Γενική Δενδροκομία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0028 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01168/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·      Θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις – οικολογικές, μορφολογικές, φυσιολογικές- των δενδροκομικών ειδών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα

·      Θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα κυριότερα δενδροκομικά καρποφόρα είδη της Ελλάδας

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Η παραγωγή δενδροκομικών προϊόντων παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο
2. Το καρποφόρο δένδρο και τα όργανά του.
3. Τρόπος καρποφορίας των καρποφόρων δένδρων.
4. Λήθαργος. Επικονίαση και καρπόδεση. Αραίωμα.
5. Εγκατάσταση οπωρώνα.
6. Παγετοπροστασία.
7. Θρέψη καρποφόρων δένδρων.
8. Άρδευση καρποφόρων δένδρων.
9. Κλάδευμα.
10. Πολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων. Υποκείμενα καρποφόρων δένδρων.
11. Παραγωγικότητα καρποφόρων δένδρων.
12. Ορμόνες και ρυθμιστές αύξησης.
13. Αύξηση καρπών. Ωρίμανση καρπών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασία Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ομαδική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση δενδροκομικών καρποφόρων ειδών.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

§ Βιβλίο [2682]: Θεριού-Δημάση Κ. και Θεριός Ι., Γενική Δενδροκομία, Εκδόσεις Γαρταγάνη, 2006 Λεπτομέρειες

§ Βιβλίο [22679]: Ποντίκης Κ., Γενική Δενδροκομία, Εκδόσεις Σταμούλη, 1997  Λεπτομέρειες  

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος. 

Παράρτημα_Γενική Δενδροκομία_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης