Γενική Γεωργική Εντομολογία & Ζωολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0025 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

5

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01123/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν στη δομή, την ανατομία, τη μορφολογία καθώς και τη φυσιολογία και της συμπεριφορά ζωικών οργανισμών που ανήκουν στην Κλάση Insecta. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις σημαντικότερες από γεωργική άποψη Τάξεις εντόμων και να κατασκευάζουν εντομολογικές συλλογές.
Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη εργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ποικιλότητα των ζωικών οργανισμών. Τα κυριότερα Φύλα. Θέση εντόμων στο φύλο Αρθρόποδα. Φυλογενετική προέλευση των εντόμων. Μορφολογία: Σωματικό περίβλημα, δερμικές εκφύσεις του εξωσκελετού. Κεφαλή: Τύποι και μέρη κεφαλής. Εξαρτήματα, όργανα: οφθαλμοί, κεραίες, στοματικά εξαρτήματα, τύποι στοματικών μορίων. Θώρακας: Εξαρτήματα θώρακα, τύποι ποδιών, τρόπος κινήσης εντόμων, προέλευση, σχηματισμός, είδη και σύνδεση των πτερύγων. Κοιλία: εξαρτήματα αναπαραγωγής, κέρκοι, ψευδόποδες, ελασματοειδή βράγχια, κεντρί κεντροφόρων υμενοπτέρων. Ανατομία – Φυσιολογία: Πεπτικό σύστημα. Κυκλοφορικό σύστημα. Απεκκριτικό σύστημα. Αναπνευστικό σύστημα. Αναπαραγωγικό σύστημα. Νευρικό σύστημα. Οργάνωση νευρικού συστήματος. Αισθήσεις των εντόμων. Ειδικά εκκρίματα εντόμων. Μυϊκό σύστημα: μηχανισμός πτήσεως και μυς πτήσης. Μεταμόρφωση των εντόμων. Συστηματική: Ταξινόμηση των εντόμων κατά Tάξεις.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  • Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
  • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Εντομολογική Συλλογή 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης από την ύλη της θεωρίας και των εργαστηριακών ασκήσεων.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Gullan P.J. and Cranston P.S. (2016). Εντομολογία, Παρισιάνου Α.Ε.
  • van Emden H.F. (2014). Γεωργική Εντομολογία, Παρισιάνου Α.Ε.
  • Μπρούφας Γ. και Παππά Μ. (2016). Εργαστηριακές Ασκήσεις Γεωργικής Ζωολογίας [ηλεκτρ. βιβλ.], Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο http://hdl.handle.net/11419/903

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης