Γεωργική Μετεωρολογία


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωργική Μετεωρολογία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Θεωρία 2 5
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01205/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα είναι σχεδιασμένο και δομημένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος την πρώτη τους επαφή με την γενικότερη Επιστήμη του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και την Διαχείριση αυτού. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την έννοια της Ατμόσφαιρας και των διεργασιών που συντελούνται μέσα σε αυτήν και συνιστούν τον καιρό και το κλίμα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση:

–          να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τα διάφορα μετεωρολογικά και κλιματικά φαινόμενα,

–          να εφαρμόζουν τους νόμους και τις αρχές της Φυσικής που διέπουν τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα,

–          να επιλύουν τις βασικές εξισώσεις της ατμόσφαιρας και να διαβάζουν και να ερμηνεύουν χάρτες Καιρού.

Γενικές Ικανότητες
–          Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

–          Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

–          Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

–          Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

–          Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

–          Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

 

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες

2.       Δομή και σύσταση της ατμόσφαιρας

3.       Ηλιακή και Γήινη ακτινοβολία

4.       Θερμοκρασία

5.       Ατμοσφαιρική Πίεση

6.       Άνεμος

7.       Το νερό στην ατμόσφαιρα

8.       Ατμοσφαιρικές διαταράξεις (1)

9.       Ατμοσφαιρικές διαταράξεις (2)

10.    Κατάταξη και περιγραφή των κλιμάτων της Γης

11.    Το κλίμα της Ελλάδος

12.    Ακραία φαινόμενα

13.    Κλιματικές αλλαγές.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

(Διαλέξεις και Εργαστηριακές ασκήσεις)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –          Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

–          Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

–          Χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού GEO-D-ATMOS

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 13
Προσωπική μελέτη 86
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ –          Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων

–          Εργαστηριακή άσκηση στην αίθουσα

 

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά. Στα θέματα της γραπτής τελικής εξέτασης αναγράφονται τα μόρια με τα οποία βαθμολογείται κάθε ερώτηση. Η βαθμολογία των φοιτητών ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δουν το γραπτό τους.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

·      Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία, Ευάγγελος Μπαλτάς, Εκδόσεις ΖΗΤΗ

·      Μαθήματα Γεωργικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Αικατερίνη Χρονοπούλου-Σερέλη & Απόστολος Φλόκας, Εκδόσεις ΖΗΤΗ

·      Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Απόστολος Φλόκας, Εκδόσεις ΖΗΤΗ