται ανάλυση του διαθέσιμου αζώτου, του εκχυλίσιμου φωσφόρου, του διαθέσιμου καλίου, και της οργανικής ουσίας.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές το ρόλο των κυριοτέρων θρεπτικών στην ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής. Επίσης στόχος είναι να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες ανάλυσης και ερμηνείας κάποιων βασικών παραμέτρων της γονιμότητας του εδάφους και να είναι ικανοί να καταλήξουν σε ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες συμβουλές λίπανσης με σκοπό της βελτιστοποίηση της φυτικής παραγωγής.