Γενική Γεωργική Εντομολογία & Ζωολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0025 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

5

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01123/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα:
1. Έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν στη δομή, την ανατομία, τη μορφολογία καθώς και τη φυσιολογία και της συμπεριφορά ζωικών οργανισμών που ανήκουν στην Κλάση Insecta.
2. Είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις σημαντικότερες από γεωργική άποψη Τάξεις εντόμων και να κατασκευάζουν εντομολογικές συλλογές.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. H σημασία των εντόμων, ονοματολογία, ποικιλότητα και διατήρηση των εντόμων
2. Εξωτερική μορφολογία – εξωσκελετός, έκδυση
3. Δομή του σώματος των εντόμων, κεφαλή, θώρακας, κοιλία και εξαρτήματά τους (δομή και τύποι κεραιών, πτερύγων, ποδιών)
4. Δομή του σώματος των εντόμων, κεφαλή, θώρακας, κοιλία και εξαρτήματά τους (δομή και τύποι στοματικών μορίων)
5. Τάξεις Ημιμετάβολων εντόμων με ιδιαίτερη γεωργική σημασία
6. Εσωτερική μορφολογία – Πεπτικό σύστημα, βρώση, θρέψη και πέψη, συμβιωτικοί μικροοργανισμοί, λιπόσωμα, απέκκριση
7. Τάξεις Ολομετάβολων εντόμων με ιδιαίτερη γεωργική σημασία (Ι)
8. Τάξεις Ολομετάβολων εντόμων με ιδιαίτερη γεωργική σημασία (ΙΙ)
9. Εσωτερική μορφολογία – Κυκλοφορικό, Αναπνευστικό Σύστημα
10. Εσωτερική μορφολογία – Νευρικό σύστημα, Μυϊκό και Αναπαραγωγικό Σύστημα
11. Αισθητήρια όργανα και Συμπεριφορά εντόμων
12. Κυκλικότητα, εποχική εξέλιξη, διάπαυση, πολυμορφισμός, πολυφαινισμός
13. Επικοινωνία μεταξύ των εντόμων (χημική, οπτική, ακουστική)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Εντομολογική Συλλογή 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαμορφωτική
Εργαστηριακή εργασία (15%)
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (85%)

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Gullan P.J. and Cranston P.S. (2016). Εντομολογία, Παρισιάνου Α.Ε.
  2. Μπρούφας Γ. και Παππά Μ. (2016). Εργαστηριακές Ασκήσεις Γεωργικής Ζωολογίας [ηλεκτρ. βιβλ.], Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο http://hdl.handle.net/11419/903
  3. van Emden H.F. (2014). Γεωργική Εντομολογία, Παρισιάνου Α.Ε.
  4. Τζανακάκης Μ., Κωβαίος Δ. (2018). Εντομολογία, 2η έκδοση

Παράρτημα_Γενική Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία