Γεωργική Μικροβιολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0031 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  5 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/GEO105/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

(α) Κατανοηθεί η σημασία και η βιολογία των μικροοργανισμών.
(β) Περιγραφούν οι μέθοδοι καλλιέργειας, απομόνωσης και ταυτοποίησης
(γ)  Κατανοηθεί η αλληλεπίδραση μικροοργανισμών και περιβάλλοντος.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-Βασικές Αρχές και Στόχοι Μικροβιολογίας.

-Ονοματολογία

– Ταξινόμηση μικροοργανισμών.

-Ιστορία της Μικροβιολογίας.

-Φυσιολογία μικροοργανισμών.

-Κυτταρολογία των προκαρυωτικών μικροοργανισμών (σχήμα, μορφή).

-Ανάπτυξη βακτηρίων.

-Μεταβολισμός μικροοργανισμών.

-Αλληλεπιδράσεις μικροοργανισμών μεταξύ τους και με το περιβάλλον.

-Μέσα καταστροφής μικροβίων.

-Γενική ιολογία.

-Γενική μυκητολογία.

-Αντιβιοτικά.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ατομικές εργασίες 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

–    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Εργαστηριακές αναφορές

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Γενική Μικροβιολογία. Ε. Μπεζιρτζόγλου, Εκδόσεις Παρισιάνος