Γενική Γεωργία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0023 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01236/

 

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές

·        Αποκτούν και εμπεδώνουν βασικές γνώσεις που σχετίζονται με την αύξηση, ανάπτυξη και προσαρμοστικότητα των φυτών – ιδιαίτερα των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (ΦΜΚ), καθώς επίσης με τις επιδράσεις που ασκεί το περιβάλλον (εδαφικό και εναέριο) στην γεωργία.

·        Εξοικειώνονται, μέσω θεωρητικών προσεγγίσεων και εργαστηριακών ασκήσεων,  με τα πρακτικά προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας, ώστε, ως αυριανοί Γεωπόνοι, να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στον επαγγελματικό τους βίο και να συμβάλλουν στην ορθή καθοδήγηση  των παραγωγών στην καλλιέργεια φυτών που συνδυάζουν υψηλή απόδοση και βέλτιστη ποιότητα.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία και Ομαδική εργασία: Στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές εργάζονται αυτόνομα αλλά και ομαδικά στο Εργαστήριο Γεωργίας και στο Αγρόκτημα της Σχολής σε διάφορα πρακτικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα ΦΜΚ (όπως  αναγνώριση σπόρων, διάκριση τύπων φυτρώματος των σπόρων, προετοιμασία και εγκατάσταση του φοιτητικού αγρού, βασικές αρχές λίπανσης).

§  Λήψη  αποφάσεων: Μέσα από την μελέτη περιπτώσεων οι φοιτητές εξοικειώνονται στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επίλυση των σπουδαιότερων προβλημάτων των ΦΜΚ.

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.      Εισαγωγή – Περιεχόμενα του Μαθήματος – Δομή του μαθήματος

2.      Γεωργία και εξέλιξή της. Η γεωργία ως τέχνη, επιστήμη και επιχείρηση. Ιστορική αναδρομή. Οι πιο σημαντικές καλλιέργειες.

3.      Οι γεωργικοί πόροι της Ελλάδας. Γεωργία και επιβίωση του ανθρώπου. Η συμβολή της γεωργίας στην εθνική οικονομία.

4.      Τα φυτά. Διαφοροποίηση και εξέλιξη των καλλιεργούμενων ειδών. Η καταγωγή των καλλιεργουμένων φυτών. Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία των ΦΜΚ. Αναγνώριση των φυτών – Βασικές γνώσεις ανατομίας. Αύξηση, ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών (φωτοσύνθεση, αφομοίωση του CO2, αναπνοή, φυτοστοιβάδα και ανάπτυξη των φυτών, φυλλική επιφάνεια, αρχιτεκτονική της φυτοστοιβάδας). Απόδοση και συστατικά της απόδοσης.

5.      Περιβάλλον και ανάπτυξη φυτών. Κλιματικοί παράγοντες. Ο ενεργειακός παράγοντας. Φως (επιδράσεις του φωτός στα φυτά, ηλιακή ακτινοβολία και παραγωγικότητα καλλιεργειών, τρόποι για την καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας από τις καλλιέργειες). Θερμότητα (Οι επιδράσεις της θερμοκρασίας στα φυτά, βλαστική περίοδος φυτών και ζώνες καλλιέργειας, παγετοί, βλάβες των φυτών από το ψύχος, σκλήρυνση ή σκληραγώγηση των φυτών στο ψύχος, γεωργικές τεχνικές για την αποφυγή των ζημιών των φυτών από το ψύχος , βλάβες των φυτών από υψηλές θερμοκρασίες).

6.      Ανάγκες της Γεωργίας σε επικουρική ενέργεια

7.      Το νερό – ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (υετός). Κατανομή βροχόπτωσης και πορεία θερμοκρασιών, ευνοϊκές επιδράσεις των βροχών στις καλλιέργειες (πλην της παροχής νερού), δυσμενείς συνέπειες των βροχών. Χιόνι (ευνοϊκές και δυσμενείς επιδράσεις), χαλάζι,  δρόσος, απώλειες νερού, προσαρμογή των φυτών στην έλλειψη νερού, επίδραση τη έλλειψης νερού στη γεωργία, αντιμετώπιση της έλλειψης νερού, περίσσεια υγρασίας, υδροπονία.

8.      Ατμοσφαιρικός παράγοντας,  άνεμος

9.      Το έδαφος. Οι έμβιοι οργανισμοί του εδάφους, κατεργασία του εδάφους και συστήματα κατεργασίας, μηχανήματα κατεργασίας, η ενέργεια στη γεωργία.

10.   Θρέψη φυτών – λίπανση. Τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία, ο ρόλος των ανόργανων στοιχείων, λιπάσματα, μετασχηματισμοί του αζώτου στο έδαφος, προσθήκες αζώτου στο έδαφος, χημικά λιπάσματα, εκτίμηση των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά στοιχεία.

11.   Σπόρος και σπορά. Κριτήρια ποιότητας του σπόρου, έλεγχος της βλαστικής ικανότητας του σπόρου, βλαστική και φυτρωτική ικανότητα, παράγοντες που επηρεάζουν τη βλαστική και φυτρωτική ικανότητα των σπόρων, ο λήθαργος των σπόρων, μακροβιότητα των σπόρων.

12.   Παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Σπορά στον αγρό (βάθος, πυκνότητα, τρόπος, χρόνος σποράς), καλλιεργητικές περιποιήσεις μαζί με τη σπορά, σποροπαραγωγή, έλεγχος και κατεργασία των σπόρων μετρά τη συγκομιδή.

13.  Συστήματα καλλιέργειας (μονοκαλλιέργεια, ποικίλη καλλιέργεια, συνεχής καλλιέργεια, πολλαπλή καλλιέργεια, συγκαλλιέργεια, αμειψισπορά, αγρανάπαυση).

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις στο αμφιθέατρο, Εργαστηριακές ασκήσεις στο Εργαστήριο Γεωργίας και στο Αγρόκτημα της Σχολής
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  On-line βάσεις δεδομένων

§  Επικοινωνία μέσω e-mail  και ιστοσελίδας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 13 εβδομάδες
Εργαστηριακές Ασκήσεις ανά ομάδες στο Εργαστήριο Γεωργίας και στο Αγρόκτημα της Σχολής 13 εβδομάδες
   
   
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

·                  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά

·                  Γραπτή αξιολόγηση στο θεωρητικό μέρος στο τέλος του εξαμήνου.

·                  Γραπτή αξιολόγηση στο εργαστήριο (80%) και υποχρέωση για παράδοση σπορολογίου (20%) στο τέλος του εξαμήνου.

·                  Η τελική επίδοση προκύπτει από τον συνδυασμό των βαθμών της θεωρίας (80%) και του εργαστηρίου (20%).

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

1. Καραμάνος Α. 2011. Γενική Γεωργία. Αρχές Φυτικής Παραγωγής στις Αροτραίες Καλλιέργειες. Εκδόσεις «Παπαζήσης», σελ. 568.

2. Δόρδας Χρ. 2012. Μαθήματα Γενικής Γεωργίας. Εκδόσεις «Σύγχρονη Παιδεία», σελ. 340.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Διδάσκων: Σπυρίδων Κουτρούμπας
Τρόπος επικοινωνίας

με διδάσκοντα

skoutrou@agro.duth.gr

 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  ΝΑΙ
Εξάμηνο: 4
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση
Οδηγίες υλοποίησης

εξέτασης: (4)

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας e-class και Skype for Business

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη

χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα) (https://eclass.duth.gr/courses/OPE01236/) και στην ενότητα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ», όπου θα τους δοθεί το έντυπο των εξετάσεων το οποίο θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά.

 

Παράλληλα, οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο Skype for Business, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που είναι αναρτημένος στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του μαθήματος στην  πλατφόρμα e-class.

 

 

  Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 0,4 ενώ θα υπάρχει και αρνητική βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις (όχι για τις κενές) ίση με το μισό της σωστής απάντησης.

Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι 25 λεπτά.

 

Δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις

§  Στη σελίδα του μαθήματος στο e-class και στην ενότητα «ΕΓΓΡΑΦΑ» πριν την εξεταστική περίοδο θα αναρτηθεί κατάλογος με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται μέχρι την ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου.

 

Για να συμμετέχει ο φοιτητής στις εξετάσεις θα πρέπει να έχει διαβάσει και να έχει αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».

§   Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο μάθημα στη σελίδα του e-class.