Γενική Οικολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0027 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01177/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές :

· θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν σε έννοιες της Οικολογίας.

· θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν και να υπολογίζουν δημογραφικές παραμέτρους ανάπτυξης πληθυσμών.

·  θα μπορούν να χειρίζονται πίνακες ζωής και γονιμότητας και να αντιλαμβάνονται τα βασικά μαθηματικά πρότυπα που αφορούν στη δυναμική των πληθυσμών.

·  θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν τους βασικούς τύπους βιοτικών αλληλεπιδράσεων (θήρευση, παρασιτισμός, ανταγωνισμός παρεμβολής /εκμετάλλευσης κτλ) και του τρόπου που αυτές επηρεάζουν τα εμπλεκόμενα είδη.

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγική διάλεξη: η επιστήμη της Οικολογίας
 2. Οικολογία και εξέλιξη
 3. Οργανισμοί και αβιοτικό περιβάλλον
 4. Πληθυσμιακή οικολογία: ο πληθυσμός ως μονάδα μελέτης
 5. Δημογραφία
 6. Αύξηση και έλεγχος πληθυσμών
 7. Διειδικός Ανταγωνισμός
 8. Αρπακτικότητα / παρασιτισμός
 9. Λοιπές βιοτικές αλληλεπιδράσεις: συνεργασία, αμοιβαιότητα, παρασιτισμός
 10. Οικοσύστημα και βιοκοινότητα
 11. Ροή ενέργειας, ανακύκλωση ύλης
 12. Οικολογική διαδοχή
 13. Ξενικά είδη
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαμορφωτική

Γραπτή εργασία (10%)

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (90%)

4.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Βιβλίο [50657759]: Οικολογία, Michael Begon, Robert W. Howarth, Colin R. Townsend Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [12858943]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, WOLFGANG NENTWIG, SVEN BACHER, ROLAND BRANDL Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [32998680]: Οικολογία, Βερεσόγλου Δ. Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.

Παράρτημα_Γενική Οικολογία