Γενική Οικολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0027 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01177/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές :

· θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν σε έννοιες της Οικολογίας.

· θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν και να υπολογίζουν δημογραφικές παραμέτρους ανάπτυξης πληθυσμών.

·  θα μπορούν να χειρίζονται πίνακες ζωής και γονιμότητας και να αντιλαμβάνονται τα βασικά μαθηματικά πρότυπα που αφορούν στη δυναμική των πληθυσμών.

·  θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν τους βασικούς τύπους βιοτικών αλληλεπιδράσεων (θήρευση, παρασιτισμός, ανταγωνισμός παρεμβολής /εκμετάλλευσης κτλ) και του τρόπου που αυτές επηρεάζουν τα εμπλεκόμενα είδη.

Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη Εργασία.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
  • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην επιστήμη της Οικολογίας. Προσαρμογή Οργανισμών με το περιβάλλον τους. Οργανισμοί και αβιοτικό περιβάλλον. Πληθυσμός ως μονάδα μελέτης. Δημογραφία. Αύξηση και έλεγχος των πληθυσμών. Διειδικός ανταγωνισμός. Αρπακτικότητα. Αλληλεπιδράσεις. Η έννοια του οικοσυστήματος και της βιοκοινότητας. Υδάτινα οικοσυστήματα. Χερσαίες μεγακοινότητες. Ενέργεια και Παραγωγικότητα στα Οικοσυστήματα. Ανακυκλώσεις της ύλης. Διαχείριση και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  • Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
  • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας.

Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν την μορφή δοκιμίου το όποιο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας των διαλέξεων

5.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

  • Βιβλίο [50657759]: Οικολογία, Michael Begon, Robert W. Howarth, Colin R. Townsend Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12858943]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, WOLFGANG NENTWIG, SVEN BACHER, ROLAND BRANDL Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32998680]: Οικολογία, Βερεσόγλου Δ. Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης