Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Καλλιεργειών


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο & 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟ  ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01122/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
(1) τις μεθόδους δειγματοληψίας πληθυσμών των εντόμων εχθρών των καλλιεργειών
(2) τα διαθέσιμα μέσα και τις μεθόδους καταπολέμησης εχθρών των καλλιεργειών
(3) τις δυνατότητες συνδυασμού των διαφορετικών μεθόδων καταπολέμησης στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών των καλλιεργειών
(4) τις αρχές και τους περιορισμούς εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης καθώς και των προοπτικών της στη σύγχρονη φυτοπροστασία
Γενικές Ικανότητες
§ Αυτόνομη εργασία
§ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των
απαραίτητων τεχνολογιών
§ Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή στις αρχές και μεθόδους της αντιμετώπισης των εχθρών των καλλιεργειών, καταπολέμηση εχθρών, ιστορική αναδρομή
2. Σχέσεις εντόμου-ξενιστή, είδη βλάβης, ζημιά
3. Πληθυσμοί εντόμων, φυσικός περιορισμός, δειγματοληψία πληθυσμών εντόμων
4. Όριο ανεκτής πυκνότητας, πυκνότητα επέμβασης καταπολέμηση-προϋποθέσεις και παράγοντες, καθορισμός χρόνου καταπολέμησης
5. Χημική καταπολέμηση, αποτελεσματικότητα εντομοκτόνων, τοξικότητα, εκλεκτικότητα
6. Ανθεκτικότητα εχθρών σε εντομοκτόνα, τύποι ανθεκτικότητας, αντιμετώπιση, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χημικής καταπολέμησης
7. Εντομοκτόνα φυτικής προέλευσης, ουσίες ρυθμιστικές της ανάπτυξης των εντόμων, χρήση μη εντομοκτόνων ουσιών στην καταπολέμηση
8. Βιολογική καταπολέμηση-παράγοντες, μέθοδοι, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
9. Βιολογική καταπολέμηση με μικροοργανισμούς
10. Καταπολέμηση με στείρωση
11. Φερομόνες-αξιοποίηση φερομονών στη φυτοπροστασία, παρεμπόδιση σύζευξης
12. Αντοχή των φυτών στα έντομα-τύποι αντοχής, καλλιεργητικά και μηχανικά μέτρα καταπολέμησης, χρήση της βιοτεχνολογίας στην καταπολέμηση εχθρών
13. – Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ TΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 45
Εργασία 15
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Διαμορφωτική
Γραπτή εργασία (20%)
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (80%)

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Thacker R.M. (2015). Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Καλλλιεργειών: αρχές και μέθοδοι. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε

Παράρτημα _Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Καλλιεργειών