Γεωργική Υδραυλική


Στοιχεία αρδεύσεων και γενικής υδραυλικής. Σχέσεις εδάφους-νερού. Νόμος Νταρσύ- υδραυλική αγωγιμότητα-διηθητικότητα. Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό. Στοιχεία ροής σε ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς. Μέθοδοι άρδευσης. Επιφανειακή άρδευση. Τεχνητή βροχή. Στάγδην άρδευση. Εφαρμογές.